Currenda 11/2014

20 października 2014|10:32

(…) U podstaw naszej drogi wiary znajduje się chrzest, sakrament, który daje nam Ducha Świętego, czyniąc nas dziećmi Bożymi w Chrystusie i oznacza wejście do wspólnoty wiary, do Kościoła: nie wierzy się samemu z siebie, bez uprzedzającej łaski Ducha Świętego; nie wierzy się także w samotności, ale wraz z braćmi. Począwszy od chrztu każdy wierzący jest powołany do przeżywania na nowo i uczynienia swoim tego wyznania wiary, wraz z braćmi.
Wiara jest darem Boga, ale jest również aktem głęboko wolnym i ludzkim. Katechizm Kościoła Katolickiego jasno to mówi: „Wiara jest możliwa tylko dzięki łasce Bożej i wewnętrznej pomocy Ducha Świętego. Niemniej jednak jest prawdą, że wiara jest aktem autentycznie ludzkim. Okazanie zaufania Bogu i przylgnięcie do prawd objawionych przez Niego nie jest przeciwne ani wolności, ani rozumowi ludzkiemu” (n. 154). Wręcz je implikuje i wywyższa w zakładzie życia, który jest jakby wyjściem z naszej wolności: jest wyjściem z samych siebie, ze swoich zabezpieczeń, ze swoich schematów mentalnych, aby powierzyć się działaniu Boga, wskazującemu nam drogę, by osiągnąć prawdziwą wolność, naszą ludzką tożsamość, prawdziwą radość serca, pokój ze wszystkimi. Wierzyć to w całkowitej wolności i radości powierzyć siebie opatrznościowemu dziejowemu planowi Boga, jak to uczynił patriarcha Abraham, jak Maryja z Nazaretu. Wiara jest więc zgodą z którą nasz umysł i serce wypowiadają swoje „tak” Bogu, wyznając, że Jezus jest Panem. To „tak” przemienia życie, otwiera mu drogę ku pełni sensu, czyni je tak nowym, pełnym radości i niezawodnej nadziei.

Benedykt XVI, z katechezy podczas audiencji generalnej, 24 października 2012 r.

Komunikaty

 

PRZYGOTOWANIE DO UROCZYSTOŚCI CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

W niedzielę, 23 listopada br. obchodzić będziemy nasze święto patronalne. Serdecznie zapraszamy członków oraz kandydatów i sympatyków Akcji Katolickiej do udziału w spotkaniach przygotowujących nas do tej uroczystości. Podobnie jak w latach ubiegłych, by umożliwić szczególnie wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia udział w tych spotkaniach odbędą się one w trzech miejscach naszej archidiecezji.

Program:
Msza św., modlitwy do bł. Edmunda Bojanowskiego, konferencja oraz rozmowy o Akcji Katolickiej:

 • Czwartek, 6 listopada br. godz. 18.00 Nowy Tomyśl, ul. Piłsudskiego 15 – parafia pw. NMP Nieustającej Pomocy
 • Piątek, 7 listopada br. godz. 18.00 Poznań, Os. Piastowskie 79, parafia pw. Nawrócenia św. Pawła
 • Sobota, 8 listopada br. godz. 11.00 Górka Duchowna, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału.

ŚWIĘTO PATRONALNE Katedra Poznańska, 23 listopada

W niedzielę, 23 listopada br. w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata zapraszamy wszystkich członków Akcji Katolickiej, Księży Asystentów oraz sympatyków naszego stowarzyszenia do katedry poznańskiej na Mszę św. o godz. 15.00. Po Eucharystii (ok. godz. 16.45) w auli Wydziału Teologicznego w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4 odbędzie się okolicznościowe spotkanie.

POSIEDZENIE RADY DIAK sobota, 6 grudnia 2014

Najbliższe posiedzenie Rady DIAK odbędzie się w sobotę, 6 grudnia br. Rozpoczniemy je o godz. 10.00 Mszą św. w katedrze w Poznaniu . Obrady odbędą się w Sali Archiwum Archidiecezjalnego ul. Posadzego 2. W programie m.in. zatwierdzenie Planu pracy, Kalendarium oraz Planu finansowego na 2015 r. Szczegółowy program w następnej currendzie.

KONFERENCJA W SEJMIE

W sobotę, 29 listopada br. o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej w Sejmie RP odbędzie się konferencja pt. Chrześcijański wymiar polityki w nauczaniu Jana Pawła II organizowana przez Zarząd KIAK. W programie m.in. refleksje Kazimierza Michała Ujazdowskiego na temat przesłania Jana Pawła II do Polaków w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku oraz wykład red. Jacka Moskwy „Jan Paweł II – prorok i polityk. Papież jako mąż stanu na arenie międzynarodowej”. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zgłoszenie się do końca października w biurze DIAK. Dojazd we własnym zakresie.

