Currenda 11/2019

22 października 2019|17:05

W pobożności ludowej listopad jest miesiącem poświęconym wspominaniu wiernych zmarłych. Za nich modlimy się z ufnością, wiedząc, że «Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją» (Łk 20, 38). On dochowuje wierności przymierzu zawartemu z człowiekiem, przymierzu, którego nie może zerwać nawet śmierć. Ta umowa, przypieczętowana Paschą Chrystusa, jest nieustannie odnawiana w sakramencie Eucharystii. W niej zatem znajduje swój najwyższy wyraz modlitwa za zmarłych. Ofiarując za nich Mszę św., wierni pomagają im w ostatecznym oczyszczeniu. Z wiarą przystępując do komunii św., umacniają więź duchowej miłości, jaka ich łączy z nimi. Niech Najświętsza Maryja Panna w niebie wstawia się za wszystkich naszych bliskich zmarłych i umacnia w nas, ziemskich pielgrzymach, wiarę w ostateczne zmartwychwstanie, którego zadatek daje nam sakrament Eucharystii.

Jan Paweł II, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 7 listopada 2004

KOMUNIKATY

►ROZWAŻANIA I MODLITWA Z BŁ. EDMUNDEM BOJANOWSKIM
listopad: … ku chwale Bożej przedsięwzięte dzieło raczy Jego łaska najświętsza wspierać.

►ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA
Wychowanie patriotyczne jest jednym z ważnych działań podejmowanych przez Akcję Katolicką. Podobnie jak w latach ubiegłych zachęcamy PT Państwa Prezesów do zorganizowania w Oddziale lub we współpracy z innymi grupami duszpasterskimi, szkołą czy samorządem pomocniczym wieczornicy ze śpiewem pieśni patriotycznych, koncertu lub innego patriotycznego wydarzenia.

►UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
W niedzielę, 24 listopada br. obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. To wyjątkowy dzień dla członków Akcji Katolickiej, to nasze święto patronalne. Tradycyjnie zapraszamy na wspólną modlitwę z KSM do Katedry Poznańskiej i świętowanie w auli Wydziału Teologicznego. Spotkanie rozpoczniemy Mszą św. w Katedrze Poznańskiej o godz. 10:00
Po Eucharystii przejdziemy do auli Wydziału Teologicznego w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4 budynek B na drugą część spotkania. Bądźmy w tym dniu razem!

►ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA 7 GRUDNIA 2019
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Akcji Katolickiej na Adwentowy Dzień Skupienia w sobotę, 7 grudnia br. Rozpocznie się on o godz. 10:00 w Kościele pw. Świętej Rodziny w Poznaniu, ul. Promienista 131 (os. Kopernika).
W programie: Adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi św., Msza św., konferencja, sprawy bieżące i komunikaty. Zakończenie spotkania do godz. 13:00 Dojazd autobusami linii 150,164,169,179.

►POSIEDZENIE RADY DIAK
Informujemy, że najbliższe spotkanie Rady DIAK odbędzie się w sobotę, 11 stycznia 2020. Będzie połączone ze spotkaniem kolędowym. Szczegóły w następnej currendzie.

►SPOTKANIE Z JANEM PAWŁEM II MODLITWA PRZY RELIKWIACH ŚWIĘTEGO
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w grudniu rozpoczniemy spotkania modlitewne POAK przy relikwiach św. Jana Pawła II. Datę spotkania i jego przebieg (w załączeniu propozycja) po uzgodnieniu z Ks. Proboszczem Prezes POAK przekaże opiekunowi Okręgu.

►GODZINY PRACY BIURA DIAK
wtorek 13:00 ÷ 16:00
czwartek 13:00 ÷ 17:00

►NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK
Bank PEKAO S.A. II/o Poznań 10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

Ks. Jan ORZESZYNA, Katecheza XI / 2019:

Człowiek mieszkaniem Ducha Świętego przez umiarkowanie i wstrzemięźliwość.
(streszczenie / DIAK Poznań).

1. Z życia wzięte:
Biskup Franciszek Salezy (1567—1622) był mocno zaangażowany w zakładanie nowego zakonu i chciał przy tym zasięgnąć rad fachowców. Zwrócił się w tej sprawie do prowincjała kapucynów, a ten mu wyłożył, że przede wszystkim trzeba uważać, aby w regule wyakcentować dostatecznie pokutę i umartwienie: Ekscelencjo, proszę popatrzeć: my, kapucyni (a i nasze siostry tak samo) nie używamy skarpetek; trzeba by więc zrobić w konstytucjach taki zapis, że członkowie tego nowego zakonu mają chodzić w sandałach, ale bez skarpet czy pończoch. Ojcze prowincjale – miał odpowiedzieć święty, przy zakładaniu zakonu nie chciałbym właściwie zaczynać od nóg, lecz od głowy; myślę, że o wiele większym umartwieniem jest wytrwała wierność regule i posłuszeństwo przełożonym.

2. Rozważanie:
Duch Święty pragnie mieszkać w sercu każdego człowieka. Zatem zgodzić się na zamieszkanie Ducha Świętego w swoim sercu to znaczy tyle samo, co być gotowym na dążenie do doskonałości (por. Mt 5, 48). Należy więc sięgać po wszystkie nadprzyrodzone i naturalne środki rozwoju prawdziwego człowieczeństwa, czyli rozwijanie cnót w życiu człowieka.

Spośród wszystkich cnót moralnych fundamentalne znaczenie mają cztery sprawności: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo, zwane od św. Ambrożego cnotami kardynalnymi (od łac. cardo – zawias). Od ich bowiem realizacji zależy charakter człowieka. Są one podstawami, na których oparte jest całe życie moralne.

