Currenda 6/2022

17 maja 2022|22:04

(…) Z okazji uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz poświęconego mu miesiąca czerwca zachęcałem często wiernych, aby wytrwale praktykowali ten kult, który «zawiera orędzie niezwykle aktualne w naszych czasach», ponieważ «z Serca Syna Bożego, umarłego na krzyżu, wytrysnęło wiekuiste źródło życia, które daje nadzieję każdemu człowiekowi. Z Serca ukrzyżowanego Chrystusa rodzi się nowa ludzkość, odkupiona od grzechu. (…)
(…) Także dzisiaj trzeba tak prowadzić wiernych, aby wpatrywali się z uwielbieniem w tajemnicę Chrystusa, Boga-Człowieka, a przez to stawali się ludźmi życia wewnętrznego, którzy słyszą i realizują powołanie do nowego życia, do świętości, do wynagradzania, które jest apostolskim współuczestnictwem w dziele zbawiania świata; ludźmi, którzy przygotowują się do nowej ewangelizacji, dostrzegając w Sercu Chrystusa serce Kościoła: świat musi koniecznie zrozumieć, że chrześcijaństwo jest religią miłości. (…)
(…) Kontemplacja Serca Jezusa w Eucharystii skłoni wiernych do poszukiwania w tym Sercu niezgłębionej tajemnicy kapłaństwa Chrystusa i kapłaństwa Kościoła. W komunii z braćmi pozwoli im zasmakować duchowej słodyczy miłości, czerpanej u samego źródła. Pomagając każdemu z nich w ponownym odkryciu sensu własnego chrztu, głębiej uświadomi im apostolski wymiar ich życia, który należy realizować przez szerzenie miłości i przez misję ewangelizacyjną. Każdy włączy się gorliwiej w modlitwę do Pana żniwa (por. Mt 9, 38), aby dał Kościołowi «pasterzy według swego serca» (por. Jr 3, 15), rozmiłowanych w Chrystusie Dobrym Pasterzu, którzy będą kształtować własne serca na wzór Jego Serca i gotowi będą iść drogami świata, aby głosić wszystkim, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem (por. Pastores dabo vobis, 82).

Jan Paweł II, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Warszawa, 11 czerwca 1999 r.

KOMUNIKATY

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

CZERWIEC: „Dzieci są niewinne, a przeto szczere, otwarte, czyli charakterem ich jest prostota – wyjawienie się zupełne na zewnątrz tym, czym są wewnątrz. U nich nie ma więcej formy niż treści, ale zupełna równowaga obojga, nie ma pozoru (…). Zatem: prostota równa się Piękności”.

MARSZ DLA ŻYCIA Niedziela, 12 czerwca 2022
Serdecznie zapraszamy członków Akcji Katolickiej wraz z rodzinami do udziału w Marszu dla Życia w niedzielę, 12 czerwca br. Marsz wyruszy z placu Adama Mickiewicza w Poznaniu o godz. 16:00. Wcześniej już od godz. 14:30 na placu Mickiewicza odbędzie się Festyn rodzinny. Marsz zakończy się mszą św. o godz. 17:00 w katedrze poznańskiej. Zapraszamy do licznego udziału z flagami AK i emblematami.

ARCHIDIECEZJALNY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
Informujemy, że wyniki X Archidiecezjalnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej zostaną podane na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej.

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ Sobota, 18 czerwca 2022
W sobotę, 18 czerwca br. udamy się do Częstochowy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej pod hasłem: Z zawierzeniem bł. Prymasa idziemy do Maryi.
Wyjazd o godz. 4:30 sprzed Psałterii. Koszt 100 zł od osoby. Zgłoszenia (imię, nazwisko, adres, pesel) wraz z wpłatą na konto lub w biurze przyjmujemy do 27 maja.

Ramowy program pielgrzymki:
09:30 – Katedra Częstochowska – rozpoczęcie pielgrzymki
10:30 – przejście na Jasną Górę
11:50 – powitanie ze Szczytu Jasnogórskiego
12:00 – msza św. na Szczycie Jasnogórskim pod przewodnictwem i z homilią abpa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego.
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania członków i sympatyków Akcji Katolickiej.

