Currenda 2/2018

25 stycznia 2018|23:19

(…) To, że dziś w wielu krajach wzrasta liczba ludzi starych i że obniża się granica wieku emerytalnego, otwiera przed ludźmi starszymi nowe możliwości kontynuowania przez nich pracy apostolskiej, którą winni oni odważnie podejmować, pokonując w zdecydowany sposób pokusy nostalgicznego zamykania się we wspomnieniach z przeszłości, która już nie wróci, lub wycofania się z zaangażowania w teraźniejszość z powodu nowych trudności napotykanych w świecie; przeciwnie, winni coraz jaśniej sobie uświadamiać, że ich rola w Kościele i w społeczeństwie nie kończy się z wiekiem, lecz jedynie przybiera nową formę. Jak mówi Psalmista: „Wydadzą owoc nawet i w starości, pełni soków i zawsze żywotni, aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy” (Ps 92, 15-16). Pragnę powtórzyć tutaj to, co powiedziałem podczas Jubileuszu ludzi starszych: „Wejście w tak zwany «trzeci wiek» na-leży uznać za przywilej nie tylko dlatego, że nie wszyscy mają szczęście przekroczyć ten próg, ale także i przede wszystkim dlatego, że jest to okres, w którym można lepiej przemyśleć i ocenić przeszłość, głębiej poznać i przeżyć tajemnicę paschalną, stać się w Kościele wzorem dla całego Ludu Bożego (…). Pomimo, że musicie rozwiązywać wiele złożonych problemów, że stopniowo ubywa Wam sił, mimo niewystarczalności organizacji społecznych, zapóźnienia ustawodawstwa, niezrozumienia ze strony egoistycznie nastawionego społeczeństwa, nie jesteście i nie powinniście uważać się za ludzi żyjących na marginesie Kościoła, bierny element świata, który żyje w zbyt szybkim tempie, ale za czynne podmioty przeżywające płodny pod względem duchowym i Judzkim etap ludzkiego życia. Macie jeszcze misję do spełnienia, macie jeszcze wiele do ofiarowania. Wedle Bożego planu każda ludzka istota jest życiem, które stale wzrasta, począwszy od pierwszej iskierki istnienia, aż do ostatniego tchnienia.

Jan Paweł II, Christifideles laici

KOMUNIKATY

►ZAMYŚLENIA WIELKOPOSTNE
Informujemy, że zaplanowane Zamyślenia Wielkopostne z uwagi na brak zgłoszeń zostają odwołane.

►SPRAWOZDAWCZE POSIEDZENIE RADY DIAK Sobota, 3 marca 2018 roku
Informujemy, że sprawozdawcze posiedzenie Rady DIAK odbędzie się w sobotę, 3 marca 2018 r. Składać się będzie z dwóch części:

Część I
godz. 10:00 – Msza św. w kościele św. Małgorzaty na Śródce w Poznaniu
Droga Krzyżowa, nawiedzenie Katedry Poznańskiej celem uzyskania odpustu zupełnego w związku z   jubileuszem 1050-lecia pierwszego biskupstwa.
Wykład formacyjny
UWAGA: Do udziału w części I zapraszamy wszystkich członków Akcji Katolickiej.

Część II
Ok. godz. 12:30 – sala Archiwum Archidiecezjalnego
Obrady Rady DIAK (projekt programu)
1. Otwarcie obrad
2. Wybór prezydium Rady
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady DIAK
6. Ocena rocznych sprawozdań:

Zarządu DIAK
Komisji Rewizyjnej DIAK
Dyskusja nad sprawozdaniami

7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu 8. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu DIAK
9. Komunikaty i sprawy bieżące
10. Wolne głosy
11. Zakończenie obrad

►REKOLEKCJE DLA LIDERÓW AK
W dniach od 9-11 marca br. w Gnieźnie odbędą się międzydiecezjalne rekolekcje dla liderów Akcji Katolickiej. Koszt udziału 140 zł. Zgłoszenia tel. 668 385 356 do 10 lutego br.

►PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W KALISZU
W związku z trwającym Nadzwyczajnym Rokiem św. Józefa Kaliskiego, ogłoszonym przez papieża Franciszka, serdecznie zapraszamy w sobotę, 17 marca br. na pielgrzymkę do Kalisza. Przypominamy, że wierni przybywający do kaliskiej bazyliki mogą uzyskać od-pust zupełny. Wyjazd o 7:15 powrót ok. 18:00. Koszt wyjazdu z posiłkiem 60 zł. Zgłoszenia tel. 668 385 356 do 2 marca br. Szczegółowy program w następnej currendzie.

►GODZINY PRACY BIURA DIAK

wtorek 13.00 ÷ 16.00
czwartek 13.00 ÷ 17.00

►NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK

Bank PEKAO S.A. II/o Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

Ks. Jan Bartoszek, Katecheza II / 2018
Maryja oblubienicą Ducha Świętego
(streszczenie).

