Currenda 1/2016

18 grudnia 2015|10:56

(…) W tych dniach Betlejem jest miejscem, do którego kierują się spojrzenia wszystkich wierzących. Obraz szop-ki, rozpowszechniony dzięki tradycji ludowej na całej ziemi, sprzyja głębokiej refleksji nad orędziem rozchodzą-cym się z Betlejem i docierającym do całej ludzkości. W nędznej grocie kontemplujemy Boga, który z miłości staje się dziecięciem. Przyjmującemu Go człowiekowi daje radość, a narodom pojednanie i pokój. Obchodzony przez nas Wielki Jubileusz zachęca nas, byśmy otwarli serca Temu, który otwiera nam „bramy Królestwa niebie-skiego”. Aby przygotować się na Jego przyjęcie, trzeba przede wszystkim przyjąć postawę głębokiej i ufnej modlitwy. Przygotowanie Mu miejsca w naszym sercu wy-maga poważnego trudu, jakim jest nawrócenie się do Jego miłości.
To On wyzwala nas z mroków zła i wzywa nas, byśmy wnieśli konkretny wkład w urzeczywistnienie jego zamysłu zbawienia. Prorok Izajasz opisuje to sugestywnymi obrazami: «Wtedy pustynia stanie się sadem, a sad za las uważany będzie. Na pustyni osiądzie prawo, a sprawiedliwość zamieszka w sadzie. Dziełem sprawiedliwości będzie pokój, a owocem prawa – wieczyste bezpieczeństwo» (Iz 32,15-17).
Oto dar, o który powinniśmy prosić z modlitewną ufnością, oto plan, który powinniśmy realizować z wytrwałą gorliwością! Jak podkreśliłem w orędziu do wierzących i ludzi dobrej woli na najbliższy Światowy Dzień Pokoju, «na drodze prowadzącej do głębszego porozumienia między narodami pozostaje jeszcze wiele wyzwań, którym świat musi stawić czoło» (n. 18), i właśnie dlatego przypomniałem, że «wszyscy powinni uświadomić sobie, że mają moralny obowiązek podjąć niezwłocznie konkretne decyzje, które służyć będą sprawie pokoju i porozumienia między ludźmi» (tamże).
Oby Boże Narodzenie ożywiło ponownie w każdym z nas pragnienie, byśmy stali się aktywnymi i odważnymi budowniczymi cywilizacji miłości. Tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi proroctwo Micheasza oraz orędzie rozbrzmie-wające w noc betlejemską przyniesie owoce, my zaś będziemy mogli przeżyć w całej pełni chrześcijańskie święta Bożego Narodzenia.

Św. Jan Paweł II, Rzym 20 grudnia 2000 r., Audiencja generalna

KOMUNIKATY

► SPOTKANIE KOLĘDOWE 16 STYCZNIA 2016 ROKU
Serdecznie zapraszamy PT Członków Rady wraz z członkami POAK na spotkanie kolędowanie w sobotę, 16 stycznia 2016 roku do Domu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu przy ul. Panny Marii 4.
Spotkanie rozpoczniemy o godz. 15.00 Mszą św. pod przewodnictwem Metropolity Poznańskiego w kaplicy, następnie okolicznościowe wystąpienie Księdza Arcybiskupa i wspólne kolędowanie. Serdecznie zapraszamy również osoby zaangażowane w życie publiczne i w działalność społeczną.

► XIV BAL KARNAWAŁOWY
Członków Akcji Katolickiej, naszych przyjaciół i sympatyków serdecznie zapraszamy na XIV Bal Karnawałowy, który odbędzie się w sobotę, 30 stycznia 2016 r. po raz kolejny w Domu Żołnierza w Poznaniu. Zaproszenia w cenie 300 zł od pary można nabywać w biurze DIAK. Serdecznie zapraszamy!

►MATERIAŁY FORMACYJNE
W biurze DIAK w godzinach urzędowania można odbierać zamówione materiały formacyjne „Nowe życie w Chrystusie”. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa.

►SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POAK
Bardzo prosimy o złożenie w biurze DIAK sprawozdania z działalności POAK wg wcześniej przesłanego wzoru wraz z Planem pracy POAK na 2016 rok. Na podstawie sprawozdań POAK sporządzane jest sprawozdanie do KIAK, które musimy złożyć do 19 stycznia 2016 r.
Prosimy również PT Prezesów o podanie terminów miesięcznych spotkań POAK oraz – tych, którzy tego jeszcze nie przesłali – przekazanie uaktualnionej listy członków oddziału wraz z odpowiednimi pismami (w przypadku przyjęć lub skreśleń). Bez tych danym nie będziemy mogli dokonać prawidłowej korekty liczby członków.

►SPOTKANIE RADY DIAK
Sprawozdawcze spotkanie Rady DIAK zostało zaplanowane na sobotę 20 lutego 2016 r. Będzie połączone z dniem skupienia. Szczegóły w następnej currendzie.

