CURRENDA 1/2014

21 grudnia 2013|00:46

(…) Zapraszam każdego chrześcijanina, niezależnie od miejsca i sytuacji, w jakiej się znajduje, by odnowił dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, albo przynajmniej podjął decyzję gotowości spotkania się z Nim, szukania Go nieustannie każdego dnia. Nie ma racji, dla której ktoś mógłby uważać, że to zaproszenie nie jest skierowane do niego, ponieważ «nikt nie jest wyłączony z radości, jaką nam przynosi Pan». Kto zaryzykuje, by uczynić mały krok w kierunku Jezusa, tego Pan nie zawiedzie, przekona się, że On już na niego czekał z otwartymi ramionami. Wtedy jest sposobna chwila, by powiedzieć Jezusowi Chrystusowi: «Panie, pozwoliłem się oszukać, znalazłem tysiąc sposobów, by uciec przed Twoją miłością, ale jestem tu znowu, by odnowić moje przymierze z Tobą. Potrzebuję Cię. Wybaw mnie ponownie, Panie, weź mnie w swoje odkupieńcze ramiona». Jak dobrze powrócić do Niego, gdy się pogubiliśmy! Powtarzam jeszcze raz z naciskiem: Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem nam; to nas męczy proszenie Go o miłosierdzie. Ten, który zachęcił nas do przebaczenia «siedemdziesiąt siedem razy» (Mt 18, 22), daje nam przykład: On przebacza siedemdziesiąt siedem razy. Za każdym razem bierze nas w swoje ramiona. Nikt nie może nas pozbawić godności, jaką obdarza nas ta nieskończona i niewzruszona miłość. On pozwala nam podnieść głowę i zacząć od nowa, z taką czułością, która nas nigdy nie zawiedzie i zawsze może przywrócić nam radość. Nie uciekajmy przed zmartwychwstaniem Jezusa, nigdy nie uważajmy się za martwych, niezależnie od tego, co się dzieje. Nic nie może być większe od Jego życia, które pozwala nam iść naprzód.(…)

Z adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Ewangelii Gaudium

KOMUNIKATY

SPOTKANIE SZKOLENIOWE
Serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowe szczególnie przedstawicieli z nowych oddziałów, w tym prezesa i sekretarza we wtorek, 14 stycznia 2014 r. na godz. 18.00 do biura DIAK w Poznaniu, ul. Ostrów Tumski 9. Zachęcamy do udziału również innych prezesów, np. którzy pełnią funkcję po raz pierwszy.
Bardzo prosimy o zgłoszenie się do dnia 9 stycznia 2014 telefoniczne (do biura w godz. urzędowania lub 604 434 885) albo mailowo diak@poznan.ak.org.pl.

SPOTKANIE OPŁATKOWE SOBOTA, 18 STYCZNIA 2014
Serdecznie zapraszamy na Mszę św., której przewodniczył będzie Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznań-ski, w sobotę, 18 stycznia 2014 r. o godz. 15.00 w kaplicy Wydziału Teologicznego w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4. Na progu Nowego Roku pragniemy zawierzyć Bogu wszystkie sprawy Akcji Katolickiej i nas samych. Prosić będziemy także o Boże Błogosławieństwo dla i wszystkich budujących dobro wspólne, szczególnie dla osób zaangażowanych w życie publiczne i w działalność społeczną. Po Eucharystii odbędzie się spotkanie w auli. Wykład okolicznościowy na temat „Tu się Polska zaczęła” wygłosi p. prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz. Następnie dzielenie się opłatkiem i wspólne kolędowanie.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami o godz. 13.00 odbędzie się w auli Wydziału Teologicznego spotkanie formacyjno-szkoleniowe członków Rady DIAK.

SPOTKANIA KOLĘDOWE
Zachęcamy PT Prezesów do zorganizowania wspólnie z innymi grupami duszpasterskimi lub w ramach okręgu spotkań kolędowych. Pielęgnujmy też ten piękny zwyczaj w naszych rodzinach.

XII Bal Akcji Katolickiej
Informujemy, że po raz dwunasty organizujemy BAL KARNAWAŁOWY. Bawić się będziemy w sobotę, 22 lutego 2014 r. od godz. 19.00 do 3.00 w Sali Balowej w Domu Żołnierza w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1. Serdecznie zapraszamy członków Akcji Katolickiej, a za Waszym pośrednictwem także naszych przyjaciół i sympatyków. Cena 300 zł od pary.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 604 434 885 lub 602 330 694 lub (61) 852 97 66 w godzinach urzędowania w biurze DIAK.

SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI POAK
Prosimy PT Państwa Prezesów o złożenie sprawozdania z działalności POAK za 2013 rok do 18 stycznia 2014 r. Wzór sprawozdania w załączeniu.

