VII Archidiecezjalny Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej

25 marca 2019|11:58

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej zaprasza dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych i średnich do udziału w VII Archidiecezjalnym Przeglądzie Poezji i Pieśni Patriotycznej pod hasłem „Kocham moją Ojczyznę”.
Celem Przeglądu, który swoim patronatem objął Arcybiskup Metropolita Poznański, jest pogłębianie miłości do Ojczyzny, narodu i Maryi – naszej Matki i Królowej oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu.
Załączając regulamin Przeglądu wraz z Kartą zgłoszenia prosimy Państwa o przekazanie informacji o Konkursie dzieciom i młodzieży oraz zachęcenie ich do wzięcia udziału. Przegląd w kategorii „pieśń”  jest adresowany do uczniów wszystkich typów szkół. Natomiast Przegląd w kategorii „poezja” kierujemy do uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjalnych oraz uczniów szkół średnich.

VII Archidiecezjalny Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej
Kocham moją Ojczyznę

REGULAMIN

Wychowanie patriotyczne należy do ważnych zadań podejmowanych przez Akcję Katolicką w Polsce. Kontynuując organizację Archidiecezjalnego Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wszystkich typów szkół do udziału w kolejnej edycji konkursu. Przeglądowi „Kocham moją Ojczyznę” towarzyszą słowa Patrona Akcji Katolickiej w Polsce, św. Jana Pawła II: „O ziemio polska! Ziemio trudna i doświadczona! Ziemio piękna! Ziemio moja. Bądź pozdrowiona” (Warszawa, 8.06.1987 r.).

1. Organizatorem VII Archidiecezjalnego Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej jest Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej.

2. Przegląd odbywa się pod patronatem Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego.

3. Celem Przeglądu jest:
• pogłębianie miłości do Ojczyzny
• rozbudzenie ducha patriotyzmu wśród młodego pokolenia
• zwrócenie uwagi na obecność i znaczenie Maryi w życiu naszego narodu
• kształtowanie właściwego stosunku do kraju, którego wzorce zawarte zostały w literaturze i kulturze polskiej od czasów najdawniejszych aż do współczesnych
• popularyzacja wierszy, pieśni i piosenek patriotycznych oraz religijnych związanych z Matką Bożą
• zachęcenie uczniów do włączenia się w peregrynację kopii cudownego obrazu Matki Bożej na terenie Archidiecezji Poznańskiej
• pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu.

4. Przegląd ma zasięg metropolitalny i posiada formę konkursu.

5. Przegląd odbywa się w kategorii poezja i pieśń i adresowany jest:
• w kategorii pieśń do uczniów wszystkich typów szkół
• w kategorii poezja do uczniów VIII klasy szkoły podstawowej,
uczniów III klasy gimnazjów, uczniów szkół średnich.

6. Przegląd przeprowadzony jest w kategoriach wiekowych:
• szkoły podstawowe, klasy: 0 – III
• szkoły podstawowe, klasy: IV – VII
• szkoły podstawowe klasa VIII, gimnazja klasa III, szkoły średnie.

7. Do Przeglądu w kategorii pieśń w poszczególnych grupach wiekowych mogą przystąpić soliści i zespoły wokalne lub wokalno-instrumentalne, maksymalnie 12 osobowe. Natomiast w kategorii poezja wykonawcy indywidualni.

8.Tematem konkursowym jest miłość do Ojczyzny, narodu i Maryi – naszej Matki i Królowej oraz szacunek dla swoich przodków zapisane w utworach poetyckich
i prozatorskich z dowolnego okresu historycznego oraz współczesności, szczególnie w: pieśniach i piosenkach patriotycznych (rycerskich, żołnierskich, powstańczych, legionowych oraz śpiewanych przez internowanych w stanie wojennym) oraz pieśniach i piosenkach maryjnych.

