Currenda 10/2017

1 października 2017|23:59

(…) Chrystus polecił nam zwracać się do Boga wytrwale i ufnie, byśmy zostali wysłuchani: «Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam» (Mt 7, 7). Podstawą tej skuteczności modlitwy jest dobroć Ojca, ale również pośrednictwo u Niego ze strony samego Chrystusa (por. 1 J 2, 1) i działanie Ducha Świętego, który «przyczynia się za nami» zgodnie z wolą Bożą (por. Rz 8, 26-27). My bowiem «nie umiemy się modlić tak, jak trzeba» (Rz 8, 26) i czasem nie zostajemy wysłuchani, gdyż modlimy się źle (por. Jk 4, 2-3). (…) Modlitwę, którą Chrystus i Duch Święty wzbudzają w naszym sercu, Maryja wspiera swym matczynym wstawiennictwem. «Modlitwa Kościoła jest jakby prowadzona przez modlitwę Maryi». Jeśli bowiem Chrystus, jedyny Pośrednik, jest Drogą naszej modlitwy, to Maryja, najpełniej jaśniejąca Jego blaskiem, ukazuje Drogę. «Na podstawie tego szczególnego współdziałania Maryi z działaniem Ducha Świętego Kościoły rozwinęły modlitwę do świętej Matki Boga, skupiając ją na Osobie Chrystusa ukazanej w Jego misteriach». Na weselu w Kanie Galilejskiej Ewangelia przedstawia właśnie skuteczność wstawiennictwa Maryi, która występuje wobec Jezusa jako rzeczniczka ludzkich potrzeb: «Nie mają już wina» (J 2, 3) Różaniec jest równocześnie medytacją i prośbą. Wytrwałe błaganie zanoszone do Matki Bożej opiera się na ufności, że macierzyńskie wstawiennictwo wszystko może uzyskać od Serca Syna. Jest Ona «wszechmocna z łaski», jak – używając śmiałego wyrażenia, które należy właściwie rozumieć – określił to bł. Bartłomiej Longo w swej Suplice do Królowej Różańca świętego. To przekonanie począwszy od Ewangelii, umacniało się w ludzie chrześcijańskim na drodze doświadczenia. Wielki poeta Dante wspaniale je wyraził w duchu św. Bernarda: «Pani, tej jesteś mocy i szczodroty, że kto chcąc łaski do Cię nie ucieka, taki bez skrzydeł waży się na loty». W różańcu błagamy Maryję, Przybytek Ducha Świętego (por. Łk 1, 35), a Ona staje przed Ojcem, który obdarzył Ją pełnią łask, i przed Synem zrodzonym z Jej łona, modląc się z nami i za nas.

(LIST APOSTOLSKI ROSARIUM VIRGINIS MARIAE, n. 16)

KOMUNIKATY

►UROCZYSTOŚĆ OGŁOSZENIA ŚW. JANA PAWŁA II PATRONEM AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE

Z radością informujemy o decyzji Stolicy Apostolskiej o ustanowieniu Św. Jana Pawła II Patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Uroczyste ogłoszenie tej decyzji nastąpi 22 października br. podczas Mszy św. w Archikatedrze Warszawskiej.
Przypominamy również, że od 2 października przez dziewięć kolejnych dni w godzinach wieczornych będziemy odmawiać specjalnie przygotowaną nowennę. Niech stanie się ona przyczynkiem do głębszego osobistego, a także wspólnotowego pełniejszego przygotowania duchowego do tego historycznego wydarzenia.

►INICJATYWA OBYWATELSKA

W niedzielę 8 i 15 października br. odbędzie się przed świątyniami Akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w pełni chroniącej życie ludzkie od poczęcia. Ochroną mają być objęte – w myśl projektu ustawy – dzieci, u których stwierdzono i wobec których istnieje tylko podejrzenie wad genetycznych, niepełnosprawności lub chorób. Projekt ustawy zakazuje tzw. aborcji eugenicznej. Aby podpis był ważny, osoba udzielająca wsparcia musi wskazać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL.
Bardzo prosimy Członków Akcji Katolickiej o skontaktowanie się w tej sprawie z Księdzem Proboszczem i włączeniem się w zbieranie podpisów na terenie parafii. Jednocześnie informujemy, że zbierane wcześniej podpisy straciły swoją ważność.

