Konkurs plastyczno-multimedialny

25 marca 2019|11:56

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej zaprasza dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych i średnich do udziału w Konkursie plastyczno-multimedialnym pt. „Tyś naszą hetmanką i najlepszą Matką”.
Celem Konkursu, który swoim patronatem objął Arcybiskup Metropolita Poznański, jest pogłębianie miłości do Ojczyzny, narodu i Maryi – naszej Matki i Królowej oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu.
Załączając regulamin Konkursu plastyczno-multimedialnego prosimy Państwa o przekazanie informacji o Konkursie dzieciom i młodzieży oraz zachęcenie ich do wzięcia udziału. Konkurs plastyczno-multimedialny w kategorii „praca plastyczna” jest adresowany do uczniów wszystkich typów szkół. Natomiast w kategorii „prezentacja multimedialna” kierujemy do uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjalnych oraz uczniów szkół średnich.

Konkurs plastyczno-multimedialny
Tyś naszą hetmanką i najlepszą Matką
Bądź z nami w każdy czas! św. Jan Paweł II, Jasna Góra 1983 r.
Organizator konkursu
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej

REGULAMIN
1. Konkursu plastyczno-multimedialny Tyś naszą hetmanką i najlepszą Matką odbywa się pod patronatem JE Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego.

2. Celem konkursu jest:
• ukazanie obecności i znaczenia Maryi w życiu naszego narodu oraz każdego z nas
• zachęcanie do poznawania historii Polski
• rozbudzanie zainteresowania osobą i kultem Matki Bożej
• kształtowanie duchowości maryjnej wśród dzieci i młodzieży
• poszukiwanie ciekawych form przekazu artystycznego
• rozwijanie umiejętności wykorzystywania technik multimedialnych w praktyce
• rozbudzenie kreatywności i twórczej wyobraźni.

3. Konkurs obejmuje następujące kategorie prac:
• praca plastyczna • prezentacja multimedialna

4. W kategorii praca plastyczna konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół indywidualnie w grupach wiekowych:
• szkoły podstawowe, klasy: 0 – III
• szkoły podstawowe, klasy: IV – VII
• szkoły podstawowe klasy VIII, klasy III gimnazjum i szkoły średnie.

5. W kategorii prezentacja multimedialna konkurs adresowany jest do uczniów klas VIII, klas III gimnazjum i uczniów szkół średnich.

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w wyznaczonym terminie jednej pracy inspirowanej tematem konkursu z wybranej kategorii wykonanej indywidualnie:
• pracy plastycznej w formacie A4 lub A3 wykonanej dowolną techniką wraz z opisem (konkurs nie obejmuje prac przestrzennych)
• prezentacji multimedialnej w formie pliku .odp (OpenOffice / LibreOffice Impress), .ppt lub .pptx (Microsotf Power Point) zawierającej nie więcej niż 15 slajdów.
Prezentacja może być wzbogacona różnymi formami przekazu informacji: film, animacja komputerowa, obraz, dźwięk, tekst itp. Akceptowalną formą prezentacji jest także film o długości nie przekraczającej 60 sekund zapisany w dowolnym formacie obsługiwanym przez aplikację Windows Media Player w systemie Windows 10.

7. Nadesłana praca nie może być powielana, kopiowana ani wcześniej publikowana i nagradzana.

8. Pracę plastyczną należy opisać na odwrocie w prawym dolnym rogu wg wzoru:

imię i nazwisko autora,
klasa i szkoła,
numer telefonu i adres mailowy (lub adres do korespondencji).

W przypadku zgłoszenia pracy przez szkołę lub placówkę oświatową opis powinien zawierać dodatkowo: imię i nazwisko nauczyciela, jeśli praca została wykonana pod jego kierunkiem;
nazwę i adres szkoły lub placówki oświatowej.

9. Opis prezentacji multimedialnej powinien znajdować się na ostatnim slajdzie lub końcówce filmu. Prezentację lub film można dostarczyć na pendrive, płycie DVD lub przesłać link do filmu umieszczonego w Internecie.

10. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody uczestnika konkursu (w tym także przez rodziców lub prawnych opiekunów osób niepełnoletnich) na publikację i przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby konkursu.

11. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

12. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.

13. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

14. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także w uprawnionym przypadku prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

15. Prace nadsyłane na konkurs stają się własnością organizatora i mogą być wykorzystane w ramach jego statutowej działalności oraz w celach marketingowych bez honorarium za prawa autorskie.
16. Prace należy przesłać do 10 maja 2019 roku na adres:

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej                                                                 ul. Ostrów Tumski 4 61-109 Poznań
z dopiskiem: Konkurs plastyczno-multimedialny

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas wysyłki.

18. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Przedmiotem oceny będzie oryginalność przedstawienia tematu, kompozycja, trafność wyboru przedstawionych informacji oraz jakość wykonania pracy. Decyzje jury są ostateczne.

19. Prace, które nie będą spełniały warunków Regulaminu konkursu nie zostaną ocenione.

20.Wyniki konkursu oraz informacja o terminie i miejscu uhonorowania autorów nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora www.poznan.ak.org.pl

21. Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo diak@poznan.ak.org.pl lub tel. 668 385 356

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w sytuacjach mających istotny wpływ na przeprowadzenie konkursu.

Konkurs plastyczno-multimedialny 2019 – regulamin

zaproszenie Konkursy 2019