DO NABYCIA W BIURZE DIAK
Wierzę w Syna Bożego. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2014 r.
Wydawnictwa z serii Biblioteka DIAK Poznań
W TROSCE O CZŁOWIEKA I DOBRO WSPÓLNE – dokument społeczny KEP

GODZINY PRACY BIURA DIAK

wtorek 16.00 ÷ 18.00
czwartek 15.00 ÷ 17.00

DYŻURY SKARBNIKA ZARZĄDU DIAK

ostatni czwartek miesiąca 16.30 ÷ 17.30

NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK

Bank PEKAO S.A. II o. Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

SŁOWO KS. ASYSTENTA

Katecheza 2:

Człowieczeństwo Chrystusa jako wzór do naśladowania

Na jakiej podstawie możemy być pewni, że Jezus Chrystus, odwieczny Syn Boży, przychodząc na świat, przyjął prawdziwe człowieczeństwo?
Wyznajemy to w Symbolu wiary, opierając się na Piśmie Świętym (zwłaszcza na Nowym Testamencie), szczególnie na prologu Ewangelii św. Jana: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami” (J 1, 14).
W jaki sposób Syn Boży przyszedł na ziemię?
Przyszedł On na ziemię przez „wcielenie” ((łac. incarnatio; od incarnare).
Czy są pozabiblijne dowody na przyjście na świat Jezusa Chrystusa, Syna odwiecznie istniejącego u Ojca?
Świadectw takich jest sporo. Najważniejsze z nich to: Didache, List Barnaby, Talmud i apokryficzne pisma Nowego Testamentu. Najbardziej znani autorzy pierwszych wieków, którzy wspominają o Jezusie Chrystusie, to: Józef Flawiusz, Tacyt, Pliniusz Młodszy.
Jakie herezje w pierwszych wiekach podważały człowieczeństwo Chrystusa?
Jest ich sporo, nie wszystkie są herezjami, czasami są to błędy chrystologiczne. Oto, jaki pogląd propagowały niektóre doktryny:
– doketyzm (I–IV w.) – Chrystus miał tylko pozorne ciało, bo Bóg nie może się przyoblekać w materię,
– apolinaryzm (IV w.) – człowiek ma w sobie trzy pierwiastki: cielesny, zmysłowy i umysłowy. Chrystus, według wyznawców tej doktryny, przyjął tylko element cielesny i zmysłowy. Miejsce pierwiastka umysłowe-go zajęło Słowo (Logos),
– monofizytyzm (V w.) – Chrystus miał tylko jedną naturę – boską, która całkowicie wchłonęła naturę ludzką,
– monoteletyzm – uznawał w Chrystusie tylko jedną wolę.
Jak Kościół odpowiedział na te błędy i herezje?
Pierwsze sobory powszechne (Nicea, Efez, Chalcedon) zaprzeczyły tym błędom, dając poprawną naukę o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym (zawartą w Credo). Stwierdziły m.in. że:
– w czasie ustalonym przez Boga wcielił się Jedyny Syn Boży, odwieczne Słowo; nie tracąc natury Boskiej, przyjął ludzką,
– Syn Boży stał się prawdziwie człowiekiem, pozostając prawdziwie Bogiem,
– Syn Boży jest „zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu” (homoousios),
– stało się to możliwe dzięki unii hipostatycznej (Słowo jednocząc się z ciałem ożywionym duszą rozumną, stało się człowiekiem),
– jest jeden i ten sam Syn, nasz Pan, Jezus Chrystus, doskonały w Bóstwie i doskonały w człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek,
– Chrystus jest współistotny nam we wszystkim oprócz grzechu.
Więcej na ten temat znajdziemy w KKK 465–481.
Jakie przymioty Jezusa Chrystusa – Boga Człowieka należy podkreślić?
Podkreślić trzeba przede wszystkim jego bezgrzeszność (był wolny od grzechu pierworodnego i nie popełnił żadnego grzechu osobistego) i wolność (godna podkreślenia jest wolność ofiary Jego Wcielenia i Męki). Miał On także przymioty, doznawał uczuć prawdziwie ludzkich, takich jak: radość, smutek, gniew, zdumienie, miłość.

Pytania, dyskusja:
1. Czy dbam o swoje ciało, zdrowie, doczesne życie?
2. Pamiętam, że nade wszystko jednak winniśmy się troszczyć o zachowanie w sobie stanu łaski uświęcającej?
3. Jaki jest najlepszy sposób na unikanie grzechu?
4. Które przymioty Chrystusa pragnę szczególnie naśladować w swoim codziennym życiu?
5. Co znaczy w praktyce – dla członka Akcji Katolickiej – być:
– mężnym w realizacji ewangelijnych wartości,
– sprawiedliwym w postępowaniu,
– umiarkowanym w korzystaniu z doczesnych dóbr?

Ks. Krzysztof

2014 styczen currenda