Currenda 3/2015

26 lutego 2015|21:16

(…) Pan nigdy nie przestaje litować się nad nami i pragnie po raz kolejny obdarzyć nas swoim przebaczeniem, zachęcając nas, byśmy do Niego powrócili z nowym sercem, oczyszczonym ze zła, aby wziąć udział w Jego radości.(…)
(…) „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem”(2 Kor 5,20). Ten wysiłek nawrócenia jest dziełem nie tylko ludzkim. Pojednanie między nami a Bogiem jest możliwe dzięki miłosierdziu Ojca, który ze względu na miłość wobec nas nie wahał się poświęcić swego Jednorodzonego Syna. W istocie Chrystus, który był sprawiedliwy i bez grzechu, dla nas stał się grzechem (w. 21), kiedy na krzyżu obarczył się naszymi grzechami i w ten sposób nas odkupił i usprawiedliwił przed Bogiem. „W Nim” możemy stać się sprawiedliwymi, w Nim możemy się przemienić, jeśli przyjmiemy łaskę Bożą i nie pozwolimy by bezowocnie przeżyć „czas pomyślny” (6,2). Proszę, zatrzymajmy się na trochę, i pozwólmy się pojednać z Bogiem.
(…) Z tą świadomością zaczynamy ufnie i radośnie naszą wielkopostną drogę. Niech Niepokalana Maryja, Matka bez grzechu wspiera naszą walkę duchową z grzechem, niech nam towarzyszy w tym czasie pomyślnym, abyśmy mogli osiągnąć i wspólnie wyśpiewywać radość zwycięstwa w Dniu Paschy. (…) jesteśmy ograniczonymi stworzeniami, grzesznikami nieustannie potrzebującymi pokuty i nawrócenia. Jak ważne jest, aby słuchać i zaakceptować to przypomnienie w naszych czasach! Wezwanie do nawrócenia jest zatem bodźcem do powrotu, tak jak uczynił to syn z przypowieści, w ramiona Boga, Ojca czułego i miłosiernego, zapłakania w tym uścisku, zaufania Jemu i powierzenia się Jemu.(…)

Z homilii papieża Franciszka, Rzym, Środa Popielcowa 2015 r.

KOMUNIKATY

POSIEDZENIE RADY DIAK

Serdecznie zapraszamy na sprawozdawcze posiedzenie Rady DIAK, które odbędą się w sobotę, 21 marca br. Rozpoczniemy je o godz. 9.30 adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy, w katedrze poznańskiej. O godz. 10.00 będzie Msza św. Po Eucharystii udamy się na spotkanie do sali Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Program:

Część formacyjna – „Odpowiedzialność i poczucie obowiązku”.

1. Otwarcie obrad – prezes Zarządu DIAK
2. Wybór prezydium posiedzenia i przekazanie prowadzenia obrad Rady wybranemu przewodniczącemu
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady
6. Sprawozdanie z pracy Zarządu DIAK za 2014 rok – prezes Zarządu DIAK
7. Informacja o działalności POAK-ów – sekretarz Zarządu
8. Sprawozdanie finansowe – skarbnik Zarządu
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami
11. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
12. Przyjęcie sprawozdania Zarządu
13. Słowo Asystenta DIAK
14. Przyjęcie zmian w Planie finansowym na 2015 r.
15. Komunikaty i sprawy bieżące
16. Wolne głosy
17. Zakończenie obrad

Serdecznie zapraszamy PT Członków Rady DIAK –Prezesów oraz Osoby z nominacji Ks. Arcybiskupa.

POZNAŃSKIE DEBATY SPOŁECZNE

Kolejne spotkanie w ramach Poznańskich Debat Społecznych pt. KATOLIK A POLITYKA odbędzie się w poniedziałek, 2 marca br. o godz. 19.00 w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu.
O godz. 18.00 Msza św. w kościele oo. Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła. Zapraszamy!

III ARCHIDIECEZJALNY PRZEGLĄD POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Zgłoszenia do udziału w III Archidiecezjalnym Przeglądzie Poezji i Pieśni Patriotycznej przyjmujemy do 27 marca br. Regulamin Przeglądu oraz karta zgłoszenia znajduje się na stronie www.poznan.ak.org.pl
Prosimy PT Prezesów o zachęcenie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów ze szkół znajdujących się na terenie parafii do udziału w Przeglądzie.
Serdecznie zapraszamy!

