Currenda 3/2023

23 lutego 2023|19:06

(…) «Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe» (Mt 26, 41). Pozwólmy, aby te słowa Pana prowadziły nas, pomagając w zdecydowanym wysiłku nawrócenia i duchowej odnowy. W życiu codziennym zbyt jesteśmy pochłonięci przez zajęcia i troski materialne. Wielki Post stanowi sprzyjającą okazję do rozbudzenia w sobie autentycznej wiary i przywrócenia zbawiennego kontaktu z Bogiem oraz bardziej wielkodusznego życia Ewangelią. Środki pozostające do naszej dyspozycji są zawsze te same: modlitwa, post i pokuta, a także jałmużna, to znaczy dzielenie się z potrzebującymi tym, co posiadamy; w tych tygodniach powinniśmy jednak intensywniej z nich korzystać. Winna to być droga ascezy osobistej i wspólnotowej, która czasami wydaje się szczególnie trudna w otaczającym nas zsekularyzowanym środowisku. Lecz właśnie dlatego tym usilniej i ochoczo powinniśmy podejmować wysiłki.

Jan Paweł II, katecheza podczas audiencji generalnej 28 lutego 2001

KOMUNIKATY

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI BŁ. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
MARZEC: Kościół znajdujący się w drodze jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. To przełom z niewiary ku wierze, z grzechu ku łasce, z ignorancji ku wiedzy. Bywa niestety i na odwrót. «Bojowaniem jest życie człowieka». Trzeba więc niemało namęczyć się i nacierpieć, aby dojść do wyznaczonego celu. Różne są losy Kościoła. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię.

APEL AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE DO RODZICÓW DZIECI I MŁODZIEŻY
Informujemy, że obradująca w sobotę, 11 lutego br. w Warszawie Rada KIAK wystosowała Apel do rodziców dzieci i młodzieży w związku z narastającymi zagrożeniami. Prosimy o zapoznanie się tekstem Apelu oraz przekazywanie tej informacji w swoich środowiskach.

WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA SOBOTA, 25 LUTEGO 2023
Serdecznie zapraszamy w sobotę, 25 lutego wszystkich członków Akcji Katolickiej na Wielkopostny Dzień Skupienia do Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25. Spotkanie rozpoczniemy Mszą św. o godz. 11:30. Po Eucharystii Droga Krzyżowa oraz konferencja. Okazja do spowiedzi świętej w Sanktuarium od godz. 9:00 do 12:00.

SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE RADY DIAK
Zgodnie z przyjętym na rok 2023 Kalendarium w sobotę, 25 marca br. odbędzie się sprawozdawcze zebranie Rady DIAK. Rozpoczniemy je Mszą św. w Kaplicy Najświętszego Sakramentu w katedrze poznańskiej o godz. 10:00. Po Eucharystii przejdziemy do Sali Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu na obrady. Bardzo prosimy PT Członków Rady o udział w tym spotkaniu, które należy do naszych statutowych obowiązków.

KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Podobnie jak w latach ubiegłych zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursach przygotowanych przez Zarząd DIAK. Są to XI Archidiecezjalny Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej oraz konkurs plastyczno-literacki związany z pielgrzymkami Jana Pawła II do Poznania. Bardzo prosimy Członków POAK o włączenie się w przeprowadzenie konkursów poprzez zainteresowanie nauczycieli ich organizacją na terenie szkoły oraz tam, gdzie to możliwe bezpośrednie zachęcenie dzieci i młodzieży. Regulaminy zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej oraz przesłane mailem do Prezesów.

PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
Przypominamy, że w biurze DIAK do końca lutego przyjmujemy zgłoszenia na dwudniową pielgrzymkę AK do Częstochowy w czerwcu. Bardzo prosimy o dokonanie wpłaty I raty w wysokości 200 zł do końca marca.

GODZINY PRACY BIURA DIAK
wtorek 13:00 ÷ 16:00
czwartek 13:00 ÷ 17:00

NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK
Bank PEKAO S.A. II/o Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

Katecheza III – Streszczenie.

Ks. Wiesław Łużyński. Zbawczy sens Kościoła.

Człowiek poszukuje prawdy, tego, co nadaje sens całej rzeczywistości oraz wyjaśnia kierunek i cel jego życia. Poszukuje zatem Boga i w Nim znajduje spełnienie swoich najgłębszych pragnień.
Współczesny człowiek jednak ubóstwia coś, co obiektywnie ma wartość, ale w rzeczywistości Bogiem nie jest. Innym problemem jest odchodzenie od wiary rozumnej, którą Kościół strzeże i przekazuje następnym pokoleniom. Można usłyszeć deklaracje: Chrystus tak, ale Kościół już nie. Kolejnym etapem odchodzenia od wiary racjonalnej jest deklaracja: religia tak, a Chrystus nie. Daje się zatem zaobserwować wyraźną indywidualizację w relacji człowieka do Boga. Człowiek tworzy własną religijność. Dlatego bardzo ważne jest odnalezienie stałego fundamentu wiary, pewnego źródła prawdy, wspólnoty, która tą prawdą żyje i przekazuje ją następnym pokoleniom wiernych. Członkowie Akcji Katolickiej powinni odpowiedzieć sobie na następujące pytania: Dlaczego jestem w Kościele? Jakie motywy przemawiają za tym, by w nim być?
Kościół służy zbawieniu człowieka i całego świata. Jest on przede wszystkim wspólnotą wiary. Jest Chrystusem dziś żyjącym i działającym pośród swego ludu. Kościół budują przede wszystkim sakramenty. Jest on widzialnym znakiem obecności Boga wśród ludzi. W Kościele działa zatem żyjący Chrystus. Jesteśmy w tej wspólnocie właśnie ze względu na Niego, dlatego, że chcemy doświadczyć zjednoczenia z Nim.
W poszukiwaniu Boga Jezus Chrystus jest dla nas najlepszym przewodnikiem. Pośrednictwo to wynika z faktu Wcielenia. Chrystus jako prawdziwy Bóg, a zarazem prawdziwy człowiek, pośredniczy w sposób doskonały między Bogiem a człowiekiem. To On najpełniej objawił Boga człowiekowi. Chrystus jest zatem jedynym Zbawicielem człowieka. Przyjaźń z Nim ma rozstrzygające znaczenie dla naszego wiecznego szczęścia. W tym sensie kluczowe jest nasze uczestnictwo w Jego Kościele. Skoro jedynie w Chrystusie możemy być zbawieni, to również jego Kościół jest jedyną wspólnotą, w której może się to dokonać. Kościół jest konieczny do zbawienia.
Ważnym wnioskiem dla członków akcji Katolickiej jest pielęgnowanie świadomości, że przynależność do Kościoła katolickiego jest wielkim darem i przywilejem.

nr 3 marzec 2023 currenda s. 1

nr 3 marzec Katecheza_III