► NAJBLIŻSZE WYDARZENIA Z KALENDARIUM AKCJI KATOLICKIEJ

6 sierpnia – pielgrzymka Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej do Sanktuarium bł. Edmunda Bojanoskiego w Luboniu.
17 września – Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie
30 września – 2 października – rekolekcje Akcji Katolickiej w Chludowie. Szczegóły w następnej currendzie.

► GODZINY PRACY BIURA DIAK

wtorek 13:00 ÷ 16:00
czwartek 13:00 ÷ 17:00

Małgorzata KRÓLCZYK, Katecheza VI / 2022:
Eucharystia czynnikiem integrującym małżeństwo i rodzinę oraz wspólnotę parafialną
Streszczenie / DIAK Poznań

I. Z życia wzięte:
Współczesne życie rodzinne dalekie jest od moralnych modeli propagowanych przez Kościół. Małżeństwo zaczyna być traktowane jako uciążliwa formalność. Pogłębiający się kryzys małżeństwa i rodziny sprawia, że wzrasta liczba rozwodów, rozbitych czy zrekonstruowanych rodzin.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2020 (opublikowanych w 2021 roku), ogółem:
małżeństwa zawarte = 145.045, małżeństwa
rozwiązane przez rozwód = 51.164. Miasta:
małżeństwa zawarte = 86.589, małżeństwa
rozwiązane przez rozwód = 36.955. Wieś:
małżeństwa zawarte = 58.456, małżeństwa
rozwiązane przez rozwód = 13.601 (Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Demograficzny 2021, Warszawa 2021, s. 181.)

II. Rozważanie:

1. Istotnym zadaniem, zwłaszcza dla członków Akcji Katolickiej, jest ratować współczesne małżeństwo i rodzinę. Ważne jest przypomnienie o świętości małżeństwa i prawdziwej miłości, która jest fundamentem szczęśliwego wspólnego życia. Czynnikiem, który jednoczy małżeństwo i rodzinę, a także całą wspólnotę parafialną jest Eucharystia. Dla małżonków, którzy są zjednoczeni sakramentem Eucharystii jest oczywiste, że Ciało i Krew to pokarmy na drodze do świętości!

2. Eucharystia i małżeństwo są sakramentami miłości. Eucharystia jest sakramentem miłości Boga do człowieka. Natomiast sakrament małżeństwa może stać się źródłem miłości ludzkiej, która jest miejscem objawienia się miłości Boga. Małżonkowie, mając udział w stwórczej miłości Bożej, są odpowiedzialni za przyszłość tego świata, który tym będzie lepszy, im większy będzie wkład ich miłości. Arcybiskup Lwowa św. Józef Bilczewski w liście pasterskim o małżeństwie zwraca uwagę, iż „moc główna i trwałość tego związku życiowego pochodzi nie z samej woli męża ani woli jego żony, ale przede wszystkim z woli Boga. Trzy wole […] weszły w pierwszy związek małżeński w raju i tworzyć odtąd mają każdą następną umowę małżeńską: najświętsza wola Boża, wolna wola mężczyzny i wolna wola niewiasty, z tego też powodu […] wola Boża wchodzi i umacnia węzeł małżeński. Człowiek, który by się odłączył od swojej żony, odłącza się równocześnie od Boga, i niewiasta, która by się odłączyła od swego prawowitego męża, odłącza się równocześnie od Boga, wówczas depczą oni już nie prawo czysto ludzkie, ale prawo Boskie”.

3. Małżonkowie, aby mogli przetrwać różne kryzysy, winni czerpać siłę z Eucharystii. Dzięki Mszy Świętej i Komunii Świętej mogą uczyć się bezinteresownej ofiarnej miłości. Eucharystia stanowi także oparcie w dźwiganiu codziennego krzyża różnych trudności, obowiązków czy nieporozumień.