GODZINY PRACY BIURA DIAK
wtorek 13.00 ÷ 18.00
czwartek 13.00 ÷ 17.00

NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK
Bank PEKAO S.A. II o. Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

Katecheza III / 2015

Ks. Andrzej Jędrzejewski,
Nasze wady narodowe a potrzeba rozwijania cnót społecznych. (streszczenie).

1. Z życia wzięte:

Ignacy Krasicki, Bajki nowe:

Dwaj portretów malarze słynęli przed laty:
Piotr dobry, a ubogi, Jan zły, a bogaty.
Piotr malował wybornie, a głód go uciskał,
Jan mało i źle robił, więcej jednak zyskał.
Dlaczegóż los tak różny mieli ci malarze?
Piotr malował podobne, Jan piękniejsze twarze.

Malarze Zygmunt Krasiński, Psalmy Przyszłości: Psalm Miłości

… Niczym Sybir – niczym knuty
I cielesnych tortur król!
Lecz narodu duch otruty –
To dopiero bólów ból! …

Cyprian Kamil Norwid, Do Michaliny z Dziekońskich Zaleskiej. Paryż, 14.11.1862r.

Gdyby Ojczyzna nasza była tak dzielnym społeczeństwem we wszystkich człowieka obowiązkach, jak znakomitym jest narodem we wszystkich Polaka poczuciach, tedy bylibyśmy na nogach dwóch, osoby całe i poważne – monumentalnie znakomite. Ale tak, jak dziś jest, to Polak jest olbrzym, a człowiek w Polaku jest karzeł – i jesteśmy karykatury, i jesteśmy tragiczna nicość i śmiech olbrzymi … Słońce nad Polakiem wstawa, ale zasłania swe oczy nad człowiekiem…

2. Pismo Święte:

 • I jeśli kto miłuje sprawiedliwość – jej to dziełem są cnoty: uczy bowiem umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa, od których nie ma dla ludzi nic lepszego w życiu [Mdr 8,7].
 • Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie… [Mt 7,21-245].
 • Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość… [2 P 1,5-11].

3. Nauczanie Kościoła:

a) Definicja: wada to względnie stała dyspozycja (stan), który w sposób stały i regularny prowadzi do popełniania aktów moralnie złych. W naszym wypadku to skrót myślowy dotyczący wad, które przez dłuższy czas są rozpowszechnione w naszym narodzie i są dla niego szczególnie groźne i niebezpieczne. Ks. Piotr Skarga w Kazaniach sejmowych nazywa to „chorobami narodowymi”.

b) „Choroby narodowe” – wady:

 • Stare wady. Zwycięska Pani Jasnogórska. Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Kardynał Stefan Wyszyński, Tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, Częstochowa 1956r.
 • Nowe wady. Ucieczka w indywidualizm (wewnętrzny), czyli brak społecznego zaangażowania, frekwencja wyborcza. Indywidualizm (zewnętrzny) symbol liberum veto: skłonność do konfliktów i podziałów, gdzie dwóch Polaków tam trzy opinie. Emigracja wewnętrzna czyli ucieczka od polskości, brak odczuwania narodowej tożsamości i identyfikacji: „Naród, który traci pamięć traci swą tożsamość”- Jan Paweł II. Wady przeciwstawne bycia Polakiem i Europejczykiem. O. Jacek Salij tłumaczy to obrazowo: „mamut (zamknięcie – odizolowanie) i papuga (ślepe i bezkrytyczne naśladowanie).

c) Lekarstwo na „Choroby narodowe”- cnoty:

 • Wady są pomieszane w duszy narodu z cnotami jak pszenica i kąkol. Kardynał Stefan Wyszyński.
 • Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej. Kardynał Stefan Wyszyński, Tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, Częstochowa 1956r.
 • Solidarność i sprawiedliwość: Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, nr 38 i 40.
 • Miłość chrześcijańska prowadzi do miłości społecznej: Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, nr 29.

4. Nasze zadania:

 • Formować sumienie: Czuwam, to znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam… Jan Paweł II, Częstochowa, 18.06.1983r.
 • Współpraca z łaską Bożą, czas Wielkiego Postu sprzyja podejmowaniu konkretnych postanowień.
 • Współdziałanie a nie konkurencja z innymi wspólnotami w parafii. „Duchowe dodawanie: 1+1=1”.
 • Organizacja spotkań, konferencji np. dla rodziców, nauczycieli – promowanie wychowania do wartości

Króluj nam Chryste!
ks. Roman

2015 marzec currenda str 1.

2015_Katecheza_03_Currenda_Marzec