Sprawozdawcze posiedzenie Rady DIAK

16 lutego 2019|23:58

Serdecznie zapraszamy PT Członków Rady DIAK na sprawozdawcze posiedzenie, które odbędzie się w sobotę, 23 lutego br.
Rozpoczniemy je o godz. 10:00 Mszą św. w kaplicy Krzyża Świętego w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu. Po Eucharystii spotkanie w Sali Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, ul. Posadzego 2

Program
1. Powitanie i modlitwa
1. Otwarcie obrad
2. Wykład: Pius XI – prof. Kazimierz Dopierała
3. Wybór prezydium Rady
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady DIAK
6. Słowo Asystenta DIAK
7. Ocena rocznych sprawozdań:

  • Zarządu DIAK
  • Komisji Rewizyjnej DIAK
  • Dyskusja nad sprawozdaniami

8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu

9. Sprawy bieżące i komunikaty
10. Wolne głosy
11. Modlitwa i zakończenie obrad

Bardzo serdecznie zapraszamy na to spotkanie kapłanów, asystentów POAK. Jednocześnie przypomnimy PT Członkom Rady o tym statutowym obowiązku.