Currenda 5/2018

25 kwietnia 2018|01:44

Przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty ważne, rozstrzygające, chwile odpowiedzialne, jak wybór drogi życiowej czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, czyli egzamin dojrzałości, jak tyle innych… wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej Matce – Tej, która tutaj nie tylko ma swój Obraz, swój Wizerunek, jeden z najbardziej znanych i najbardziej czczonych na całym świecie – ale która tutaj w jakiś szczególny sposób jest. Jest obecna. Jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła – uczy Sobór. Jest obecna dla każdego i dla wszystkich, którzy do Niej pielgrzymują… choćby tylko duszą i sercem, choćby tylko ostatnim tchnieniem życia, jeśli inaczej nie mogą. Przyzwyczaili się do tego Polacy. (…)
(…) Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w Sercu Matki. Bije zaś ono, jak wiemy, wszystkimi tonami dziejów, wszystkimi odgłosami życia. Ileż razy biło jękiem polskich cierpień dziejowych! Ale również okrzykami radości i zwycięstwa! Można na różne sposoby pisać dzieje Polski, zwłaszcza ostatnich stuleci, można je interpretować wedle wielorakiego klucza. Jeśli jednakże chcemy dowiedzieć się, jak płyną te dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj. (…)

Św. Jan Paweł II, Jasna Góra, 4 czerwca 1979 rok

KOMUNIKATY

►ZJAZD REJONOWY AKCJI KATOLICKIEJ KRUSZEWO, 12 MAJA 2018

Serdecznie zapraszamy w sobotę, 12 maja br. na Zjazd Rejonowy do Kruszewa, do parafii pw. św. Wojciecha. Spotkanie rozpoczniemy o godz. 11:00 Mszą św. pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Balcerka. Po Eucharystii wysłuchamy wystąpienia ks. kanonika Andrzeja Magdziarza, proboszcza Sanktuarium Królowej Rodzin w Lubaszu.

Druga część spotkania odbędzie się w pobliskiej szkole. Koszt uczestnictwa (łącznie z posiłkiem) 15 zł. Bardzo prosimy o zgłaszanie uczestników do 4 maja do biura DIAK tel. 668 385 356.

Osoby z Poznania udające się na Zjazd samochodami prosimy o zgłaszanie wolnych miejsc w pojazdach.

►KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Informujemy, że uczestnicy VI Archidiecezjalnego Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej o dniu i godz. przesłuchania zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie.
Bardzo dziękujemy za nadesłane prace na konkurs plastyczno-fotograficzny.
Uhonorowanie zwycięzców konkursów nastąpi w sobotę, 19 maja br. o godz. 11:00 w sali Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, ul. Posadzego 2.

►JUBILEUSZE KAPŁAŃSKIE

W maju kolejne rocznice swoich święceń obchodzą kapłani. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Szczególnie otoczmy nią Asystentów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej oraz ks. Romana Dworackiego Asystenta Diecezjalnego, który w tym roku obchodzi 25. rocznicę święceń kapłańskich. Uroczysta Msza św. srebrnych jubilatów zostanie odprawiona w Katedrze w poniedziałek 21 maja o godz. 11:00. Swój srebrny jubileusz obchodzi również ks. Waldemar Szlachetka, nasz były Asystent Diecezjalny.
Natomiast kapłani przeżywający złoty jubileusz modlić się będą w Katedrze w środę, 23 maja o godz. 11:00. Wśród złotych jubilatów jest ks. prof. Bogdan Częsz, który prowadził nam ostatnio Adwentowy Dzień Skupienia.

►PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ SOBOTA, 9 CZERWCA

Wzorem lat ubiegłych serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania do Naszej Królowej w Częstochowie. Tegorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej towarzyszyć będzie hasło „Z Maryją w służbie Bogu i Ojczyźnie”. O godz. 10:30 spotkanie w katedrze częstochowskiej, następnie uroczysty przemarsz pod Szczyt, gdzie o godz. 13:00 odprawiona zostanie Eucharystia.

Wyjazd sprzed Psałterii o godz. 5:00 koszt 60 zł. Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmujemy do 25 maja br.

Serdecznie zapraszamy!

