CURRENDA 11/2013

23 października 2013|20:56

(…) w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, obcho-dzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszech-świata. Już w zapowiedzi Jego przyjścia na świat jed-norodzony Syn Ojca, narodzony z Dziewicy Maryi, jest nazywany «królem», w sensie mesjańskim, czyli dzie-dzicem tronu Dawida, zgodnie z obietnicami proroków – królestwa, które nie będzie miało końca (por. Łk 1, 32-33). Królewskość Chrystusa pozostała całkowicie ukryta przez 30 lat Jego zwyczajnego życia w Nazare-cie. Później, w czasie życia publicznego Jezus zapo-czątkował nowe Królestwo, które «nie jest z tego świa-ta» (J 18, 36), i na koniec urzeczywistnił je w pełni swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. Gdy po zmar-twychwstaniu ukazał się apostołom, powiedział: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi» (Mt 28, 18): źródłem tej władzy jest miłość, którą Bóg objawił w pełni w ofierze swojego Syna. Królestwo Chrystusa jest darem ofiarowanym ludziom wszystkich czasów, aby każdy, kto wierzy w Słowo Wcielone, «nie zginął, ale miał życie wieczne» (J 3, 16). Dlatego właśnie w ostatniej księdze Biblii, Apokalipsie, oznajmia On: «Ja jestem Alfa i Omega (…) Początek i Koniec» (Ap 22, 13)

Benedykt XVI, z rozważania przed modlitwą Anioł Pański, 20 listopada 2005 r.

KOMUNIKATY

PRZYGOTOWANIE DO UROCZYSTOŚCI CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Serdecznie zapraszamy członków oraz kandydatów i sympatyków Akcji Katolickiej do licznego udziału w spotkaniach przygotowujących nas na radosne prze-żywanie święta patronalnego. Podobnie jak w latach ubiegłych spotkania odbywać się będą w kilku miejscach naszej archidiecezji.
Poniedziałek 4 listopada br. Leszno, parafia pw. św. Kazimierza – godz. 18.00 Msza św., po niej Droga Krzyżowa. W drugiej części spotkania konferencja i roz-mowy o Akcji Katolickiej.
Wtorek 5 listopada br. Śrem, parafia pw. Najświętsze-go Serca Jezusa – godz. 18.30 Msza św, po niej Droga Krzyżowa. W drugiej części spotkania konferencja i roz-mowy o Akcji Katolickiej.
Środa, 6 listopada br. Oborniki, parafia pw. NMP Wniebowziętej godz. – 18.00 Msza św. z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy. W drugiej części spotkania konferencja i rozmowy o Akcji Katolickiej.
Czwartek, 7 listopada br. Opalenica, parafia pw. św. Mateusza – godz. 18.00 Różaniec, 18.30 Msza św. W drugiej części spotkania konferencja i rozmowy o Ak-cji Katolickiej.
Piątek, 8 listopada br. – Poznań, parafia pw. Świętego Krzyża – godz. 18.30 Msza św., po niej Droga Krzyżo-wa. W drugiej części spotkania konferencja i rozmowy o Akcji Katolickiej.
Uwaga! W dniach od 4 do 7 listopada br. biuro DIAK będzie nieczynne.

ŚWIĘTO PATRONALNE

Niedziela,24 listopada Katedra Poznańska

W niedzielę, 24 listopada br. w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata zapraszamy wszystkich członków Akcji Katolickiej, Księży Asystentów oraz sympatyków naszego stowarzyszenia do Katedry Poznańskiej na Mszę św. o godz. 13.00. Po Eucharystii (ok. godz. 14.45) w auli Wydziału Teologicznego w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4 odbędzie się okolicznościowe spotkanie.

POSIEDZENIE RADY DIAK

sobota, 7 grudnia 2013

Najbliższe posiedzenie Rady DIAK odbędzie się w sobo-tę, 7 grudnia br. Rozpoczniemy je o godz. 10.00 Mszą św. w kościele pw. Bożego Ciała w Poznaniu . W programie m.in. zatwierdzenie Planu pracy, Kalendarium oraz Pla-nu finansowego na 2014 r. Szczegółowy program w na-stępnej currendzie.

DO NABYCIA W BIURZE DIAK

 Wierzę w Syna Bożego. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2014 r.

Inne wydawnictwa z serii Biblioteka DIAK Poznań.

