Currenda 6/2017

14 maja 2017|21:53

(…) dla Kościoła wszystkich czasów Maryja była i pozostaje nade wszystko Tą „błogosławioną, która uwierzyła”: uwierzyła pierwsza. Od chwili zwiastowania i poczęcia, od chwili narodzenia w stajni betlejemskiej, szła krok w krok z Jezusem w swojej macierzyńskiej pielgrzymce wiary. Szła poprzez lata Jego życia ukrytego w Nazarecie, szła w okresie zewnętrznego oddalenia, gdy rozpoczął „czynić i nauczać” (por. Dz 1, 1) pośród Izraela – szła nade wszystko poprzez straszliwe doświadczenie Golgoty. Teraz, gdy Maryja znajduje się z Apostołami w jerozolimskim Wieczerniku, u progu narodzin Kościoła, wiara Jej, zrodzona ze słowa zwiastowania, znajduje potwierdzenie . Anioł mówił wtedy do Niej: „poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki (…) będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Niedawne wydarzenia Kalwarii otoczyły tę obietnicę ciemnością, a jednak nawet pod Krzyżem „nie ustawała wiara” Maryi. Pozostała wciąż Tą, która podobnie jak Abraham „wbrew nadziei uwierzyła nadziei” (por. Rz 4, 18). I oto po zmartwychwstaniu nadzieja odsłoniła właściwe swe oblicze, a obietnica zaczęła się przyoblekać w rzeczywistość. Przecież Jezus, przed odejściem do Ojca, powiedział Apostołom: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (…) oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 19. 20). Tak mówił Ten, który przez zmartwychwstanie objawił się jako Zwycięzca śmierci, jako Ten, którego panowaniu „nie będzie końca”, według zapowiedzi anioła.

Jan Paweł II, Encyklika REDEMPTORIS MATER

KOMUNIKATY

►PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ – Sobota, 10 czerwca 2017

W sobotę, 10 czerwca br. członkowie Akcji Katolickiej z całej Polski zgromadzą się na Jasnej Górze. To szczególne spotkanie z Maryją, które przeżywać będziemy pod hasłem „Idźmy i głośmy z Maryją” rozpocznie się o godz. 10.30 w Katedrze Częstochowskiej. Następnie w uroczystej procesji przejdziemy na Jasną Górę, by tam kontynuować modlitwę i zawierzać wszystkie sprawy Akcji Katolickiej oraz nasze osobiste Maryi, naszej Matce i Królowej. O godz. 13.00 Mszy św. na Szczycie Jasnogórskim będzie przewodniczył ks. bp Mirosław Milewski, Krajowy Asystent AK.

Zarząd DIAK organizuje wyjazd autokarem. Koszt 60 zł. Zgłoszenia (imię, nazwisko, pesel, adres) wraz z wpłatą (w biurze lub na konto) przyjmujemy do 30 maja br. Wyjazd sprzed Psałterii w sobotę, 10.06. o godz. 5.00

Serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania.
Prosimy o przekazanie do biura DIAK informacji, kto z P.T. Prezesów organizuje wyjazd na szczeblu parafialnym i dołączy do nas w Częstochowie.

►SPOTKANIE OKRĘGU III – wtorek, 6 czerwca

We wtorek, 6 czerwca 2017r. zapraszamy wszystkich członków III Okręgu do Kiekrza na spotkanie formacyjne, które rozpoczniemy Mszą św. w kościele pw. św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia NMP o godz. 18.00

►SPOTKANIE RADY DIAK SANKTUARIUM BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

Serdecznie zapraszamy w sobotę, 24 czerwca br. na szkoleniowe spotkanie Rady DIAK połączone z pielgrzymką do Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego w Żabikowie. Przez wstawiennictwo bł. Edmunda naszego patrona pragniemy prosić Boga o umocnienie i rozwój Akcji Katolickiej w naszej archidiecezji. Spotkanie „O Akcji Katolickiej dla Akcji” rozpoczniemy o godz. 10.00 a zakończymy ok. 14.00
Zapraszamy PT Prezesów wraz z członkami POAK. Bardzo prosimy o obecność przedstawicieli wszystkich oddziałów. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenia do 20 czerwca br.

►PIELGRZYMKA 3-6 sierpnia 2017

W roku setnej rocznicy objawień fatimskich serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Akcji Katolickiej na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej do Zakopanego. Odbędzie się ona w dniach od 3 do 6 sierpnia br. Poza zwiedzaniem Zakopanego nawiedzimy również Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej i Sanktuarium św. Brata Alberta w Krakowie. Całkowity koszt (przejazd, ubezpieczenie, noclegi, śniadania, obiadokolacje) wynosi 530 zł. Zgłoszenia (imię, nazwisko, pesel, adres) wraz z wpłatą (może być w II ratach) przyjmujemy do 15 lipca br. w biurze lub na konto. Decyduje kolejność zgłoszeń.Szczegółowy program w następnej currendzie. Serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania.

►GODZINY PRACY BIURA DIAK

wtorek 13.00 ÷ 16.00
czwartek 13.00 ÷ 17.00

►NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK

Bank PEKAO S.A. II/o Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

Małgorzata Królczyk, Katecheza VI / 2017:
Nowa ewangelizacja w kontekście sekularyzacji i dechrystianizacji społeczeństw – streszczenie.

