Currenda 4/2019

25 marca 2019|11:55

(…) „Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, […] a nie .. tego, co na ziemi” (Kol 3,1-2). Patrzcie w niebo, patrzcie na perspektywę, poszerzcie swój horyzont. To jest nasza wiara, to jest nasze usprawiedliwianie. To jest stan łaski. Przez chrzest bowiem zmartwychwstaliśmy z Jezusem i umarliśmy dla rzeczy i dla logiki świata; odrodziliśmy się jako nowe stworzenia: jako taka rzeczywistość, która domaga się, aby stawać się konkretnym życiem dzień po dniu. (…)
(…) przygotujmy się na dobre przeżycie … Triduum Sacrum, aby być coraz bardziej włączonymi w tajemnicę Chrystusa, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Niech nam w tej duchowej podróży towarzyszy Najświętsza Mary-ja Panna, która podążała za Jezusem w Jego męce, była obecna i zjednoczona z Nim pod Jego krzyżem, ale nie wstydziła się swego Syna i przyjęła w swoim matczynym sercu ogromną radość zmartwychwstania. Niech Ona wy-jedna nam łaskę bycia wewnętrznie zaangażowanymi w celebrację nadchodzących dni, aby nasze serce i nasze życie były nimi prawdziwie przekształcone.

Papież Franciszek – Audiencja generalna 28 marca 2018 r.

KOMUNIKATY

►ROZWAŻANIA I MODLITWA Z BŁ. EDMUNDEM BOJANOWSKIM

kwiecień: Ufność w nieprzebranym miłosierdziu Bożym to cała nasza nadzieja.

►KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wszystkich typów szkół do udziału w konkursach DIAK: VII Archidiecezjalnym Przeglądzie Poezji i Pieśni Patriotycznej pt. Kocham moją Ojczyznę oraz Konkursie plastyczno-multimedialnym pt. Tyś naszą hetmanką i najlepszą Matką. Regulaminy konkursów znajdują się na stronie www.poznan.ak.org.pl Dodatkowych informacji udziela p. Maria Gliszczyńska 668 385 356. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem zgłoszenia do Przeglądu przyjmujemy do 26 kwietnia br.; natomiast prace plastyczne i prezentacje nadsyłać można do 10 maja 2019 r.

►SPOTKANIE ASYSTENTÓW POAK.

Bardzo serdecznie dziękujemy Kapłanom, Asystentom POAK za udział w spotkaniu 15 marca br. Bóg zapłać za poświęcony czas!

►SPOTKANIE RADY DIAK
Informujemy, że zaplanowane na sobotę, 27 kwietnia br. spotkanie Rady DIAK ze względów organizacyjnych zostaje odwołane. Będzie ono połączone z Metropolitalnym Zjazdem Akcji Katolickiej w sobotę, 11 maja br. Program w następnej currendzie.

►UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA PATRONA AKCJI KATOLICKIEJ

W niedzielę, 28 kwietnia br. odbędą się główne uroczystości ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie. W uroczystościach weźmie udział delegacja DIAK wraz z pocztem sztandarowym. Bardzo prosimy o zgłoszenie do 17 kwietnia br. w biurze DIAK osób mogących uczestniczyć w tej uroczystości.

►Z MARYJĄ W NOWE CZASY

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich członków Akcji Katolickiej w sobotę, 18 maja br. o godz. 12:00 na plac przy kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu na uroczystą Eucharystię rozpoczynającą czas Nawiedzenia Kopii Cudownego Wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. Módlmy się o owocny czas Nawiedzenia w naszych parafiach:

Jasnogórska Królowo Polski! Najlepsza Matko! Prosimy, abyś przybyła – w świętym znaku Ikony Nawiedzenia – do naszej parafii. Czekamy na Ciebie, bo wiemy, jak bardzo jesteś nam wszystkim potrzebna.
Wspomóż Twoje dzieci i umocnij naszą wiarę. Kapłanom i osobom konsekrowanym wyproś odwagę w gorliwym wypełnianiu ich powołania. Obdarz Boży-mi darami rodziny. Małżonków wspieraj w wiernym kroczeniu życiową drogą. Zaradzaj małżeńskim kryzysom. Lecz rodzinne rany. Złącz na nowo popękane więzi międzyludzkie.
Chorym przyjdź z pomocą, obdarz nadzieją zrozpaczonych, wątpiącym przynieś blask Prawdy, obojętnym uproś głębokie przejęcie się Bożą miłością, noszącym w sobie uraz do Kościoła wyproś ukojenie, a do tych, którzy od Boga i Kościoła odeszli, przyjdź z łaską opamiętania.
Wierzymy, Jasnogórska Pani, że wszystko możesz nam wyprosić u Syna. Popatrz więc z miłością na lud, który potrzebuje Twojego matczynego spojrzenia, niosącego błogosławieństwo Chrystusa. Obejmij swoim wzrokiem dzieci, młodzież, ludzi w pełni sił i w podeszłym wieku. Obyśmy wszyscy, wsparci Twoim orędownictwem, stali się prawdziwie ludźmi wiary, nadziei i miłości. Amen.