Przedmiotem niniejszych rozważań jest kardynalna cnota umiarkowania i pokrewna jej cnota wstrzemięźliwości. Zauważmy, wiele współczesnych środowisk ulega hedonistycznemu stylowi życia, według którego najważniejszym celem człowieka jest osiągnięcie przyjemności. Uwidacznia się to zwłaszcza w prasie, filmach, Internecie. Doświadczenie potwierdza, że każdy, kto chce być doskonały, winien kroczyć drogą wstrzemięźliwości, gdyż jest to królewska droga. Wstrzemięźliwość jest przede wszystkim panowaniem nad wszystkimi skłonnościami, popędami i żądzami tak ciała, jak i duszy. Tak rozumiana wstrzemięźliwość jednoczy się z umartwieniem, łagodnością, czystością, pokorą, skromnością i z innymi cnotami. Cnota umiarkowania oraz cnoty jej pokrewne pozwalają człowiekowi panować zwłaszcza nad popędem do odżywiania i popędem płciowym, i to jest właściwy przedmiot tej cnoty. Drugim jej zadaniem jest ochrona człowieka przed zbytnim znieczuleniem we wspomnianych dziedzinach. Cnota umiarkowania jest zatem umiejętnością wyboru złotego środka. Cnota ta sprawia, że człowiek w sposób rozumny, roztropny i światły, z właściwą miarą korzysta z wrodzonych mocy ciała i ducha. Wyróżnia się dwie zasadnicze grupy cnoty umiarkowania.

Pierwsza z nich dotyczy dziedziny odżywiania, czyli panowania nad smakiem, i w jej skład wchodzi wstrzemięźliwość w jedzeniu i piciu. Najskuteczniejszą metodą opanowania przyjemności płynących z jedzenia i picia jest post. W ramach wychowania do cnoty wstrzemięźliwości należy zadbać o unikanie rozpieszczania i spełniania żywieniowych kaprysów dziecka. Należy także dbać o pozytywne wzorce osobowe, wśród których dziecko dorasta (z tym wiąże się większa roztropność w spożywaniu alkoholu w trakcie uroczystości rodzinnych). Należy także uodparniać młodych ludzi na wpływy mediów, a także hamować przejawy nadmiernej ciekawości i hartować ducha. Skuteczną profilaktyką jest uprawianie konkretnej dyscypliny sportowej czy rozwijanie ciekawego hobby.

Druga dziedzina, którą swym zasięgiem obejmuje kardynalna cnota umiarkowania, dotyczy popędu płciowego to czystość. Współcześnie łatwo daje się zauważyć niebezpieczeństwo, jakie niosą ze sobą trendy postmodernistyczne, które wprost drwią z katolickiej etyki, otwarcie propagują pornografię i przemoc, przyczyniając się w ten sposób do moralnego osłabienia człowieka. Dlatego jakże ważnym zadaniem wychowawczym jest powrót do klasycznych ideałów wychowawczych, tzn. kształtowania silnej woli i charakteru, walka z wszelkimi formami lenistwa, ochrona przed deprawującymi treściami płynącymi z telewizji, Internetu i różnego rodzaju czasopism. Jednocześnie nie można zapominać o religijnej formacji dzieci i młodzieży. Najpewniejszym lekarstwem na upadki moralne w sferze czystości jest szukanie pomocy w życiu sakramentalnym. Częsta spowiedź i Komunia św. są największą i najskuteczniejszą siłą dla chrześcijanina.

Ostatnią formą zewnętrznej aktywności człowieka, jest skromność w ubiorze. Niewątpliwie sposób ubierania się świadczy o stanie duszy i o ogólnej kulturze danego człowieka. Wychowawcze działania przy formowaniu cnoty skromności muszą iść w trzech zasadniczych kierunkach. Pierwszy dotyczy ograniczenia wpływu mody na życie dziecka, drugi unikania nadmiernego i kosztownego strojenia, a trzeci troski o higienę osobistą. Jeśli chodzi o wady przeciwstawne cnocie umiarkowania, to trzeba stwierdzić, że zawsze bliższe są one nadmiarowi, czyli nieumiarkowanemu pożądaniu. Główną wadą przeciwstawną cnocie umiarkowania jest nieumiarkowanie, czyli stałe usposobienie woli i uczuć, aby zaspokoić każde zmysłowe pożądanie W jego skład wchodzą następujące wady: łakomstwo, pijaństwo, nieczystość, pycha, gniewliwość, złośliwość, gadulstwo, niedbałość o odżywianie i właściwy ubiór, jak również nadużywanie rozrywek.

3. Wnioski i postulaty pastoralne:
Nabywanie moralnych cnót jest procesem długotrwałym i wymagającym permanentnego wysiłku oraz pokonywania piętrzących się trudności i zniechęcenia. Dlatego do moralnego rozwoju niezbędnie potrzebna jest człowiekowi cnota męstwa.
Duch Święty jest tym, który pracuje nad człowiekiem. Każdego dnia próbuje dostać się do jego serca i chce mu wskazywać właściwą drogę postępowania, oczekując dobrych owoców. Warto zadać sobie pytania, na ile Duch Święty może działać w moim życiu? Czy pozwalam mu zmieniać i udoskonalać mój charakter i moją osobowość?

Króluj nam Chryste! – ks. Roman

2019 listopad currenda s. 1

AK_Katecheza_2019_11_Currenda

Sprawozdanie POAK za 2019

Sprawozdanie POAK za 2019