4. Miłość małżeńska ma wymiar eschatologiczny. Bóg przez ten sakrament wlewa w dusze małżonków swoją łaskę, dzięki której małżonkowie mogą stawać się świętymi. Bóg jest tym, który uświęca ich miłość.

5. Powołanie do świętości nakłada na małżonków obowiązek chrześcijańskiego stylu życia. Święty Paweł napomina: „Jest wolą Boga, abyście byli święci. Powstrzymajcie się od nierządu. Niech każdy z was wie, że własne ciało należy traktować z szacunkiem jako święte, a nie jako przedmiot pożądania, jak to czynią poganie, którzy nie znają Boga. Niech nikt w tej sprawie nie popełnia wykroczeń […]”.

6. W prawdziwej miłości małżeńskiej chodzi o to, by nikt nie miał przewagi nad drugim, by nikt nie próbował posiąść drugiego ani uczynić zeń swej kopii, by nikt też nie wykorzystywał darów drugiego dla własnej korzyści. To stopniowe pełne dopasowanie się jednego do drugiego powinno prowadzić tych dwoje do wolności, do radowania się tym, co każde z nich znajduje w drugim.

7. Eucharystia jest czynnikiem integrującym nie tylko małżeństwo i rodzinę, lecz także wspólnotę parafialną. Członkowie Akcji Katolickiej winni być wzorem dla innych rodzin w parafii. Wszyscy powinni często karmić się Komunią, jednoczyć się z Chrystusem w jednym i tym samym Ciele, gdyż Chrystus zachęca: „Bierzcie i jedzcie […]. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy” (Mt 26, 26–27).

8. Cała wspólnota parafialna, biorąc udział w Eucharystii, może składać siebie i swe duchowe ofiary Bogu przez Jezusa Chrystusa. Zwłaszcza, kiedy przychodzą chwile trudne, kiedy się lękamy, gdy przeżywamy kryzys wiary i moralności, powinniśmy szukać oparcia w Chrystusie, który zaprasza: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię…”.

9. Miłość małżeńska zakłada i wymaga, aby kobieta i mężczyzna wzajemnie się szanowali. Albowiem miłość nigdy nie niszczy, ale buduje. Przejawem tej miłości jest czuła troska o drugiego człowieka. Bardzo ważna jest kultura życia seksualnego. Jest to sztuka, która nakłada na małżonków określone zadania. Należy do nich pielęgnowanie uczucia i dbanie o atrakcyjność cielesno-duchową.

10. Małżonkowie wspólnie winni rozwiązywać pojawiające się konflikty. W momencie zawarcia małżeństwa współmałżonek staje się najważniejszą osobą w życiu. Dlatego też nigdy nie może publicznie krytykować i źle mówić o ukochanej osobie. Małżonkowie, którzy prawdziwie się miłują, potrafią sobie wybaczać, a przez to stają się prawdziwymi apostołami Bożej miłości. Bilczewski zwraca uwagę, że „jeśli zajdzie potrzeba, wyda też z miłości jak Chrystus życie swoje w ofierze – mąż za żonę, żona za męża, oboje za dzieci”.

11. Kto nie buduje wspólnoty z Bogiem, nie potrafi też zbudować jej ze współmałżonkiem. Do miłości nie można nikogo zmusić. Kto miłuje, nie stawia warunków, lecz wypełnia zobowiązania wynikające z uczucia. Święty Bilczewski zwraca uwagę, iż „Pomyślność narodów i państw zależy przede wszystkim od zdrowia cielesnego i moralnego rodziny. A że rodziny źródłem, korzeniem, podstawą jest małżeństwo, więc ostatecznie, jakie małżeństwo, taka rodzina, taki naród, takie społeczeństwo!”. Małżonkowie mogą pokonać wszelkie trudności związane z realizacją miłości tylko wówczas, gdy będą wierni swemu sakramentalnemu przymierzu.