GODZINY PRACY BIURA DIAK
wtorek 13.00 ÷ 18.00
czwartek 13.00 ÷ 17.00

DO NABYCIA W BIURZE DIAK
Można nabyć już Materiały formacyjne na 2015 r. Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię.

NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK
Bank PEKAO S.A. II o. Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

Katecheza XI:

Wiara potrzebuje zrozumienia, rozum potrzebuje wiary
(Fides querens intelectum, intelectus querens fidem).

1. Z życia wzięte:

W pociągu obok siebie usiedli – student uniwersytetu jadący z Dijon do Paryża i skromnie ubrany mężczyzna. W jego ręku widać było różaniec. Modlił się przesuwając paciorki. Kiedy student to zauważył zwrócił się do mężczyzny: „Proszę skorzystać z mojej rady i wyrzucić ten różaniec przez okno i trochę poczytać, co na temat wiary w Boga mówi nauka. Proszę mi dać pański adres, a ja prześlę panu literaturę, która panu w tej sprawie pomoże”. W odpowiedzi nieznany mu mężczyzna podał mu swoją wizytówkę. Zaskoczony student przeczytał jej treść: „Ludwik Pasteur, Dyrektor Instytutu Badań Naukowych, Paryż”.
Ludwik Pasteur (1822-1895), francuski chemik i prekursor mikrobiologii. Odkrył szczepionkę m.in. przeciwko wściekliźnie. Opracował metodę pasteryzacji (nazwa tego procesu pochodzi od jego nazwiska).
Być uczonym, a równocześnie wierzyć? Czy wiara i rozum przeciwstawiają się sobie? A może wzajemnie się uzupełniają i jedno potrzebuje drugiego?

2. Pomiędzy wiarą a rozumem:

a) Pismo Święte:

 •  „Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę” (Mdr 13, 5).
 •  „Wiara… jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy” (Hbr 11, 1).
 •  „Pana zaś Chrystusa uznajcie w sercach waszych za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każde-go, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1 P 3, 15).

b) Święci:

 • Św. Augustyn: „Uwierz, abyś zrozumiał – oraz – zrozum, abyś uwierzył”.
 • Św. Tomasz z Akwinu: „Wiara jest aktem rozumu, przekonanego o prawdzie Bożej z nakazu woli, poruszonej łaską przez Boga”.
 • Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein): „Kto szuka prawdy, szuka Boga, choćby o tym nie wiedział. Bóg jest prawdą”.

c) Nauka Kościoła:

 • Wierzymy z powodu autorytetu samego objawiającego się Boga, który nie może ani sam się mylić, ani nas mylić. Aby jednak posłuszeństwo naszej wiary było zgodne z rozumem, Bóg zechciał, by z wewnętrznymi pomocami Ducha Świętego były połączone także argumenty zewnętrzne Jego Objawienia (Sobór Watykański I: DS 3009).
 • Nauka Kościoła katolickiego głosi, że „chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy nie może mieć miejsca niezgodność między wiarą a rozumem, ponieważ i wiara, i rozum pochodzą od Boga. Ten sam Bóg udziela człowiekowi wiary i daje światło rozumu” (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 159).
 • Na pytanie, czy istnieje konflikt pomiędzy wiarą i nauką, można odpowiedzieć: skoro Bóg stworzył świat, człowieka oraz dał mu rozum, by ten świat poznawał, czy Bóg może sam sobie przeczyć? Po co człowiekowi rozum, skoro miałby tylko ślepo wierzyć? Po co mu ciekawość, skoro nie mógłby zadawać pytań i szukać na nie odpowiedzi? Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio (Wiara i rozum) zawarł takie stwierdzenie: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek – poznając Go i miłując mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”. (Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, nr 1).

3. Nasze zadania:

Podstawową misją Kościoła jest ewangelizacja i nieodłącznie związana z nią apologia (z j. greckiego: „obrona”, „mowa obrończa”), która zajmuje się nie tylko obroną wiary, ale także uzasadnianiem jej podstawowych prawd. Każdy wierzący człowiek, a w szczególny sposób członek Akcji Katolickiej, winien umieć uzasadnić swoją wiarę. Przed nami niedziela 23 listopada 2014r., uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – święto patronalne Akcji Katolickiej. W kontekście zarówno kończącego się roku duszpasterskiego „Wierzę w Syna Bożego” (2013/2014), jak również zbliżającego się nowego roku kościelnego „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię” (2014/2015), warto zadać sobie pytanie co uczyniłem, lub co uczynię by pogłębić swoje życie wiary. Wspomniany na początku katechezy francuski uczony Ludwik Pasteur mawiał: „Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem”.

Króluj nam Chryste!
ks. Roman

2014 listopad currenda