I. Z życia wzięte:
Pięć inspirujących cytatów znanego podróżnika: 1. „Trzeba iść naprzód. Świat się nie zatrzymuje”. 2. „Bieguny uświadomiły mi, że więcej zawdzięczam Panu Bogu niż sobie”. 3. „W życiu to, czemu się bezinteresownie poświęcamy, wraca w dwójnasób”. 4. „Bieguny to pułapka, gdy się je zdobywa dla siebie”. 5. „Ilość energii, którą możesz dziennie przeznaczyć na podejmowanie decyzji, jest stała. Jeśli ją wydasz na rzeczy nieistotne, to potem zabraknie ci jej dla istotnych”. Marek Kamiński – podróżnik i filozof, przedsiębiorca, mówca motywacyjny. Jako pierwszy człowiek w historii zdobył oba bieguny Ziemi w jednym roku. (Marek Kamiński, 10 inspirujących cytatów znanego podróżnika, http://www.deon.pl/po-godzinach/ludzie-i-inspiracje/art,655,10-inspirujacych-cytatow-znanego-podroznika.html, 26.04.2017).

II. Sekularyzacja i dechrystianizacja a Nowa ewangelizacja:

1. Zagubienie poczucia grzechu i winy.
Człowiek współczesny zagubił w sobie poczucie grzechu i winy. Św. Jan Paweł II podkreśla, iż „utrata poczucia grzechu jest zatem jakąś formą lub owocem negacji Boga: nie tylko w postaci ateizmu, lecz także sekularyzmu”, polegającego na radykalnym oddzieleniu życia ludzkiego (relacje międzyludzkie, małżeństwo, szkoła, praca, ekonomia, polityka, kultura, nauka, sztuka) od religijności we wszystkich jej wymiarach. Sekularyzacja idzie w parze z desakralizacją, gdy sakralne aspekty życia społecznego wypierane są przez wartości świeckie i deklerykalizację życia społecznego. Konsekwencją takiej postawy jest dechrystianizacja, czyli oddalanie się od Kościoła, zagubienie lub odrzucenie wiary przekazanej przez poprzednie pokolenia.

2. Potrzeba wielu apostołów nowej ewangelizacji. Dzisiejszy świat, w tym kraje o dawnej tradycji chrześcijańskiej, są wielką ziemią misyjną. Neopogaństwo i sekularyzm są dziś wielkim wyzwaniem. Odpowiedzialnym za głoszenie Ewangelii jest każdy ochrzczony:

  • Kapłan – aby był dobrym ewangelizatorem, winien być także świadkiem wiary i wartości moralnych.
  • Osoby świeckie, powołane są do tego, aby Kościół czynić obecnym i aktywnym, zwłaszcza w takich miejscach, gdzie jedynie przy ich pomocy może dotrzeć do zabłąkanych owiec.

3. Metody nowej ewangelizacji. Aby dziś skutecznie ewangelizować, trzeba sięgnąć po nowe metody ewangelizacyjne, i to nie tylko w sensie techniki przekazu, ale zwłaszcza po takie, które:

  • pozwolą ukochać słowo Boże i Jego moc w życiu,
  • aspekt kulturalny – adaptacja przekazu Ewangelii do mentalności współczesnego człowieka,
  • przypominać, iż podstawowym i pierwszym środowiskiem ewangelizacyjnym jest rodzina. Dlatego też rodzice winni być dla swoich dzieci prawdziwymi świadkami wiary,
  • ważną rolę w procesie nowej ewangelizacji odgrywa także katolicka szkoła, której zadaniem jest ewangelizować, nauczać i wychowywać Szczególną rolę w nowej ewangelizacji mają do odegrania katecheci. Katecheta nie może głosić własnych poglądów i opinii. Nie każde nauczanie na tematy religijne jest katechezą,
  • bardzo ważną rolę w nowej ewangelizacji stanowią także parafie, które są nie tylko miejscem zwyczajnego duszpasterstwa, celebracji liturgicznych, sprawowania sakramentów, katechizacji i katechumenatu, ale mają za zadanie stać się prawdziwymi ośrodkami promieniowania i świadectwa życia chrześcijańskiego, strażnikami zdolnymi słuchać ludzi i otworzyć się na ich potrzeby. Ogromną rolę w nowej ewangelizacji odgrywają w parafii członkowie Akcji Katolickiej, którzy winni być ludźmi głębokiej wiary, czynnie zaangażowanymi w działalność ewangelizacyjną. Każdy ewangelista musi pamiętać, iż najskuteczniejszym sposobem ewangelizowania jest świadectwo życia.

III. Wnioski i nasze zadania:

  • Indywidualnie: Poprzez przykład swojego świętego życia jako świadkowie Chrystusa będziemy mogli rozpalić żywą wiarę w sercach tych, którzy pogubili się w swoich życiowych drogach.
  • Wspólnotowo: Organizacja spotkań dla ludzi pragnących odnaleźć drogę do Boga – Dni Kultury Chrześcijańskiej.
  • Wytrwanie: Współczesny ewangelizator, może zostać wykpiony, wzgardzony i odrzucony. Jednakże nie może się poddawać. Winien ciągle przyjmować i wypełniać słowa, którymi Św. Paweł napominał Tymoteusza: „Zaklinam Cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu, z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie” (2 Tm 4, 1-5).

Króluj nam Chryste! – ks. Roman

2017 czerwiec currenda katecheza