Currenda 7/2019

17 czerwca 2019|17:30

(…) Drodzy bracia i siostry, okres wakacji jest okazją nie tylko do wypoczynku i do odnowy sił fizycznych i psychicznych, ale także do pobudzenia naszego życia duchowego i umocnienia więzi z Bogiem i z ludźmi. Niech to będzie czas pokoju, radości i kontemplacji piękna stworzeń i sztuki, które świadczy o dobroci Boga dla nas. Niech wam stale towarzyszy Jego błogosławieństwo!

Papież Franciszek, 2018 r.

▀ KOMUNIKATY

►ROZWAŻANIA I MODLITWA Z BŁ. EDMUNDEM BOJANOWSKIM

lipiec: Ziemia w cudach swoich uczy nas poznawać Boga.

►MODLITWA W INTENCJI OJCZYZNY I KAPŁANÓW

Wobec nasilających się ataków na wiarę katolicką, symbole religijne, ludzi wierzących, rodzinę oraz kapłanów jako członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej podejmujemy modlitwę w intencji naszej Ojczyzny, aby pozostała wierna Bogu i trwała przy swoich chrześcijańskich korzeniach. Przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Polski, która w kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego nawiedza naszą archidiecezję po Apelu Jasnogórskim prosić będziemy w tych intencjach odmawiając dziesiątkę różańca św., Pod Twoją obronę oraz modlitwę św. Jana Pawła II:

Boże, Stworzycielu świata, który każde stworzenie otaczasz swoją ojcowską troską i kierujesz biegiem historii, by osiągnęła swój cel – zbawienie – my widzimy Twoją ojcowską miłość, gdy łagodzisz zatwardziałość człowieka i otwierasz rozdarty konfliktami i walką świat na pojednanie. Odnów dla nas cuda Twojego miłosierdzia: ześlij swojego Ducha, by działał w głębi naszych serc, aby wrogowie dojrzeli do dialogu, przeciwnicy uścisnęli sobie dłonie, a ludzie żyli w zgodzie. Pomóż nam poświęcić się szczeremu dążeniu do prawdziwego pokoju, który kładzie kres kłótniom; do miłości, która przezwycięża nienawiść; do wybaczenia, które rozbraja wszelką zemstę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pamiętajmy też, że uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Stolica Apostolska ustanowiła dniem modlitw wiernych o świętość kapłanów.

►POSIEDZENIE RADY DIAK
Najbliższe posiedzenie Rady DIAK odbędzie się w sobotę, 31 sierpnia br. w Poznaniu. Szczegółowy program podany zostanie w następnej currendzie.

►MARSZ DLA ŻYCIA NOWY TERMIN
Informujemy, że Marsz dla Życia odbędzie się w niedzielę, 15 września br. Szczegóły podamy w następnej currendzie.

►PIELGRZYMKA ŚLADAMI ŚW. FAUSTYNY
Serdecznie zapraszamy na pielgrzymkę śladami Heleny Kowalskiej, św. Siostry Faustyny. W tym roku udajemy się do Sanktuarium Urodzin i Chrztu w Świnicach Warckich oraz miejsc Jej pobytu w Łodzi. W Łodzi przejdziemy z parku do katedry drogą, którą przemierzył w 1987 r. Jan Paweł II.
Wyjazd w poniedziałek, 5 sierpnia br. o godz. 7:00 sprzed psałterii. Powrót ok. godz. 20:00. Koszt autokaru 70 zł (przy 40 uczestnikach) + 20 zł obiad. Zgłoszenia przyjmujemy do 9 lipca br. tel. 698 522 295 wraz z wpłatą w biurze lub na konto.

►OGÓLNOPOLSKIE FORUM DUSZPASTERSKIE

W sobotę, 21 września br. odbędzie się kolejne Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie wprowadzające nas w nowy program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 pod hasłem „Eucharystia daje życie”. W pierwszym roku pracy duszpasterskiej towarzyszyć będą słowa „Wielka Tajemnica Wiary”. Gościem specjalnym Forum będzie kard. Angelo Scola z Włoch. Szczegółowy program w następnej currendzie.

►GODZINY PRACY BIURA DIAK

Informujemy, że w dniach od 10 lipca do 27 sierpnia biuro DIAK będzie nieczynne

►NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK

Bank PEKAO S.A. II/o Poznań 10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

Ks. Wojciech Kućko, Katecheza VII / 2019:
Uprzejmość dla ludzi przedłużeniem w doczesności wspaniałomyślności Ducha Świętego (streszczenie).