►PIELGRZYMKA ŚLADAMI ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 2-4 SIERPNIA

Ramowy program pielgrzymki:

2 sierpnia (czwartek) wyjazd z Poznania (Ostrów Tumski godz. 6:00) do Płocka (zakwaterowanie, zwiedzanie …)
3 sierpnia (piątek) wyjazd z Płocka do Przasnysza i Rostkowa (miejsce urodzenia i chrztu św. Stanisława Kostki) powrót do Płocka
4 sierpnia (sobota) wyjazd z Płocka do Czerwińska nad Wisłą (zwiedzanie), powrót do Poznania (wieczór).

Cena 320 zł od osoby (przejazd, ubezpieczenie, noclegi, śniadania, obiadokolacje). W związku z koniecznością dokonania rezerwacji noclegów w Płocku prosimy o zgłoszenia do 26 maja br. wraz z wpłatą min. 50 zł od osoby. Zgłoszenia przyjmujemy w biurze tel.698 522 295. Serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania!

►NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK

Bank PEKAO S.A. II/o Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

►GODZINY PRACY BIURA DIAK

wtorek 13.00 ÷ 16.00
czwartek 13.00 ÷ 17.00

Ks. Ireneusz Mroczkowski, Katecheza V / 2018
Dojrzałość chrześcijańska owocem współpracy z Duchem Świętym (streszczenie).

I. Z życia wzięte: Dojrzałość – Każdy, Ktoś, Ktokolwiek i Nikt.

Były sobie cztery osoby: Każdy, Ktoś, Ktokolwiek i Nikt. Trzeba było wykonać bardzo ważną pracę i Każdy został o to poproszony. Każdy był pewien, że Ktoś to zrobi. Ktokolwiek mógł to zrobić, ale Nikt tego nie zrobił. Ktoś zezłościł się z tego powodu, ponieważ było to powinnością Każdego. Każdy myślał, że Ktokolwiek mógł to zrobić, ale żadnemu z nich nie przyszło do głowy, że Nikt tego nie zrobił. Skończyło się na tym, że Każdy obwiniał Kogoś za to, że Nikt nie zrobił tego, co mógł zrobić Ktokolwiek (Autor nieznany).

Czy dojrzałym jest Każdy, Ktoś i Ktokolwiek? A może Nikt nie jest dojrzały? Co zatem znaczy być dojrzałym?

II. Ku dojrzałości chrześcijańskiej.

Dojrzałość chrześcijańska jest zarówno ideałem wychowania w pedagogice chrześcijańskiej, jak i owocem współpracy osoby ludzkiej z łaską Boga na każdym etapie życia człowieka. Najważniejszym owocem dojrzałości chrześcijańskiej jest świętość, która w życiu doczesnym pozwala nie tylko unikać grzechu, ale skutecznie przeciwstawia się relatywizmowi moralnemu i egoizmowi społecznemu. Wcielenie Syna Bożego oznacza definitywne włączenie w Boskie działanie całości widzialnego świata i możliwość odczytywania w tym świecie sakramentalnych śladów Boga. Jest czymś zrozumiałym, że wśród chrześcijańskich sakramentów spotykamy siedem znaków związanych z najważniejszymi egzystencjalnymi momentami życia: chrzest z narodzinami, bierzmowanie z dojrzałością, Eucharystia z ucztą, pokuta z poczuciem winy, namaszczenie chorych z chorobą, kapłaństwo z odpowiedzialnością za wspólnotę religijną, małżeństwo z otwarciem na rodzinę. W sakramentalnym wymiarze egzystencji człowieka szczególna jest rola Ducha Świętego. W Starym Testamencie Duch Boży ukazywany był jako życiodajne tchnienie Boga, dar dla osoby Mesjasza. Począwszy od chrztu Jezusa nad Jordanem, sam Jezus objawia się w Duchu Świętym. W wieczerniku Duch Święty jest Osobą-Darem, a wydarzenia paschalne są czasem nowego przyjścia Ducha Świętego jako Pocieszyciela i Ducha Prawdy. Zmartwychwstanie Chrystusa wiąże się z wypełnieniem obietnicy zesłania Ducha Świętego i wylania Go na uczniów. Pełni Ducha Bożego towarzyszą dary, dobra zbawienia „szczególnie – jak pisze Jan Paweł II – przeznaczone dla ubogich i cierpiących, dla tych, którzy ku owym darom otwierają serca – nieraz poprzez bolesne doświadczenia własnej egzystencji, ale przede wszystkim z tą wewnętrzną gotowością, jaką daje wiara” (DV, 16).