►GODZINY PRACY BIURA DIAK
wtorek 13.00 ÷ 18.00
czwartek 13.00 ÷ 17.00

Informujemy, że w dniach 24 oraz 31 grudnia br. biuro DIAK będzie nieczynne.

►NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK
Bank PEKAO S.A. II/o Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

Katecheza I / 2015:

„Misericordiae vultus” (Oblicze miłosierdzia) – Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

Dnia 8 grudnia 2015r. rozpoczął się w całym Kościele katolickim Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. Otwierając Drzwi Święte w Bazylice Watykańskiej, papież Franciszek powiedział: „Ten Nadzwyczajny Rok Święty jest także darem łaski. Wejście przez te Drzwi oznacza odkrycie głębi miłosierdzia Ojca, który przyjmuje wszystkich i wychodzi osobiście na spotkanie każdego. To On nas poszukuje, to On wychodzi nam na spotkanie. Będzie to rok, w którym mamy wzrastać w
przekonaniu o miłosierdziu”. W tym kontekście spójrzmy na logo Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, abp Salvatore Fisichelli na temat logo Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, powiedział:

„Rozpoczynamy od logo, które jest sumą teologiczną miłosierdzia, oraz od motta,
które mu towarzyszy. W motcie, które jest fragmentem z Łk 6,36 „Miłosierni jak
Ojciec”, proponuje się życie miłosierdziem, biorąc przykład z Ojca, który prosi o to,
aby nie sądzić i nie potępiać, lecz wybaczać oraz dawać miłość i przebaczenie bez
miary (por. Łk 6,37-38). Logo jest dziełem ojca Marko I. Rupnika S.J.

Przywołując bardzo cenny dla Kościoła starożytnego wizerunek Syna, który bierze na plecy
zagubionego człowieka, logo wskazuje miłość Chrystusa,
który wypełnia tajemnicę swojego Wcielenia Odkupieniem. Wizerunek jest tak wykonany,
aby ukazać Dobrego Pasterza, który dotyka ciało człowieka aż do głębi czyniąc
to z taką miłością, która przemienia życie. Jest jeszcze jeden szczegół, na który powinniśmy zwrócić naszą uwagę: Dobry Pasterz, w akcie całkowitego miłosierdzia, bierze na plecy
ludzkość, ale Jego wzrok łączy się ze wzrokiem człowieka. Chrystus widzi oczami Adama, a Adam oczami Chrystusa. Każda osoba, kontemplując w Jego wzroku miłość Ojca, odkrywa w Chrystusie nowego Adama, a także swoje własne człowieczeństwo oraz przyszłość, która ją oczekuje. Cała scena umiejscowiona jest w formie tak zwanej mandorli (z wł. migdał).

Forma ta również jest bardzo ważna dla ikonografii starożytnej i średniowiecznej, gdyż odwołuje się do obecności dwóch natur: boskiej i ludzkiej, w Chrystusie. Trzy koncentryczne kształty owalne o kolorze stopniowo jaśniejszym w kierunku zewnętrznym sugerują ruch Chrystusa, który wyciąga człowieka z nocy grzechu i śmierci. Z drugiej strony, głębia ciemniejszego koloru sugeruje również niepoznawalność miłości Ojca, który wszystko przebacza”.

W bulli „Misericordiae vultus” (Oblicze miłosierdzia), ogłaszającej rozpoczęcie Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, papież Franciszek napisał: „W tym Roku Świętym będziemy mogli doświadczyć otwarcia serc na tych wszystkich, którzy żyją na najbardziej beznadziejnych peryferiach egzystencjalnych, które tak często świat stwarza w sposób dramatyczny. Ileż sytuacji niepewności i cierpienia jest obecnych w dzisiejszym świecie! Ileż ran na ciele wielu, którzy nie mają już więcej głosu, ponieważ ich krzyk osłabł i zgasł z powodu obojętności bogatych narodów. W tym Jubileuszu Kościół zostanie jeszcze bardziej wezwany do leczenia tych ran, do opatrywania ich oliwą pocieszenia, do przewiązywania miłosierdziem oraz do leczenia ich solidarnością i należną uwagą”. Ponadto Na początku tego roku Ojciec Święty powiedział: „To jest czas miłosierdzia. Ważnym jest, aby wierni świeccy żyli nim i zanieśli je do różnych środowisk społecznych. Naprzód!”.

Niech tym pójściem NAPRZÓD dla członka Akcji Katolickiej, będzie: przypomnienie, refleksja i zaangażowanie w wypełnianie uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała:

Uczynki miłosierdzia względem duszy
1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierdzia względem ciała
1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych pogrzebać.

Króluj nam Chryste

ks. Roman

2016 styczen currenda s. 1

Katecheza_2016_01_Currenda