Currenda 11/2017

31 października 2017|01:01

(…) „nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej” (Ga 4, 7). To mówi nam Chrystus z pokolenia na pokolenie. Mówi poprzez wszystko, co czyni i czego naucza. Mówi przede wszystkim przez to, kim jest. Jest Synem Bożym – i przychodzi nam dawać przybrane synostwo. Otrzymując w mocy Ducha Świętego godność synów Bożych, w mocy tegoż Ducha mówimy do Boga: „Ojcze”. Jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami. Nasze synostwo Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności.
Chrystus obecny wraz ze swą Matką w polskiej Kanie stawia przed nami z pokolenia na pokolenie wielką sprawę wolności. Wolność jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego godności. Jednakże jest mu ona równocześnie zadana. „Wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości” – jak się wyraża poeta (Leopold Staff, Oto twa pieśń). Wolności bowiem może człowiek używać dobrze lub źle. Może przez nią budować lub niszczyć. Zawiera się w jasnogórskiej ewangelizacji wezwanie do dziedzictwa synów Bożych. Wezwanie do życia w wolności. Do czynienia dobrego użytku z wolności. Do budowania, a nie do niszczenia.(…)
(…) Mamy bardzo trudne położenie geopolityczne. Mamy bardzo trudne dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Bolesne doświadczenia historii wyostrzyły naszą wrażliwość w zakresie podstawowych praw człowieka i praw narodu: zwłaszcza prawa do wolności, do suwerennego bytu, do poszanowania wolności sumienia i religii, praw ludzkiej pracy… Mamy też różne ludzkie słabości, wady i grzechy, i to grzechy ciężkie, o których stale musimy pamiętać – i stale z nich się wyzwalać…

 Jan Paweł II, fragment homilii wygłoszonej w czasie Mszy św. Jasna Góra, czerwiec 1983 r.

KOMUNIKATY

►  ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA

Wychowanie patriotyczne należy do ważnych zadań podejmowanych przez Akcję Katolicką w Polsce. Podejmuje je ona na wielu płaszczyznach. Jedną z popularnych form są wieczornice patriotyczne. Zachęcamy członków POAK do zorganizowania – wspólnie z innymi grupami duszpasterskimi, szkołą oraz Samorządem wieczornicy patriotycznej ze śpiewem pieśni patriotycznych lub innej uro-czystości patriotycznej.

► PRZYGOTOWANIE DO ŚWIĘTA PATRONALNEGO

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Akcji Katolickiej na wieczorne spotkania formacyjne – Msza św. z homilią i konferencja, które odbędą się w dwóch miejscach archidiecezji:
14 listopada br. w Poznaniu, w kościele Bożego Ciała 16 listopada br. w Kościanie, w kościele NMP Wniebowziętej (fara)
godz. 17:30 różaniec za zmarłych, godz. 18:00 Msza św., Po Eucharystii konferencja, komunikaty i zakończenie.

► UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 26 LISTOPADA

Niedziela Chrystusa Króla to wyjątkowy dzień dla członków Akcji Katolickiej, to nasze święto patronalne. Tradycyjnie zapraszamy na wspólną modlitwę i świętowanie do Katedry Poznańskiej. Nasze spotkanie rozpoczniemy o godz. 10.00 Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Balcerka. Podczas Eucharystii nowi członkowie KSM złożą przyrzeczenie. Członkowie Akcji Katolickiej odczytają „Akt oddania Św. Janowi Pawłowi II”. Druga część uroczystości odbędzie się w auli Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4 budynek B. Serdecznie zapraszamy!

► SPOTKANIE FORMACYJNE I OBRADY RADY DIAK SOBOTA, 9 GRUDNIA 2017

Serdecznie zapraszamy w sobotę, 9 grudnia br. na formacyjne spotkanie Rady DIAK połączone ze spotkaniem roboczym, podczas którego przyjmować będziemy Plan pracy, Kalendarium oraz Plan finansowy na 2018 r. Spotkanie rozpoczniemy o godz. 10:00 w kaplicy Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4. Konferencje będzie głosił ks. prof. Bogdan Częsz. Od godz. 14:00 do ok. 17:00 obrady Rady DIAK w sali Archiwum Archidiecezjalnego.

► SPOTKANIE PREZESÓW OKRĘGU V

We wtorek, 14 listopada br. bezpośrednio po zakończeniu spotkania formacyjnego w kościele pw. Bożego Ciała zapraszamy prezesów z Okręgu V na spotkanie robocze.

► MATERIAŁY FORMACYJNE

W biurze DIAK można odbierać zamówione Materiały formacyjne na 2018 rok.

► SPRAWOZDANIE Z PRACY POAK

W związku z koniecznością przekazania do 16 grudnia br. rocznego sprawozdania do KIAK prosimy o przekazanie do biura DIAK sprawozdania z pracy POAK do 6 grudnia br. Wzór w załączeniu.

► GODZINY PRACY BIURA DIAK

wtorek 13.00 ÷ 16.00
czwartek 13.00 ÷ 17.00

► NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK

Bank PEKAO S.A. II/o Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

Ks. Jacek Marek Nogowski, Katecheza XI / 2017:

Życie wspólnotowe Boga zachętą do budowania
communio i communicatio we wspólnotach ludzkich (streszczenie).

I. Definicje:

► Łacińskie określenie communio oznacza wspólnotę, dając początek określeniu „komunia”, co z kolei stanie się synonimem Eucharystii, w której wspólnota ma aspekt wzajemnego pojednania oraz braterskiej solidarności. Z filozoficznego punktu widzenia źródłem tej wspólnoty jest istota człowieka, który jedynie doświadczając obcowania z innymi ludźmi, może osiągnąć niepowtarzalny charakter swego ja. W teologii dokładniej uzasadnia się i interpretuje strukturę człowieka jako istoty społecznej: człowiek, partner, którego wybrał sobie sam Bóg, swoją osobową niepowtarzalność musi realizować we wspólnocie wszystkich ludzi i w służbie dla niej.