III. Wnioski i postulaty pastoralne:

➢Aby przeciwdziałać kryzysowi małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie należy wychowywać młodych ludzi do miłości otwartej na prokreację. Zadanie to dokonuje się w różnych środowiskach. Pierwszym i najważniejszym miejscem jest rodzina. Dzieci są owocem miłości ślubowanej przed Bogiem. Tu w rodzinie jako „domowym Kościele” uczą się ofiarnej miłości. Proces wychowawczy w niej polega przede wszystkim na umiejętności wzajemnego obdarzania się człowieczeństwem; musi odwoływać się do wartości trwałych takich jak: poszanowanie godności każdej osoby, uczciwość, odpowiedzialność i solidarność. Wychowanie moralne nie może polegać tylko na wydawaniu zakazów, ale na dobrym przykładzie rodziców.

➢Rodzina jest wspólnotą, w której od dzieciństwa można nauczyć się wartości moralnych, zacząć czcić Boga i dobrze używać wolności. Życie rodzinne jest wprowadzeniem do życia społecznego [KKK 2207]. Trzeba także podkreślić, iż lekarstwem na kryzysy rodzinne i budulcem szczęśliwego małżeństwa jest –codzienna wspólna modlitwa (na przykład wieczorna). Małżeństwo bez modlitwy to jakby związek bez duszy – powierzchowny i martwy.

➢Żadne małżeństwo nie wytrwa do końca bez wiernej miłości, modlitwy, ale także i szczerej rozmowy! Trzeba, aby chociaż raz w tygodniu było wspólne czytanie w rodzinie Pisma Świętego.

➢Troska Kościoła o małżeństwo i rodzinę dokonuje się także we wspólnocie jaką jest parafia. Dlatego w kryzysach małżeńskich oparcie winna stanowić „rodzina parafialna”. Wyrazem troski o współczesną rodzinę może być zorganizowanie np. dwa razy w miesiącu mszy świętej dla małżeństw ze specjalną katechezą dla nich, przypominając o religijnym charakterze ich związku, godności każdego człowieka i wspólnej drodze do świętości. Małżonkowie, a zwłaszcza członkowie Akcji Katolickiej, mogą na takich mszach dawać świadectwa, które byłyby umocnieniem dla rodzin, które przeżywają trudne chwile. Papież zachęca, aby doświadczeni i uformowani duchowo małżonkowie byli gotowi pomagać i towarzyszyć innym w trudnych sytuacjach.

➢Aby małżeństwo było silne Bogiem, musi czerpać siłę z Eucharystii, zwłaszcza tej niedzielnej i świątecznej. Trzeba zachęcać ich także do wspólnej adoracji, np. raz w tygodniu przed Najświętszym Sakramentem (ok. 30 minut).

➢Eucharystia jest czynnikiem integralnym małżeństwa i rodziny. Jest szczególnym miejscem doświadczenia miłości Boga do człowieka. Dlatego ważne jest częste karmienie się słowem Bożym oraz Ciałem i Krwią Pana Jezusa.Eucharystia jest także szczególnym miejscem spotkania się rodziny parafialnej. Dlatego członkowie Akcji Katolickiej mają ważne zadanie: wspieranie małżeństw w kryzysach.

➢ Małżonkowie muszą sobie uświadomić, iż rozwijanie miłości i dbanie o jej piękno jest ich moralnym obowiązkiem. Święty arcybiskup Lwowa apeluje: „Małżonkowie, waszą troską najpierwszą niechaj będzie, żeby na ognisku domowym nigdy nie zgasł święty ogień miłości Boga, żebyście ten ogień święty wciąż i wciąż odżywiali wspólnymi modlitwami, wspólnym przyjmowaniem sakramentów, gdyż on jeden skutecznie wyniszcza zarazki samolubstwa, podtrzymuje miłość, wierność małżeńską, czyni dom miłym przybytkiem, choćby był najmniejszy i najbiedniejszy”.

Króluj nam Chryste! – ks. Roman

nr 6 czerwiec 2022 currenda s. 1 (2)

AK_Katecheza_2022_06_Currenda