►GODZINY PRACY BIURA DIAK

wtorek 13:00 ÷ 16:00
czwartek 13:00 ÷ 17:00

►NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK

Bank PEKAO S.A. II/o Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

Ks. Wojciech Kućko, Katecheza IV / 2019
Cierpliwość wynikiem współpracy z łaską Ducha Świętego
(streszczenie).

I. Z życia wzięte, czyli cierpliwość kamieniarza:

Są takie dni, kiedy wydaje się, że nic nie wychodzi. Włożyliśmy tyle trudu w nasze działanie, a efektów nie widać. Warto wtedy popatrzeć na kamieniarza, który wali młotem w swój kamień, choćby i ze sto razy, a na skalnym bloku nie widać nawet rysy. A jednak za sto pierwszym uderzeniem bryła zawsze pęka na dwoje; ja zaś wiem, że nie stało się to od ostatniego uderzenia, ale od tych wszystkich poprzednich (P. D’Aubrigy).

II. Cierpliwość człowieka – odbiciem i owocem Bożej cierpliwości:

1. Cierpliwość w Biblii:
a) Przymiot Boga. Pismo Święte podkreśla np. odwlekanie przez Boga kary względem niewiernych ludzi (por. Rz 2, 4). Czas przed przyjściem Chrystusa św. Paweł określa jako czas cierpliwości Bożej (por. Rz 3, 25-26), która nie jest Jego słabością, ale wyrazem Jego miłosierdzia.
b) Postawa człowieka. Stary Testament – ukazuje przykłady ludzi cierpliwych, wytrwałych w znoszeniu przeciwności: Abraham (por. Rdz 18, 27), Mojżesz (por. Lb 12, 3), a nade wszystko Hiob. Nowy Testament lokuje cierpliwość wśród cnót, a także owoców Ducha Świętego (por. Ga 5, 22-23).
c) Terminologia. W Piśmie Świętym, greckie słowo makrothymia (gr.) – oznacza cierpliwość, stałość w znoszeniu przeciwności. Ta cnota koresponduje z życzliwością, przychylnością chrestótes (gr.). Jest to aktywne działanie na rzecz bliźniego. Innym terminem jest słowo hypomone (gr.), odnoszące się do postawy waleczności, uporu. Dotyczy ona zwłaszcza wytrwałości w obliczu powtórnego przyjścia Chrystusa. Natomiast św. Jakub opisuje tę cnotę jako wytrwałość, odporność oraz znoszenie rozmaitych przeciwności (por. Jk 1, 2-12). Cierpliwość rodzi się z wiary i winna prowadzić do doskonałego wypełniania czynów (por. Jk 1, 4), i jest przewodniczką ku pełni doskonałości chrześcijańskiej.

2. Cierpliwość cnotą. Dzięki niej człowiek może znosić różne przykre doświadczenia ze strony innych, bez pozwolenia sobie nawet na myślenie o jakieś formie zemsty. Św. Paweł przypomina: „Miłość cierpliwa jest” (1 Kor 13, 4). Jak uczy Słownik języka polskiego, cierpliwość to „cecha kogoś, kto spokojnie i przez długi czas potrafi znosić przykrości lub monotonię sytuacji, w której się znajduje”. Dlatego często w potocznym języku mówimy, że ktoś uzbraja się w cierpliwość albo ma anielską cierpliwość.

3. Cierpliwość owocem Ducha Świętego. Potrzebę cierpliwości człowiek dostrzega także w budowaniu relacji z innymi. Z jednej strony pragnienie cierpliwości przychodzi wówczas, gdy nawiedzają nas zranienia, cierpienia, które niszczą, a nawet rujnują nasze życie fizyczne, duchowe, moralne czy psychiczne. Z drugiej strony konfrontujemy tę potrzebę cierpliwości w sytuacjach krytycznych relacji z innymi, kiedy górę bierze gniew, złość, zniechęcenie, frustracja brakiem osiągnięcia zamierzonego celu, gdy nie udaje się doprowadzić innych do oczekiwanego rezultatu.