► Komunikacja (z łac. communicatio – wymiana, łączność, rozmowa) należy do istoty człowieka, ponieważ nie może on być tylko indywidualną substancją, raczej zawsze jest on z innymi, zawsze „komunikuje się” z innymi za pomocą języka, gestów, znaków itd. Komunikacja to także wszelkie oddziaływania między kulturami.

II. Communio we wspólnotach ludzkich poprzez communicatio:

Poruszając temat budowania communio we wspólnotach ludzkich poprzez communicatio w relacji osobowej do Boga, siebie oraz drugiego człowieka, zauważamy:

►„Kościół jest znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego [a Jego] posłannictwem jest głoszenie i przekazywanie zbawienia dokonanego w Jezusie Chrystusie, które On nazywa «Królestwem Bożym» (Mk 1,15), to znaczy komunią z Bogiem i między ludźmi (Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, red. K. Ryczan, Kielce 2005, 49-55).

► Do społeczności Kościoła wcieleni są w pełni ci, co mając Ducha Chrystusowego, w całości przyjmują przepisy Kościoła i wszystkie ustanowione w nim środki zbawienia i w jego widzialnym organizmie pozostają w łączności z Chrystusem rządzącym Kościołem przez papieża i biskupów, w łączności mianowicie polegającej na więzach wyznania wiary, sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego oraz wspólnoty (communio). Nie dostępuje jednak zbawienia, choćby był wcielony do Kościoła, ten, kto nie trwając w miłości, pozostaje wprawdzie w łonie Kościoła „ciałem”, ale nie „sercem” (Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium, 11-12,14).

► Według konstytucji Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II chrześcijanie, szczególnie katolicy zjednoczeni w organizacjach kościelnych, winni popierać wspólne dobro. „Należy zatem udostępnić człowiekowi to wszystko, czego potrzebuje do prowadzenia życia prawdziwie ludzkiego, jak wyżywienie, odzież, mieszkanie, prawo do swobodnego wyboru stanu i do założenia rodziny, do wychowania i pracy, do dobrej sławy i szacunku… (KDK 26).

► Konstytucja kładzie również nacisk na szacunek dla człowieka… Wszystko, co godzi w życie, jak zabójstwa, ludobójstwa, spędzanie płodu, eutanazja i dobrowolne samobójstwo; wszystko, cokolwiek narusza integralność osoby, jak okaleczenia, tortury zadawane ciału i duszy, wysiłki w kierunku przymusu psychicznego; wszystko, co ubliża godności ludzkiej… są haniebne. Bardziej hańbią tych, którzy się ich dopuszczają, niż tych, którzy doznają krzywdy. Są sprzeczne z czcią należną Stwórcy (KDK 27-28).

►Tych, którzy w sprawach społecznych, politycznych lub nawet religijnych inaczej myślą i postępują, należy szanować i kochać… Oczywiście ta miłość i dobroć nie mają nas bynajmniej czynić obojętnymi na prawdę i dobro. Trzeba jednak odróżniać błąd, który zawsze winno się odrzucać, od błądzącego, który wciąż zachowuje godność osoby, nawet jeśli uległ fałszywym czy mniej ścisłym pojęciom religijnym. (KDK 27-28).

► Ponieważ nie wszyscy ludzie są równi pod względem swoich możliwości fizycznych intelektualnych czy moralnych, „należy przezwyciężyć i usuwać wszelką formę dyskryminacji odnośnie do podstawowych praw osoby ludzkiej, czy to dyskryminacji społecznej, czy kulturalnej, czy też ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pozycję społeczną, język lub religię, ponieważ sprzeciwia się ona zamysłowi Bożemu… (KDK 29).

► Kolejną ważną sprawą jest zasada solidarności społecznej, zaliczana do głównych obowiązków człowieka współczesnego, oraz jej przestrzeganie. „Im bardziej bowiem jednoczy się świat, tym wyraźniej zadania ludzi przekraczają ramy partykularnych grup i powoli rozciągają się na cały świat (KDK 30-32).

►Ażeby poszczególni ludzie wypełniali dokładniej swój obowiązek sumienia…, trzeba ich starannie wychowywać ku pełniejszej kulturze duchowej… Przede wszystkim wychowanie młodzieży niezależnie od jej pochodzenia społecznego tak należy dziś prowadzić, by formowało mężczyzn i kobiety, którzy nie tylko byliby wykształceni, ale też i wielkoduszni (KDK 30-32).

III. Wnioski i nasze zadania. Członkowie Akcji Katolickiej:

► troszczą się o zbawienie swoje i tych, z którymi żyją na co dzień poprzez stałą formację, codzienną modlitwę, lekturę Pisma Świętego, życie sakramentalne, by pogłębiać wiarę i ożywiać relację z Bogiem.

►stają w obronie życia poczętego aż do naturalnej śmierci poprzez edukację, spotkania, konferencje, marsze, filmy itd.

►stają się domem dla innych i biorą w ramiona tych, którzy nie mają sił czy stracili wiarę, nadzieję, sens życia, by poczuli wspólnotę i pomocną dłoń.

►angażują się we wszelkie sprawy społeczne, zawodowe, rodzinne, kulturalne, patriotyczne, religijne, broniąc moralności, godności każdego człowieka, jedności oraz autorytetu Kościoła i wszystkich, którzy do Niego należą.

Króluj nam Chryste! – ks. Roman

2017 LISTOPAD currenda s. 1

AK_Katecheza_2017_11_Currenda(2)

_Sprawozdanie z działalności POAK 2017 r.