9. Warunki uczestnictwa:
• przesłanie w wyznaczonym terminie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia (jedna karta dla jednego występu – solisty/zespołu)
• przygotowanie dwóch utworów patriotycznych i dwóch utworów maryjnych (łącznie czterech) i zaprezentowanie z pamięci dwóch utworów wskazanych przez jury (uczestnicy poprzedniej edycji nie mogą powtarzać prezentowanego już utworu)
• zaprezentowanie utworów w języku polskim
• występ nie może trwać dłużej niż 7 minut
• szkołę lub placówkę oświatową może reprezentować nie więcej niż 3 uczestników w danej kategorii
• osoba występująca jako solista nie może występować jako członek innego zespołu
• każdy uczestnik może wystąpić tylko raz
• laureat poprzednich Przeglądów nie może występować w tej samej kategorii wiekowej
• podczas występu wykonawca może śpiewać a cappella, korzystać z keyboardu znajdującego się w sali lub własnego instrumentu oraz ze wsparcia własnego akompaniatora. Może korzystać też z dostarczonych podkładów muzycznych na CD lub pendrive (niedopuszczalne jest nagranie z wykorzystaniem chóru lub drugiego głosu).

10. Oceny prezentacji dokona jury powołane przez organizatora. Kryterium oceny stanowić będzie:
• dobór repertuaru
• interpretacja utworu
• ogólne wrażenie artystyczne i estetyczne.

11. Jury dokona wyboru jednego laureata w każdej kategorii. Jury może przyznać dodatkowo wyróżnienie. Decyzje jury są ostateczne.

12. Każdy uczestnik Przeglądu otrzyma Dyplom uczestnictwa.

13. Laureaci otrzymują dyplom i statuetkę Brązowego Orła.

14. Laureat wskazany przez organizatora będzie reprezentował DIAK w Ogólnopolskim Koncercie Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie.

15. Zgłoszenia uczestnika (uczestników) do Przeglądu mogą dokonać szkoły, placówki oświatowe, parafie, nauczyciele lub opiekunowie (rodzice, dziadkowie) na karcie zgłoszeń (wypełnionej czytelnie, jedna karta dla jednego występu – solisty/zespołu) do 26 kwietnia br.
Zachęcamy szkoły i placówki oświatowe do przeprowadzenia wstępnych eliminacji.

16. Zgłoszenia można dokonać:
• listownie na adres: Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej, ul. Ostrów Tumski 4, 61-109 Poznań
• pocztą elektroniczną na adres: diak@poznan.ak.org.pl lub akcjakatolicka@archpoznan.pl (w przypadku korzystania z nośnika melodii należy go dostarczyć: listownie na płycie CD lub pendrive wraz z kartą zgłoszenia).

17. Zgłoszenie do Przeglądu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody przez uczestników konkursu (w tym także przez rodziców lub prawnych opiekunów osób niepełnoletnich), na publikację i przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych w zakresie podanym w karcie zgłoszenia oraz wizerunku na potrzeby konkursu.

18. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

19. Dane osobowe uczestników Przeglądu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.

20. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

21. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także w uprawnionym przypadku prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

22. Wszelkie bieżące informacje będą zamieszczane na stronie internetowej organizatora www.poznan.ak.org.pl

23. Przesłuchania odbędą się na początku maja. O miejscu przesłuchań, wskazanym dniu i godzinie uczestnicy zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie.

24. Koncert Laureatów zaplanowany jest na sobotę 25 maja 2019 r.

25. Uwagi dodatkowe:
• dla uczestników przesłuchań przewidziany jest poczęstunek (herbata, drożdżówka)
• organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu
• organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów podczas
trwania Przeglądu, uczestnicy przebywają pod opieką nauczycieli lub opiekunów
• szczegółowe informacje na temat Przeglądu można uzyskać u p. Emilii Rogalińskiej nr tel. 698 522 295.

26. Przegląd ma charakter cykliczny i będzie kontynuowany co roku.

27. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Przeglądu bez podania przyczyny.

28. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga ostatecznie organizator.

Regulamin VII Przeglądu Poezji i Pieśni (2)

Karta zgłoszenia VII Przeglądu

zaproszenie Konkursy 2019