4. Cierpliwość jest możliwa do osiągnięcia:
a) Należy mieć w życiu określone, jasne cele. Chrystus Pan przypomina: „Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie” (Mt 21, 19). Niezawodnym sposobem osiągnięcia cierpliwości jest odkrycie i skuteczne wypełnianie własnego powołania życiowego. Przykładem takiego podejścia do kwestii realizacji powołania życiowego był niewątpliwie św. Stanisław Kostka (1550-1568), patron Polski, opiekun dzieci i młodzieży.
b) Cierpliwość kształtuje się w znoszeniu przeciwności życia. Na tym polega realizm chrześcijaństwa, które nie ukrywa trudów codzienności, ale pokazuje, że zmierzenie się z nimi prowadzi do zwycięstwa. Biblijna postać Hioba
prowadzi każdego wierzącego śladami cierpliwości w stosunku do Boga, do człowieka i do losu, który przynosi zmienne koleje życia.
c) Cierpliwość to taka droga, która prowadzi do rozróżniania tego, co istotne w życiu. Nie da się podejmować wszystkich wydarzeń codzienności z taką samą intensywnością emocji i zaangażowania, konieczne jest odróżnianie błahostek od rzeczy poważnych. Przed wiekami Marek Aureliusz (121-180), rzymski cesarz, pisarz i filozof, zapisał słowa: „Boże, daj mi cierpliwość, bym pogodził się z tym, czego zmienić nie jestem w stanie. Daj mi siłę, bym zmieniał to, co zmienić mogę. I daj mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego.

III. Wnioski i nasze zadania:

1. Starajmy się dostrzegać rozmaite sytuacje życia codziennego, w których można uczyć się cierpliwości np.: na czerwonym świetle na skrzyżowaniu, w kolejce do lekarza, w oczekiwaniu na sakrament pokuty… Już samo zdanie sobie sprawy z potrzeby cierpliwości w tych sprawach może pomagać w jej praktykowaniu. Niewątpliwie właściwe jest wzywanie pomocy Ducha Świętego w sytuacjach, w których potrzeba cierpliwości.

2. Cierpliwość powiązana jest ze wstydliwością, która ma strzec tajemnicy osób i ich życia, ich intymności. Ćwiczenie cierpliwości może się zatem dokonywać także w życiu narzeczeńskim, małżeńskim, we właściwym pojmowaniu sfery seksualności, która wzywa chrześcijanina do poskramiania pożądliwości ciała i oczu.

3. Należy budować w sobie postawę dyspozycyjności wobec Boga, mimo rozmaitych trudności. Katechizm uczy, że jedną z konsekwencji wiary w Boga jest okazywanie Mu zaufania we wszystkich przeciwnościach, co wyraża głęboka modlitwa św. Teresy do Jezusa: „Niech nic cię nie niepokoi, / niech nic cię nie przeraża. / Wszystko mija, / Bóg się nie zmienia. / Cierpliwość osiąga wszystko. / Temu, kto ma Boga, / Nie brakuje niczego. / Bóg sam wystarcza”.

4. Cierpliwość jest ważną cnotą w każdym związku małżeńskim przeżywającym jakiś kryzys. „Szczera miłość małżeńska, pokorna i cierpliwa praktyka cnót rodzinnych oraz wytrwała modlitwa są pomocą.

5. Taka sama postawa winna kierować relacjami rodzinnymi, między młodymi a starszymi, między dziećmi a rodzicami oraz między wnukami a dziadkami: „Z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znoście siebie nawzajem w miłości” (Ef 4, 2).

6. Jednym z uczynków miłosierdzia co do duszy jest cierpliwe znoszenie krzywd. Jeśli jest ono połączone z wzbudzaniem intencji ofiarowywania ich Bogu, może być praktyczną lekcją cierpliwości.

7. Lekcją cierpliwości jest również odmawianie modlitwy Ojcze nasz, która wyraża westchnienie obecnego czasu, będącego niepewnym i cierpliwym oczekiwaniem nowego nieba i nowej ziemi. Dlatego codzienna Eucharystia i odmawianie podczas niej modlitwy Pańskiej mogą być wyrażeniem oczekiwania przybycia Pana „aż przyjdzie” (1 Kor 11, 26).

Króluj nam Chryste! – ks. Roman

2019 KWIECIEŃ currenda s. 1

AK_Katecheza_2019_04_Currenda

MODLITWA ZAPROSZENIA