CURRENDA 07-08/2013

1 sierpnia 2013|23:57

(…) trwajcie na drodze wiary z mocną nadzieją w Panu. Na tym polega tajemnica naszej drogi! On daje nam odwagę, by iść pod prąd. Nie ma takich trudności, ucisków, niezrozumienia, które mogłyby nas przerażać, jeśli trwamy zjednoczeni z Bogiem, tak jak latorośle są złączone z winnym krzewem, jeśli nie utracimy przyjaźni
z Nim, jeśli dajemy Mu coraz więcej miejsca w naszym życiu. Powinno to mieć miejsce także, wręcz nade wszystko, jeśli czujemy się biedni, słabi, grzeszni, ponieważ Bóg daje siłę naszej słabości, bogactwo naszemu ubóstwu, nawrócenie i przebaczenie naszemu grzechowi. Pan jest tak miłosierny, zawsze przebacza, gdy idziemy do Niego. Ufajmy w działanie Boga! Z Nim możemy czynić wielkie rzeczy. Sprawi On, że odczujemy radość, iż jesteśmy Jego uczniami, Jego świadkami. Postawcie na wielkie ideały, na wielkie sprawy. My chrześcijanie nie zostaliśmy wybrani przez Pana dla błahostek, idźcie zawsze dalej, do wielkich spraw (…).

 Z homilii papieża Franciszka, Rzym 28 kwietnia 2013

KOMUNIKATY

 

ZJAZD REJONOWY
AKCJI KATOLICKIEJ

Swarzędz, sobota 7 września 2013 r.

 W sobotę, 7 września  br.  o godz. 10.00 br. Mszą św. w kościele pw. św. Marcina w Swarzędzu, ul. św. Marcina 38   rozpoczniemy nasz kolejny Zjazd rejonowy. Po Eucharystii wysłuchamy  m. in. wykładu Maryja świadkiem wiary o. dra hab. Adama Wojtczaka OMI, prelekcji o historii Swarzędza i Domu Akcji Katolickiej oraz występu  muzycznego. Przewidziany jest również posiłek. Spotkanie zakończymy ok. godz. 15.00 koronką do Miłosierdzia Bożego.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy
o dokonanie zgłoszenia najpóźniej
do 3 września br. bezpośrednio do prezesa POAK p. Ewy Pietrzak – tel.  505 964 332 lub mailem ewcia1618@wp.pl. Koszt udziału 15 zł od osoby.  Serdecznie zapraszamy członków z rodzinami, kandydatów i sympatyków Akcji Katolickiej.

 

SESJA „WIERZĘ W SYNA BOŻEGO”

Poznań, 28 września 2013 r.

 Sesję rozpocznie o godz. 10.00 Msza św. koncelebrowana
w kościele pw. św. Rocha w Poznaniu pod przewodnictwem
i z homilią ks. abpa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce

 Od godz. 11.50 w auli Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 rozpoczną się obrady:

Otwarcie Sesji

• Słowo wprowadzające – ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki,
Metropolita Poznański

Sztuka w służbie przekazu wiary –  o. Marko Ivan Rupnik SJ, Rzym

Interludium muzyczne

• Przerwa na kawę

• Dyskusja panelowa : Jak  być człowiekiem wiary dzisiaj

– o. Leon Knabit OSB, Tyniec
­ – Przemysław Babiarz, Warszawa

– dr Piotr Dardziński, Kraków

–  ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, Poznań

Pytania do prelegentów

Godz. 16.00  Zakończenie sesji

 Wpisowe od osoby wynosi 10 zł. Zgłoszenia można dokonać osobiście w biurze lub elektronicznie na adres: diak@poznan.ak.org.pl lub blacka@go2.pl albo faxem:
61 852 97 66 wpłacając wpisowe na konto DIAK z dopiskiem „Sesja” do dnia 20 września br.

 Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie, dokonanie wpłaty i odebranie zaproszeń (w miarę możliwości dla wszystkich przedstawicieli z POAK-u) w biurze DIAK,
w godzinach urzędowania, od 10 września br.