Projekt-ustawy

►UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę dziękczynną w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, w niedzielę 26 listopada br. do Katedry Poznańskiej. Pragniemy Bogu dziękować za powołane przed dwudziestu laty pierwsze Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej w Archidiecezji Poznańskiej. Po Eucharystii okolicznościowe spotkanie. Szczegółowy program w następnej currendzie.

Zachęcamy, aby przygotować się do wspólnego świętowania poprzez m.in. modlitwę za wstawiennictwem naszych patronów oraz udział w najbliższych spotkaniach formacyjnych:

  • 3 października w Lwówku, w kościele pw. NMP Wniebowziętej, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty o godz. 17:30;
  • 14 listopada w Poznaniu, w kościele pw. Bożego Ciała o godz. 18:00;
  • 16 listopada w Kościanie, w kościele pw. NMP Wniebowziętej (fara) o godz. 18:00.

►SPOTKANIE OKRĘGU IV

Serdecznie zapraszamy członków AK z Okręgu IV na spotkanie 16.10.br. o godz. 18:00 do kościoła Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu ul. Poznańska

►MATERIAŁY FORMACYJNE

W biurze DIAK można odbierać zamówione Materiały formacyjne na 2018 rok

►GODZINY PRACY BIURA DIAK

wtorek 13.00 ÷ 16.00
czwartek 13.00 ÷ 17.00

►NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK

Bank PEKAO S.A. II/o Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

Ks. Jan Orzeszyna, Katecheza X / 2017:

Pokój Chrystusowy darem Boga
i owocem aktywności człowieka (streszczenie).

I. Z życia wzięte:

► 14,3 biliona dolarów (1 bilion: 1 000 000 000 000 = 1012 , czyli 1000 miliardów). Takie były całkowite koszty przemocy na świecie w 2014 roku. To łączne PKB Brazylii, Kanady, Francji, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Wyliczenia przeprowadzone przez australijski Instytut Gospodarki i Pokoju uwzględniają m.in. straty powodowane gospodarce przez toczące się konflikty, koszty leczenia rannych i przesiedlania uchodźców. Większość gigantycznej sumy to jednak wydatki na wojsko, policję i inne służby – stanowią one 68 proc. wszystkich kosztów przemocy (www.tvp.info).
267 miliardów dolarów (1 miliard: 1 000 000 000 = 109 , czyli 1000 milionów). Tyle wystarczy zainwestować rocznie, aby do 2030 roku ►problem głodu zniknął z mapy świata. Tak wynika ze wspólnego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa i Światowego Programu Żywnościowego. Wymagana co roku kwota 267 miliardów dolarów to 0,3 globalnego PKB (Polskie Radio.pl)

