CURRENDA 4/2014

11 marca 2014|23:58

„Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!” (Jl 2,13)

Tymi przenikającymi nas słowami proroka Joela liturgia wprowadza nas dzisiaj w Wielki Post, wskazując przemianę serca jako element właściwy temu czasowi łaski. To prorocze wołanie jest wyzwaniem dla nas wszystkich, bez wyjątku; przypomina nam, że nawrócenie nie może być zredukowane do form zewnętrznych lub do niejasnych intencji, ale angażuje i przemienia całą egzystencję, zaczynając od centrum osoby, od sumienia. Jesteśmy zaproszeni do podjęcia drogi, podczas której, nie ulegając rutynie, staramy się otworzyć oczy i uszy, a przede wszystkim serce, aby wyjść poza nasz osobisty „ogródek”.
Trzeba otworzyć się na Boga i braci. Żyjemy w świecie co-raz mniej prawdziwym, w kulturze „działania”, „korzyści”, gdzie nawet tego nie zauważając, wykluczamy Boga z naszego horyzontu. Wielki Post wzywa, abyśmy się „obudzili”, abyśmy przypomnieli sobie, że jesteśmy stworzeniami, a nie Bogiem.
Grozi nam także niebezpieczeństwo zamknięcia się na innych, zapomnienia o nich. Ale dopiero wtedy, gdy trudności i cierpienia naszych braci poruszają nas, stawiają nam wyzwania, dopiero wtedy możemy rozpocząć naszą drogę nawrócenia ku Wielkanocy. Jest to droga, która obejmuje krzyż i wy-rzeczenie. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje elementy tej duchowej drogi, są nimi: modlitwa, post i jałmużna (por. Mt 6,1-6.16-18). Wszystkie trzy zakładają konieczność niedopuszczenia, by zdominowało nas to, co pozorne: to, co się liczy, to nie pozory. Wartość życia nie zależy od akceptacji innych osób czy od sukcesu, ale od tego, co mamy we wnętrzu.

Fragment homilii papieża Franciszka wygłoszonej podczas Eucharystii na rozpoczęcie Wielkiego Postu, 5 marca 2014

KOMUNIKATY

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE ZANIEMYŚL 28-30 MARCA 2014

W dniach od 28-30 marca br. odbywać się będą rekolekcje dla członków i sympatyków Akcji Katolickiej. Modlić się z nami będzie i głosić konferencje ks. dr Paweł Kiejkowski, adiunkt Zakładu Teologii Dogmatycznej UAM w Poznaniu. Spotkania odbywać się będą w ośrodku Bojanowe Gniazdo w Zaniemyślu.
Ramowy program:

Piątek
19.00 – Kolacja
20.00 – Droga Krzyżowa
20.30 – Msza św. z konferencją I
21.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (okazja do spowiedzi św.)
23.00 – Repozycja

Sobota
8.00 – Modlitwy poranne – jutrznia
8.30 – Śniadanie
9.15 – Konferencja II
10.30– Droga Krzyżowa
11.40 – Konferencja III
13.00– Obiad
14.30 – Konferencja IV
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego Adoracja Najświętszego Sakramentu (okazja do spowie-dzi św.)
18.00 – Kolacja
19.00 – Msza św. z konferencją V
20.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
21.00 – Apel Jasnogórski

Niedziela
8.00 – Modlitwy poranne – jutrznia
8.30 – Śniadanie
9.15 – Konferencja VI
10.00 – Gorzkie żale
11.30 – Msza św. z konferencją VII
13.00 – Obiad i zakończenie spotkania

Zapraszamy do udziału. Zgłoszenia wraz z wpłatą 135 zł przyjmujemy w biurze. Wpłaty można dokonać również na konto DIAK, podając imię i nazwisko oraz parafię.

II ARCHIDIECEZJALNY PRZEGLĄD POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
Po raz kolejny organizowany jest Archidiecezjalny przegląd Poezji i Pieśni patriotycznej. Regulamin Przeglądu znajduje się na stronie www.ak.org.pl . Zachęcamy do zapoznania się i zainteresowania dzieci i młodzież. Przegląd posiada charakter konkursu, dlatego zalecany jest etap szkolny. Zgłoszenia do etapu diecezjalnego przyjmowane będą od 24 marca do 11 kwietnia 2014r. Zapraszamy do udziału!