WYJAŚNIENIE

Wobec wielokrotnie zgłaszanych problemów Zarząd DIAK wyjaśnia, że samorządowe organy gminy, powiatu czy województwa, bez względu na to, jaka opcja polityczna aktualnie w tych gremiach przeważa, nie są zobligowane do zajmowania stanowiska w sprawach wokół – światopoglądowych, np. w spr. Telewizji „Trwam”, finansowania zabiegów in vitro, związków partnerskich itp. Zachęcamy natomiast do podejmowania (w ramach POAKów lub rejonów) działań pośrednio lub bezpośrednio kształtujących postawy naszego otoczenia  (patriotyzm, ochrona życia, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi i młodzieżą, rozwój kulturalny i intelektualny środowisk, na które chcemy oddziaływać). Na takie przedsięwzięcia możemy uzyskać dofinansowanie lub wsparcie rzeczowe z organów samorządu terytorialnego. Warto śledzić informacje o ogłaszanych przez poszczególne urzędy konkursach, opracowywać sensowne projekty, składać stosowne do wymagań wnioski, solidnie realizować wymarzone przedsięwzięcia, rozliczyć je i mieć satysfakcję z dobrze spełnionego zadania. Zarząd DIAK gotów jest wspierać takie działania organizacyjnie i firmować dobrze opracowane wnioski (osobowość prawną, o czym trzeba pamiętać, ma bowiem tylko DIAK).

Numer konta bankowego DIAK

Bank PEKAO S.A. II o. Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

Godziny pracy biura DIAK

wtorek 16.00 ÷ 18.00
czwartek 15.00 ÷ 17.00

Dyżury asystenta DIAK

Drugi czwartek miesiąca od 15.30 ÷16.30


Słowo Księdza Asystenta

Do katechezy  Chrześcijańskie wychowanie do pokoju 

Jan Paweł II, Toruń, 7 czerwca 1999 r. (fragmenty rozważania) (źródło: http://mateusz.pl/jp99/pp/1999/ )

 2.«Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze».

Oto Serce Zbawiciela – czytelny znak Jego niezwyciężonej miłości i niewyczerpane źródło prawdziwego pokoju.
W Nim mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała» (Kol 2, 9). Pokój, który przynosi na ziemię Chrystus, pochodzi właśnie z tej Pełni i z tej Miłości. Jest darem miłującego Boga, który ukochał człowieka w Sercu Jednorodzonego Syna.

«On jest naszym pokojem» (por. Ef 2, 14) – woła święty Paweł. Tak, Jezus jest pokojem, jest naszym pojednaniem. To On zburzył wrogość, jaka powstała po grzechu człowieka i pojednał z Ojcem wszystkich ludzi przez śmierć na Krzyżu. Na Golgocie zostało przebite włócznią Serce Chrystusa na znak Jego zupełnego daru z siebie, miłości ofiarnej, zbawczej, którą do końca nas umiłował» (por. J 13, 1), budując fundament pod przyjaźń Boga z ludźmi.

Oto dlaczego pokój Chrystusa jest inny niż ten, jaki wyobraża sobie świat. Zwracając się do Apostołów
w Wieczerniku przed swoją śmiercią, Chrystus powiedział wyraźnie: Pokój mój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję» (J 14, 27). Podczas gdy ludzie rozumieli pokój przede wszystkim na płaszczyźnie doczesnej i zewnętrznej, Chrystus mówi, że wypływa on z dóbr nadprzyrodzonych, że jest wynikiem zjednoczenia
z Bogiem w miłości.

Kościół nieustannie żyje Ewangelią pokoju. Głosi ją wszystkim ludom i narodom. Niestrudzenie ukazuje drogi pokoju i pojednania. Wprowadza pokój, burząc mury uprzedzeń i wrogości między ludźmi. Czyni to przede wszystkim przez Sakrament Pokuty i Pojednania, niosąc łaskę Bożego miłosierdzia i przebaczenia, dociera do samych korzeni ludzkich niepokojów, leczy zranione grzechem sumienia, tak że człowiek doznaje wewnętrznego ukojenia i staje się nosicielem pokoju. Kościół dzieli się też tym pokojem, którego sam na co dzień doświadcza w Eucharystii. Eucharystia jest szczytem naszego pokoju. W niej dokonuje się ofiara pojednania z Bogiem i braćmi, rozbrzmiewa słowo Boże zwiastujące pokój, płynie nieustanna modlitwa: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem».
W Eucharystii otrzymujemy dar samego Jezusa, który ofiaruje siebie i staje się naszym pokojem. Doświadczamy wówczas ze szczególną wyrazistością, że tego pokoju świat dać nie może, bo go nie zna (por. J 14, 27).