II. Dar Boga i działanie człowieka:

Wielu ludzi sądzi, że sprawa pokoju w świecie, kwestia rozbrojenia czy zabiegów dyplomatycznych to problem polityki międzynarodowej. Są to oczywiście ważne sprawy dla pokoju, ale chrześcijanin winien wiedzieć, że fundamentem pokoju jest sam Jezus Chrystus. A zatem punktem wyjścia do zrozumienia chrześcijańskiej postawy wobec zaangażowania się na rzecz pokoju w świecie jest bez wątpienia uświadomienie sobie prawdy, że pokój jest darem Boga, który staje się udziałem ludzi przez Jezusa Chrystusa. On przynosi pokój na ziemię, dlatego mówimy o Chrystusowym pokoju. W dniu zmartwychwstania Jezus pozdrawia uczniów słowami „pokój wam”, po hebrajsku „szalom”. To bardzo serdeczne pozdrowienie, które życzy pokoju płynącego z wewnętrznej więzi i komunii z Bogiem. Obietnica Chrystusowego pokoju spełnia się po Jego zmartwychwstaniu, a swoją pełnię osiąga w dniu Zesłania Ducha Świętego. Pokój jest testamentem Chrystusa, jest tym, co zostawia i czym obdarza swoich uczniów. Jest on wewnętrznym dobrem, a zarazem owocem tego wszystkiego, co Jezus daje swoim uczniom. A daje im swoje słowa, przykazania, świadectwo własnego życia i obietnicę swojej obecności zawierającą się najpełniej w sakramentalnych znakach.
Pokój świata różni się zasadniczo od Chrystusowego pokoju. Świat również chce dać pokój, ten ludzki pokój. Są bowiem dwa rodzaje pokoju, tak jak są dwa rodzaje radości. Jest ludzki pokój i ludzka radość, które charakteryzują się krótkotrwałością i tymczasowością – wystarczy, że kogoś dotknie jakaś złośliwość, jakieś podejrzliwe spojrzenie, i pokój pryska, a radość znika. I jest pokój Chrystusowy i Chrystusowa radość, które rodzą się w człowieku jako coś trwałego, opartego na wierze. Chrystusowy pokój płynie z Jego obecności, jest Jego darem. „Pokój mój daję wam” – mówi Chrystus. To On jest Pokojem, danym przez wiarę (por. Ef 2, 14). Przyjąć przez wiarę pokój od Chrystusa oznacza przyjąć Jego Osobę, otworzyć na oścież drzwi własnego serca dla Niego. Tylko wewnętrzne zjednoczenie z Chrystusem może stanowić fundament budowania pokoju między ludźmi i narodami. W Piśmie Świętym słowo „pokój” ustawicznie powraca w łączności z ideą dobrobytu, harmonii, szczęścia, bezpieczeństwa, zgody, ocalenia i sprawiedliwości, jako niezwykłe dobro, którego Bóg, Pan pokoju (por. 2 Tes 3,16) już udziela i które obiecuje dać w obfitości: „wyleję pokój jak rzekę” (Iz 66,12).

Papieskie wskazania:
►Jan Paweł II: podkreśla, że pokój jest nie pozorną równowagą rozbieżnych interesów materialnych, ale wynikiem dynamizmu wolnej woli ludzkiej, kierującej się rozumem, ku dobru wspólnemu, które osiąga się w prawdzie, sprawiedliwości i miłości.
►Benedykt XVI: warunki służące budowaniu pokoju to: poszanowanie ludzkiego życia, promowanie małżeństwa i rodziny oraz wolności religijnej.
►Franciszek: Niech miłość i wyrzeczenie się przemocy inspirują sposób, w jaki traktujemy siebie nawzajem w relacjach międzyosobowych, społecznych i międzynarodowych. Kiedy ofiary przemocy potrafią oprzeć się pokusie zemsty, mogą być najbardziej wiarygodnymi uczestnikami procesów budowania pokoju bez przemocy.

III. Wnioski i nasze zadania:

►Wiadomo, że głównym zadaniem członka Akcji Katolickiej jest apostołowanie. Zatem osobiste pogłębianie więzi z Chrystusem z pewnością stanowić będzie dobre przygotowanie duchowe, moralne i metodyczne do włączenia się w dzieło ewangelizacji. Członkowie Akcji Katolickiej działają w świecie, pełniąc z racji wykonywanego zawodu i powołania różne funkcje społeczne. To doskonała okazja, aby zwrócić uwagę na rodzinne, zawodowe i społeczne możliwości ewangelizacji.
►Z pewnością godne uwagi będą inicjatywy duszpasterskie, które zmierzają do troski o pokój w świecie poprzez ożywianie nadziei, że przyszłość ludzkości jest w ręku Boga, który jako jedyny daje prawdziwy pokój. Wszyscy są zaproszeni do odczytania w tym duchu modlitwy św. Franciszka z Asyżu: „Panie, uczyń nas orędownikami pokoju: spraw, byśmy głosili miłość tam, gdzie panuje nienawiść; przebaczali, gdy rani nas krzywda; budowali pokój tam, gdzie się sroży niezgoda”.

Króluj nam Chryste! – ks. Roman

2017 październik currenda s. 1

AK_Katecheza_2017_10_Currenda