Currenda 5/2015

5 maja 2015|17:39

(…) Jezus Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie przynosi nam zbawienie, daje nam łaskę i radość, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że możemy w prawdzie zwracać się do Niego słowem Ojciec. Maryja jest matką, jest matką, która troszczy się przede wszystkim o zdrowie dzieci, potrafi dbać o nie z wielką i czułą miłością. Matka Boża strzeże naszego zdrowia. Co to znaczy, że Matka Boża strzeże naszego zdrowia? Myślę przede wszystkim o trzech aspektach: pomaga nam wzrastać, stawiać czoło życiu, być wolnymi.
1.Mama pomaga dzieciom rozwijać się i chce, by wzrastały; dlatego wychowuje je tak, by nie ulegały lenistwu – które bierze się też z pewnego dobrobytu – by nie poprzestawały na wygodnym życiu, zadowalając się tylko posiadaniem rzeczy. Mama pielęgnuje dzieci, aby rozwijały się coraz bardziej, by rosły silne, potrafiły brać na siebie odpowiedzialność, angażować się w życiu, dążyć do wielkich ideałów. Ewangelia św. Łukasza mówi, że w Rodzinie Nazaretańskiej Dziecię Jezus «rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim» (Łk 2, 40). Matka Boża to właśnie czyni w stosunku do nas, pomaga nam wzrastać w człowieczeństwie i w wierze, stawać się silni i nie ulegać pokusie bycia ludźmi i chrześcijanami w sposób powierzchowny, lecz żyć odpowiedzialnie i dążyć do coraz wyższych celów.(…)
2.Mama myśli też o zdrowiu dzieci, ucząc je stawiania czoła życiowym trudnościom. Nie wychowuje się, nie troszczy się o zdrowie unikając problemów, jak gdyby życie było autostradą bez przeszkód. Mama pomaga dzieciom patrzeć w sposób realistyczny na problemy życiowe i nie pogrążać się w nich, lecz odważnie mierzyć się z nimi, nie ulegać słabości, potrafić je przezwyciężać, zachowując zdrową równowagę, której matka «ma poczucie», między bezpieczeństwem a ryzykiem. I mama to potrafi! Nie prowadzi dziecka zawsze bezpieczną drogą, bo w ten sposób dziecko nie może wzrastać, ale i nie zostawia go tylko na drodze ryzyka, bo to jest niebezpieczne. Mama potrafi wszystko wyważyć. Nie istnieje życie bez wyzwań, i chłopiec lub dziewczyna, którzy nie potrafią stawić im czoła, podejmując ryzyko, to chłopiec i dziewczyna bez kręgosłupa!(…)
Maryja zaznała wielu trudnych chwil w swoim życiu, od narodzin Jezusa, kiedy «nie było dla nich miejsca w gospodzie» (Łk 2, 7), aż po Kalwarię (por. J 19, 25). I jak dobra matka jest blisko nas, abyśmy nigdy nie tracili odwagi w obliczu życiowych przeciwności, w obliczu naszej słabości, w obliczu naszych grzechów: daje nam siłę, wskazuje nam drogę swojego Syna. (…)
3. (…) dobra mama pomaga także podejmować ostateczne decyzje w wolności. To nie jest łatwe, ale mama potrafi to robić. Co jednak znaczy wolność? Nie znaczy na pewno robić wszystko, co się chce, ulegać namiętnościom, przechodzić od jednego doświadczenia do drugiego bez rozeznania, iść za obowiązującą modą; wolność nie oznacza, że tak się wyrażę, wyrzucania wszystkiego, co nam się nie podoba, przez okno. Nie, to nie jest wolność! Wolność jest nam dana, abyśmy potrafili dokonywać w życiu dobrych wyborów! Maryja jako dobra matka wychowuje nas tak, byśmy byli, tak jak Ona, zdolni do dokonywania ostatecznych wyborów; ostatecznych wyborów w tej chwili, kiedy panuje, żeby tak powiedzieć, filozofia tymczasowości. Jest tak trudno zaangażować się w życiu definitywnie. A Ona nam pomaga dokonywać ostatecznych wyborów z ową pełną wolnością, z którą odpowiedziała «tak» na Boży plan odnośnie do Jej życia (por. Łk 1, 38).

Papież Franciszek, Rzym 4 maja 2013r.
Bazylika Matki Bożej Większej

KOMUNIKATY

ZJAZD REJONOWY W OSTROROGU

W sobotę, 9 maja 2015 r. zapraszamy na kolejny Zjazd Rejonowy, który odbędzie się w parafii pw. NMP Wniebowziętej w Ostrorogu. O godz. 10.00 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem JE ks. bpa Grzegorza Balcerka.
W programie przewidziany jest również wykład Kultura chrześcijańska – kultura polska ks. mgr Rafała Rybackiego, kustosza Archiwum Archidiecezji Poznańskiej.
Wyjazd autokarem z Poznania w sobotę o godz.8.00 (ul. Panny Marii na wysokości psałterii). Serdecznie zapraszamy.

III ARCHIDIECEZJALNY PRZEGLĄD POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Informujemy, że zakończyliśmy przesłuchania uczestników III Archidiecezjalnego Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej. Serdecznie zapraszamy na Koncert Galowy Laureatów w sobotę, 16 maja br. o godz. 11.00 do auli Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4, budynek B.

ROCZNICE ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH

W maju kolejne rocznice święceń obchodzą kapłani. Wśród tegorocznych srebrnych jubilatów jest ks. dr Krzysztof Michalczak, poprzedni nasz Asystent.
O wszystkich jubilatach pamiętajmy w naszych modlitwach, szczególnie otoczmy nią asystentów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej oraz Asystenta Diecezjalnego.