(…)

3.Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi» (Mt 5, 9).

Tak mówi do nas Chrystus w Kazaniu na Górze. Z głębi swego miłującego Serca wypowiada pragnienie naszego szczęścia. Chrystus wie, że największym szczęściem jest takie zjednoczenie z Bogiem, które czyni człowieka synem Bożym. Pośród różnych dróg prowadzących do pełni szczęścia, wskazuje i tę, która prowadzi poprzez czynienie pokoju i dzielenie się nim z innymi. Ludzie pokoju godni są imienia synów Bożych. Jezus takich ludzi nazywa szczęśliwymi.

(…) bez wewnętrznej odnowy i bez pokonania zła i grzechu w sercu, a zwłaszcza bez miłości człowiek nie zdobędzie wewnętrznego pokoju. Pokój może przetrwać tylko wówczas, gdy jest zakorzeniony w wyższych wartościach, oparty na normach moralnych i otwarty na Boga. Nie może się natomiast ostać, jeśli został wzniesiony na grząskim gruncie religijnej obojętności i płytkiego pragmatyzmu. Rodzi się on w sercu ludzkim i w życiu społeczeństwa z ładu moralnego, porządku etycznego, zachowania Bożych przykazań.

Dzielmy się tym Bożym pokojem z innymi, tak jak to czynił błogosławiony kapłan i męczennik Wincenty Frelichowski. W ten sposób staniemy się zaczynem pokoju w świecie, w społeczeństwie, w środowisku, w którym żyjemy i pracujemy. Zwracam się z tym apelem do wszystkich bez wyjątku, a zwłaszcza do was, drodzy kapłani. Bądźcie świadkami miłosiernej miłości Boga. Głoście z radością Ewangelię Chrystusa, rozdając Boże przebaczenie w Sakramencie Pojednania. Przez swoją posługę starajcie się przybliżać każdego do Chrystusa – Dawcy pokoju.

Kieruję te słowa również do was, drodzy rodzice, którzy jesteście pierwszymi wychowawcami waszych dzieci. Bądźcie dla nich obrazem Bożej miłości i przebaczenia, starając się ze wszystkich sił budować rodzinę zjednoczoną i solidarną. Rodzino, to właśnie tobie powierzono misję o pierwszorzędnym znaczeniu: masz uczestniczyć w budowaniu pokoju, dobra, które jest niezbędne dla rozwoju i poszanowania życia ludzkiego.

Proszę was, wychowawcy, którzy jesteście powołani, aby wpajać młodemu pokoleniu autentyczne wartości życia. Uczcie dzieci i młodzież tolerancji, zrozumienia i szacunku dla każdego człowieka. Wychowujcie młode pokolenie w klimacie prawdziwego pokoju. To jest ich prawem. To jest waszym obowiązkiem.

Wy, młodzi, którzy nosicie w sercach wielkie aspiracje, uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienie pokoju (por. Orędzie na światowy Dzień Pokoju, 1.01.1997, n. 8).

Społeczeństwa i narody potrzebują ludzi pokoju, prawdziwych siewców zgody i wzajemnego poszanowania. Ludzi, którzy wypełnią swoje serca pokojem Chrystusowym i poniosą go [innym, poniosą go] do domów, urzędów i instytucji, miejsc pracy, na cały świat. Historia i współczesność pokazują, że świat nie może dać pokoju. Świat jest bezradny. Dlatego trzeba mu wskazywać Jezusa Chrystusa, który przez śmierć na krzyżu zostawił ludziom swój pokój, zapewniając nam swą obecność przez wszystkie wieki (por. J 14, 27–31).

07-08/2013 currenda