 

Numer konta bankowego DIAK

Bank PEKAO S.A. II o. Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

Godziny pracy biura DIAK

wtorek 16.00 ÷ 18.00
czwartek 15.00 ÷ 17.00

Dyżury asystenta DIAK

Drugi czwartek miesiąca od 15.30 ÷16.30

Dyżury skarbnika zarządu DIAK

Ostatni czwartek miesiąca od 15.30 ÷16.30


Słowo Księdza Asystenta

Pierwszeństwo etyki przed techniką

Co to jest etyka?
Etyka (z greckiego éthikós – zwyczajny; éthos – obyczaj, zwyczaj), to dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.

Z czego wynika pierwszeństwo etyki przed techniką?
Człowiek jest jedynym stworzeniem na ziemi, którego Bóg chciał dla niego samego. Jest on stworzony na obraz i podobieństwo Boga. O jego wyjątkowej osobowej godności decyduje nieśmiertelna i niematerialna dusza. To właśnie element duchowy zawarty w człowieku decyduje o tym, że góruje on nad innymi stworzeniami. Inne byty pozostają wobec niego w relacji przedmiotu. Człowiek może nimi dysponować i z nich korzystać dla zaspokojenia swoich potrzeb.

Czy to oznacza, że człowiekowi wszystko wolno, że może korzystać ze środowiska naturalnego i techniki bez jakichkolwiek ograniczeń?
Oczywiście, że nie! Stwórca pragnie, by człowiek obcował z przyrodą jako jej rozumny i szlachetny „pan” i „stróż”, a nie jako bezwzględny „eksploatator”. Rzeczywistości doczesne nie mogą być traktowane instrumentalnie, jedynie jako środki dla realizacji celów nadprzyrodzonych. Człowiek ma zwracać uwagę, by wszystkie osiągnięcia techniki szły w parze z postępem etyki i z duchowym dobrem człowieka.

Jakie są niewłaściwe poglądy w temacie techniki?
Determinizm techniczny – to nurt, według którego to nie człowiek kształtuje rzeczywistość techniki, ale wręcz przeciwnie, to technika determinuje kształt życia społecznego i kulturowego.
Autonomia techniki – skoro technika wyznacza kształt kultury oraz etyki, to społeczeństwo nie może wpływać na kierunek jej rozwoju. W konsekwencji rozwój techniki nie jest kontrolowany przez człowieka, ale rządzi się własnymi
prawami.

Czy wszystkie dotychczasowe osiągnięcia techniki idą w parze z postępem etyki i duchowym postępem człowieka?
Niestety nie. Często człowiek jest dzisiaj zagrożony przez to, co jest jego wytworem. Postęp techniczny oczywiście jest wielkim sprzymierzeńcem człowieka i czyni ludzkie życie na ziemi bardziej godnym i przyjaznym, ale rozwój nauki i techniki naznaczony jest też ambiwalencją. Może prowadzić do wielkiego dobra, ale może też spowodować ogromne zło. Może prowadzić do wyzwolenia i urzeczywistnienia szczęścia człowieka, ale może także przyczynić się do jego zniewolenia, poniżenia i unieszczęśliwienia. Dziedzina techniki, tak jak każda działalność ludzka, potrzebuje w związku z tym etyki.

Jaka jest zatem właściwa hierarchia wartości?
Właściwa hierarchia wartości zakłada pierwszeństwo wartości duchowych nad wartościami materialnymi. Wartości materialne winny być środkami w realizacji wartości duchowych. Zasada pierwszeństwa etyki nad techniką jest elementem cywilizacji miłości. Podkreślać trzeba prymat ducha nad materią, osoby przed rzeczą i miłosierdzia przed sprawiedliwością.
PYTANIA, DYSKUSJA:
1. Pierwszeństwo etyki nad techniką jest oczywiste. Ale czy jest ono dla nas do końca osiągalne, zważając na to, jak wielka jest autonomia techniki?
2. Czy my – współcześnie żyjący – nie jesteśmy zbyt racjonalni i techniczni? Czy zauważamy problem, czy słuchamy filozofów, by wrócić do etyki?
3. Czy człowiek w kontekście postępu staje się lepszy, duchowo dojrzalszy, bardziej świadomy godności swego człowieczeństwa, bardziej odpowiedzialny i bardziej otwarty na drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego?
4. Co oznacza dla mnie: bardziej „być” niż „mieć”?
5. Rodzina winna być nauczycielką pierwszeństwa etyki nad techniką. Jak to w praktyce czynić?

2013 listopad currenda