1. Na kartach Ewangelii Maryja nie wypowiada zbyt wielu słów. Jej postawa jawi się jako milcząca i kontemplacyjna. Tak było również po wniebowstąpieniu, kiedy Maryja wraz z Apostołami jednomyślnie trwa na modlitwie, oczekując obiecanego Ducha Świętego. Świadoma swojego powołania, chce być obecna w wydarzeniu zesłania Ducha Świętego na wspólnotę Kościoła. Maryja jest dla pierwotnego Kościoła wzorem właściwej i skutecznej współpracy z Duchem Świętym – dlatego została na przestrzeni historii Kościoła nazwana Oblubienicą Ducha Świętego. Choć nie wypowiada żadnego słowa i nie daje żadnych wskazań, to jednak w swoim milczeniu Maryja przemawia do nas każdym swoim gestem i każdym promykiem swej obecności.

2. Jedną z głównych cech Maryi jest otwarcie się na działanie Ducha Świętego i pragnienie służenia innym. Maryja już na samym początku przy Zwiastowaniu w pozdrowieniu anielskim zostaje nazwana „pełną łaski”. Imię to wskazuje na otwarcie Maryi wobec Bożych planów. Dzięki swej otwartości Maryja może być pośredniczką Bożych łask. Jako Matka Kościoła otwarta na działanie Ducha Świętego czuje się odpowiedzialna za każdego człowieka. Wydarzenie z Kany Galilejskiej pokazuje nam, że Maryja staje pomiędzy swym Synem a ludźmi w sytuacji ich braków, niedostatków i cierpień. Staje nie jako obca, lecz jako Matka, świadoma, że może, a nawet ma prawo powiedzieć Synowi o potrzebach ludzi.

3. Święty Jan Paweł II w swoich tekstach poświęconych Matce Syna Bożego przedstawia Maryję jako wzór niewiasty posłusznej głosowi Ducha Świętego, niewiasty, która milczy i słucha, oraz jako niewiastę nadziei, która potrafiła jak Abraham przyjąć wolę Bożą, wierząc nadziei wbrew nadziei. Te przymioty Matki Bożej winny w jakiś szczególny sposób stać się dla członków Akcji Katolickiej przedmiotem pracy nad poprawą kondycji naszego stowarzyszenia w poszczególnych diecezjach i parafiach.

4. Wnioski i postulaty pastoralne:

a) Obecny rok duszpasterski koncentruje się na Osobie Ducha Świętego i na sakramencie bierzmowania. Maryja jako „pierwsza z bierzmowanych” może być dla nas w tym względzie najdoskonalszym wzorem osoby otwierającej się na Ducha Świętego i Jego dary. Sakrament bierzmowania jest przecież uważany za sakrament Akcji Katolickiej. Warto może w tym roku podjąć modlitewne dzieło w intencji Akcji Katolickiej w Polsce, odmawiając codziennie tajemnicę Zesłania Ducha Świętego. Ta modlitwa różańcowa, odmawiana regularnie, będzie nie tylko błaganiem Maryi, oblubienicy Ducha Świętego o potrzebne nam łaski, ale także ciągłym przypominaniem o głównej prawdzie przeżywanego roku duszpasterskiego.

b) Innym wymiarem zaangażowania członków Akcji Katolickiej wypływającym z omawianego tematu może być włączenie się w troskę o właściwe przygotowanie i przeżycie sakramentu bierzmowania przez młodzież w poszczególnych parafiach. Tak jak Maryja towarzyszyła Uczniom na modlitwie w Wieczerniku, oczekując na zesłanie Ducha Świętego, tak również parafialne oddziały Akcji Katolickiej winny zobowiązywać się do modlitewnego – i nie tylko – towarzyszenia młodzieży i rodzicom przyjmującym sakrament Ducha Świętego w należytym przeżyciu tego wydarzenia w ich życiu. W tym miejscu warto wspomnieć o możliwości włączania się w oprawę liturgii mszy świętej i różnych nabożeństw przez członków Akcji Katolickiej, które to zaangażowanie może być pięknym świadectwem życia sakramentem bierzmowania.

c) Omawiany temat winien również zainspirować parafialne oddziały Akcji Katolickiej do włączenia się w sierpniu w pielgrzymkę diecezjalną m. in. do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku lub do zorganizowania pielgrzymki do wybranego sanktuarium maryjnego w diecezji lub poza jej granicami, gdzie króluje Oblubienica Ducha Świętego, i przypomnienia sobie w ten sposób roli sanktuariów maryjnych, która wyraża się w pięciu wymiarach: kultycznym, kulturowym, powołaniowym, charytatywnym i ekumenicznym.

d) W związku z przeżywaną w tym roku 100 rocznicą odzyskania niepodległości, parafialne oddziały Akcji Katolickiej powinny włączyć się w przeżywanie uroczystości maryjnych w ciągu roku, wyrażając Matce Najświętszej – Królowej Pokoju wdzięczność za stałą opiekę nad naszym narodem.

Króluj nam Chryste! – ks. Roman

2018 luty currenda s. 1

AK_Katecheza_2018_02_Currenda