DO NABYCIA W BIURZE DIAK

  • Wydawnictwa z serii Biblioteka DIAK Poznań
  • W TROSCE O CZŁOWIEKA I DOBRO WSPÓLNE

DYŻUR KSIĘDZA ASYSTENTA
Drugi czwartek miesiąca 15.15 – 16.15 lub po uzgodnieniu telefonicznym: 691 026 140

GODZINY PRACY BIURA DIAK
wtorek 14.30 ÷ 18.00
czwartek 13.00 ÷ 17.00

DYŻURY SKARBNIKA ZARZĄDU DIAK
ostatni czwartek miesiąca 16.30 ÷ 17.30

NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK
Bank PEKAO S.A. II o. Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

Słowo ks. Asystenta
Katecheza 5:

Chrystus wobec grzeszników

Jakie są najważniejsze teksty biblijne ukazujące relacje (podejście) Boga do grzesznika?

Tekstów tych jest wiele. Już Stary Testament ukazuje Boga, który choć często zirytowany złym postępowa-niem człowieka, nigdy go nie opuszcza. Najważniejsze opisy przedstawiające Boga Miłości i Miłosierdzia znajdujemy jednak w Nowym Testamencie. Jezus Chrystus naucza o Nim w przypowieściach o zaginionej owcy (por. Łk 15, 1–7) i zgubionej drahmie (por. Łk 15, 8–9), a szczególnie w przypowieści o miłosiernym ojcu i marnotrawnym synu (por. Łk 15, 11–32). Nie bez znaczenia są także przypowieści o wodzie żywej i światłości oraz o kobiecie cudzołożnej w Ewangelii św. Jana.

Czy wobec tego słusznie mówimy o Jezusie – Zbawicielu, czy powinniśmy podkreślać aspekt Boga Ojca i Jego Miłosierdzia?

Inicjatorem, nie tylko odkupienia, ale także początku życia jest Bóg Ojciec. On jednak posłużył się ostatecznie swoim Synem, by nas odkupić (por. J 3, 16).

Dlaczego właśnie Syn?

No właśnie dlatego, że jest Bożym Synem, dalej ponieważ jest bez grzechu. Spodobało się Bogu w Chrystusie pojednać świat ze sobą (por. 2 Kor 5, 19). Jest podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu.

Na czym polega misja odkupieńcza Chrystusa?

Jezus swoje dzieło na świecie rozpoczyna od głoszenia nauki o konieczności pokuty: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mt 1, 15). Nie stroni on od przyjmowania grzeszników i jedna ich ze swoim Ojcem (por. Łk 5, 20.27–32; 7, 48). Uzdrawiając chorych, zachęca, by nie grzeszyli więcej. Przyjmuje gościnę u grzeszników, np. u Zacheusza (por. Łk 19, 1–10), u celnika Lewiego (por. Mt 9, 9; Mk 2, 14). Pochyla się także nad kobietami pochwyconymi na cudzołóstwie (por. J 8, 1–11).

Jakie jest najważniejsze przesłanie Syna Bożego o Miłości i Miłosierdziu Ojca?

Przede wszystkim nauczanie Jezusa świadczy, że nawrócenie człowieka, jego wewnętrzna przemiana, jest zawsze łaską Bożą, że poprzedza je zawsze inicjatywa Boża. Jezus mówi o Bogu, że jest Ojcem „bogatym w miłosierdzie” (Ef 2, 4), jest Ojcem szczodrym, gotowym przebaczać marnotrawnym synom ich grzechy. Miłosierdzie Boże ma swoje najgłębsze źródło w Jego sprawiedliwości. A tajemnica tego, że Bóg jest „boga-ty” w miłosierdzie, kryje się w Chrystusie.

W czym przejawia się miłość Syna Bożego?

Bóg jest bogaty w miłosierdzie, ponieważ Chrystus wziął na siebie ciężar ludzkich win. Jest On wyrazem miłości, która ma swoje źródło w samym Bogu. Syn Boży przyszedł na świat, aby tę miłość objawić. Miłość ta przejawia się w całym ziemskim życiu i posłannictwie Chrystusa. Ostatecznie umiera na krzyżu dla naszego zbawienia. W paschalnej tajemnicy Chrystusa dzieło pojednania osiąga swój szczyt (por. GS, 22). Bez zmartwychwstania jednak nie byłoby ani odkupienia, ani nadziei przyszłego oglądania Boga.

Pytania. Dyskusja:

1. Skąd bierze się na świecie zło? Jak rozumieć tekst o grzechu pierworodnym pierwszych rodziców?
2. Jakie ważne wydarzenia ukazujące miłość, cierpliwość i miłosierdzie Boga względem ludzi znam ze Starego Testamentu?
3. W których wydarzeniach biblijnych Jezus staje się dla mnie najbliższy, jako pośrednik między ludzkością a Bogiem?
4. W jaki sposób współpracować z odkupieńczą misją Chrystusa?
5. Jak wytłumaczyć współczesnemu człowiekowi konieczność systematycznego korzystania z sakramentu pojednania?

Ks. Krzysztof

2014 kwiecień currenda