ARCHIDIECEZJALNY MARSZ DLA ŻYCIA „CZAS NA ŻYCIE”

W niedzielę 17 maja br. ulicami Poznania przejdzie Archidiecezjalny Marsz dla Życia pod hasłem Czas na życie. Szczegóły na plakacie.

PIELGRZYMKA DO ŻABIKOWA POSIEDZENIE RADY DIAK

W sobotę, 30 maja br. udamy się z pielgrzymką do Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego do Żabikowa. Spotkanie rozpoczniemy Mszą św. o godz. 10.00. W programie przewidziane są modlitwy przy sarkofagu z doczesnymi szczątkami bł. Edmunda Bojanowskiego, otwarte posiedzenie Rady DIAK, wspólny posiłek oraz rozmowy na temat możliwości rozwoju Akcji Katolickiej. Koszt uczestnictwa wraz z obiadem 15 zł. Dojazd we własnym zakresie. Zgłoszenia w biurze do 21 maja br.

GODZINY PRACY BIURA DIAK

wtorek 13.00 ÷ 18.00
czwartek 13.00 ÷ 17.00

Ks. Jan Bartoszek, Katecheza V / 2015:
Przebaczenie warunkiem budowania jedności międzyludzkiej (streszczenie).

1. Z życia wzięte:
„Dlaczego Ty żyjesz?” – zapytał Mehmet Ali Agca. Jan Paweł II był zaskoczony tym pytaniem. Postanowił spojrzeć w oczy człowiekowi, który próbował go zabić. Pragnął powtórzyć mu osobiście słowa przebaczenia i nadać sens swemu gestowi chrześcijańskiej miłości, który Agca by zrozumiał. „Dziś – powiedział na wstępie – spotykamy się jak ludzie. Co więcej, jak bracia”. Jednak tamtego 27grudnia 1983 roku Jan Paweł II, gdy wszedł do ogołoconego pomieszczenia w więzieniu Rebibbia i usiadł obok Ali Agcy z głową pochyloną, aby lepiej go wysłuchać, nie spodziewał się, że usłyszy to pytanie: „Dlaczego Ty żyjesz?”. Może Karol Wojtyła liczył, na to, że spotykając się z siedzącym naprzeciw niego człowiekiem zrozumie, dlaczego ten próbował go zabić. Tymczasem usłyszał pytanie: ,,Wiem, że strzelałem celnie. Wiem, że nabój był śmiercionośny. Dlaczego zatem Ty żyjesz?”… Cała rozmowa skupiła się na tym wątku. Ojciec Święty, o czym wielokrotnie i ze zmartwieniem przypominał, nigdy nie usłyszał słów: „Przebacz mi”. (Kard. Stanisław Dziwisz, „Świadectwo”, Warszawa 2007, s. 123-124).

2. Pismo Święte:
Łk 11,1-4: Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».
Mt 6,14-15: Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.
Mt 18,21-35: Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy…

3. Rozważanie:

  • Przebaczenie jest jednym z najczęściej podejmowanych tematów w nauczaniu Jezusa Chrystusa.
  • Modlitwa Pańska modlitwa zobowiązuje do wspaniałomyślnego przebaczenia i zapominania urazów, aby w ten sposób budować braterską jedność międzyludzką. Pan Jezus akcentuje powiązanie przebaczenia Bożego z uprzednim wzajemnym przebaczeniem sobie ludzi.
  • Chrystus Pan pokazuje nie tylko w słowach, ale i w praktyce jak przebaczać: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
  • Aby przebaczająca miłość Boga do człowieka mogła zaowocować przebaczeniem, potrzeba, by człowiek okazał żal i skruchę. Miłość ze strony Boga i akt skruchy ze strony człowiek to przejaw współdziałania.
  • Człowiek, aby mógł przebaczyć, musi kochać. Święty Jan Paweł II w encyklice o Bożym miłosierdziu napisał: „Przebaczenie świadczy o tym, że w świecie jest obecna miłość potężniejsza niż grzech” (Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, nr 14.)
  • Przebaczenie nie jest oznaką słabości, ale ogromnej wewnętrznej siły człowieka. Przebaczenie nie jest też przyzwoleniem na zło i grzech i formą ich akceptacji, ale jest zmaganiem się z tym, aby w świecie zwyciężać zło dobrem w myśl słów świętego Pawła – Apostoła Narodów – „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 24).
  • Przebaczenie nie jest sprzeczne ze sprawiedliwością. W żadnym miejscu orędzia ewangelicznego ani przebaczenie, ani też miłosierdzie, jako jego źródło, nie oznacza pobłażliwości wobec zła, wobec zgorszenia, wobec krzywdy czy zniewagi wyrządzonej. […]. Wybaczyć nie oznacza powstrzymać się od zgłoszenia przestępstwa czy nie współpracować z organami sprawiedliwości. Należy w tym miejscu podkreślić słowa, jakie papież napisał w encyklice Dives in misericordia, słowa człowieka, który – nie zapominajmy o tym – zadziwił świat, wybaczając swemu zamachowcy, jednakże nigdy nie domagając się zmniejszenia jego kary.

4. Postulaty:
„Przebaczenie, aby mogło rodzić w nas dobro, przynosić w nas Boży pokój oraz budować jedność międzyludzką, musi dokonać się na trzech płaszczyznach: drugiemu człowiekowi, Bogu i sobie… Przebaczając, uzdrawiamy rany naszego serca, otwieramy się na Boże przebaczenie i uzdrowienie… Bez przebaczenie w wymienionych wyżej płaszczyznach nie można mówić o budowaniu jedności i zgody między ludźmi”.

Króluj nam Chryste!
ks. Roman

2015 maj currenda str 1.

AK_Katecheza__2015_05