Z działaniem Ducha Świętego związany jest czas Kościoła. Kościół katolicki jest jedyną wspólnotą religijną na świecie, która konsekwentnie broni spowiedzi sakramentalnej, dostrzegając w niej wagę sumienia. Wynika to zarówno z motywów religijnych, jak i realizmu w podejściu do rozwoju dojrzałości osobowej i chrześcijańskiej. Wśród pięciu warunków sakramentu pokuty większość (rachunek sumienia, wyznanie grzechów, mocne postanowienie poprawy) wiąże się z pracą sumienia i pracą nad sumieniem. Podstawę stanowi teologia sakramentu pokuty. Opiera się ona na trzech fundamentach. Pierwszym jest wierność Boga, bogatego w miłosierdzie, który ofiaruje swego Syna dla zbawienia grzesznego człowieka. Drugim fundamentem jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, w którym pokonana zostaje śmierć i grzech ludzki. To staje się realną podstawą do nawrócenia. Trzecim fundamentem jest otwarcie poprzez sakramenty (chrzest, Eucharystię i pokutę) drogi do nowego życia, nowej drogi chrześcijanina. Warunkiem otwarcia się na miłosierdzie jest sakrament chrztu, który realizuje zamysł życzliwości Boga i przybranie za jego synów (por. 2 Tym 1, 9). Poprzez sakrament chrztu mamy dostęp do tej Miłości, która stwarza dobroć we wszystkich rzeczach. Sakrament ten otwiera nam więc przystęp do Miłosierdzia. Eucharystia z kolei jako pamiątka Paschy Jezusa Chrystusa oznacza i realizuje skutecznie zjednoczenie (komunię) Ludu Nowego Przymierza z Bogiem oraz wyraża ekspiację za grzech ludu. Należy do niej przystępować w postaci godnej, czyli pełnej miłości. Tę postawę gwarantuje sakrament pokuty, w którym wyznanie grzechów związane jest z działaniem sumienia oceniającego – sędziego. Można więc powiedzieć, że miłosierdzie doznane w sakramencie pokuty otwiera drogę do drugiego wielkiego sakramentu miłosierdzia – Eucharystii, która napełnia sumienie chrześcijańskie duchową energią, broniącą tak samo przed grzechem, jak i przed bezwzględnością własnego sumienia, jego tyranią. Zauważmy, iż sumienie okazuje się nie tyle instancją zakazującą, ile werbującym zaproszeniem, by z darowanych możliwości życia i działania zrobić użytek i pozwolić się przez Boga samego obdarować radością z pełnienia dobra.

III. Wnioski i nasze zadania:

1. Chrześcijańska koncepcja dojrzałości osobowej powinna być przedmiotem zainteresowania członków AK. Jednym z ważnych celów musi być formacja dojrzałych osobowościowo ludzi. Szczególnie istotne jest świadome podjęcie pracy nad formacją sumienia, jako świadka prawdy moralnej, stróża godności człowieka i sędziego ludzkich czynów.
2. Chrześcijańska formacja sumienia powinna korzystać tak samo z tradycyjnych środków pedagogiki chrześcijańskiej (spowiedź, rachunek sumienia), jak i współczesnych środków przekazu (telewizja, film, Internet), które w sobie właściwy sposób propagują wzorce osobowe, prezentują godnych naśladowania ludzi sumienia z różnych warstw społecznych, profesji, powołań.
3. Szczególnie potrzebna jest formacja dojrzałych osobowościowo polityków, którzy będą mieli odwagę bronić obiektywnych wartości moralnych i społecznych w sposób kompetentny, życzliwy i konsekwentny. Poprzez nich wartości katolickiej nauki społecznej, stojącej na straży dobra wspólnego, mają szansę stać się kamieniami węgielnymi zjednoczonej Europy i demokratycznej Polski.

Króluj nam Chryste! – ks. Roman

2018maj currenda s. 1

AK_Katecheza_2018_05_Currenda