1. Z życia wzięte:

Nie da się budować życia rodzinnego, społecznego, zawodowego bez uprzejmości, bez nastawienia serca, które rozumie drugiego człowieka. W piękny, poetycki sposób pisał o tym nasz narodowy wieszcz Adam Mickiewicz w Księdze I epopei „Pan Tadeusz”:

Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą.
Niełatwą, bo nie na tym kończy się, jak nogą
Zręcznie wierzgnąć, z uśmiechem witać lada kogo;
Bo taka grzeczność modna zda mi się kupiecka,
Ale nie staropolska, ani też szlachecka.
Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna;
Bo nie jest bez grzeczności i miłość dziecinna,
I wzgląd męża dla żony przy ludziach, i pana
Dla sług swoich, a w każdej jest pewna odmiana. Trzeba
się długo uczyć, ażeby nie zbłądzić
I każdemu powinna uczciwość wyrządzić…

2. Być uprzejmym – życzliwym:
W znaczeniu potocznym uprzejmość to postawa wyrażająca bycie życzliwym w stosunku do innych ludzi, Mówi się czasem o uprzejmych zwrotach grzecznościowych, uprzejmych czynach czy postępkach. Dawniej słowo „uprzejmość” oznaczało szczerość, otwartość, przyjaźń, serdeczność. W czasie Rzeczypospolitej szlacheckiej zwrot „Wasza uprzejmość” był formą tytułowania senatora przez króla.

W j. greckim termin uprzejmość oddawany jest przez słowo „chrestotes”, oznaczające postawę niechęci wobec powodowania bólu czy ranienia innych, gotowość do niesienia pomocy innym, nade wszystko względem ubogich i bezbronnych, to także swoiste dobre wychowanie, respektowanie pewnych norm społecznych. W literaturze biblijnej pojawia się również inne określenie uprzejmości, gr. „prautes”, tłumaczone na język łaciński jako „modestia”. To postawa: łagodności, skromności, życzliwości, także w obliczu prześladowań. Przykładami biblijnymi takich postaw uprzejmości są: gościnność Abrahama, który przyjął trzech Bożych posłańców (por. Rdz 18, 1-15), historia miłosiernego Samarytanina, który nie przeszedł obojętnie obok ludzkiej krzywdy (por. Łk 10, 30-37), a także piękne opowiadanie o Marcie i Marii, dwóch siostrach z Betanii (por. Łk 10,38-42), które w swoim życiu kształtowały dwie postawy: uprzejmości, życzliwości dla gości, jak i dyspozycyjności w słuchaniu i wypełnianiu Bożej woli. W tym kontekście można także przypomnieć historię starotestamentowego Józefa, który pomimo cierpienia doświadczonego z powodu zachowania swoich braci, odwdzięcza się im za to gestami miłości i miłosierdzia (por. Rdz 50, 15-21).

W wykładzie na temat uprzejmości czy życzliwości należy podkreślić tę postawę Boga w stosunku do ludzi, nazwaną przez św. Pawła „zamysłem życzliwości” (por. Ef 1, 9). Życzliwość zostaje uplasowana wśród owoców Ducha Świętego i pochodnych miłości jako celu, do którego zdążamy. Uprzejmość będzie rozumiana zatem jako jedna z form praktykowania miłości, prowadząca do doskonalenia jej w codzienności. Według św. Tomasza z Akwinu (†1274) zadaniem uprzejmości, nazywanej także życzliwością, jest regulowanie relacji towarzyskich między ludźmi. Dotyczy ona zarówno słów, jak i czynów człowieka, który jest zaproszony do właściwego odnoszenia się do innych. W ten sposób owoc uprzejmości odnosi się do sprawiedliwości, jednej z czterech cnót kardynalnych, regulujących życie społeczne. Ciekawe jest ponadto, że św. Tomasz dzieli życzliwość na tę, która jest zwyczajnym poruszeniem woli, by pomóc, wesprzeć drugiego człowieka, oraz tę, która jest efektem jakiejś więzi z innymi, np. przyjaźni, koleżeństwa. Pierwszy rodzaj życzliwości dotyczy zatem osób nawet nieznających się, w drugim zaś przypadku to miłość jest motorem życzliwego działania. Jakie zachowania są przeciwne życzliwości? Doktor Anielski wymienia tutaj następujące wady: pochlebstwo i kłótliwość. Pochlebstwo to fałszywa życzliwość, której okazywanie ma na celu zjednanie sobie jakiejś osoby dla korzyści (ktoś może być życzliwy dla swojego przełożonego, bo liczy na zysk materialny czy awans). Kłótliwość zaś, to takie zachowanie, które ma na celu sprawianie przykrości innym przez wypowiadane słowa, a nawet takie ich dobieranie, aby zdeprecjonować osobę, z którą się rozmawia.

3. Wnioski i postulaty pastoralne:

a) Uprzejmość, życzliwość, grzeczność to cnoty, z których egzamin zdaje się każdego dnia, w najprostszych relacjach z ludźmi. Powinny być one przedmiotem codziennego rachunku sumienia chrześcijanina np. Czy na pierwszym miejscu stawiałem swoje pragnienia zamiast dostrzeżenia potrzeb innych?

b) Miejscem, w którym człowiek od najmłodszych lat uczy się życzliwości i uprzejmości, jest bez wątpienia rodzina. Uczenie małych dzieci trzech prostych słów: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam” to najlepsza, najbardziej skuteczna droga do budowania cywilizacji miłości na ziemi.

c) Warto w pracy z dziećmi i młodzieżą wracać do podręczników dobrego wychowania, doskonalenia ich umiejętności zachowania w towarzystwie, używania zwrotów grzecznościowych, właściwego postępowania w sytuacjach trudnych, wymagających empatii.

d) O życzliwości i uprzejmości wobec innych świadczy także strój i właściwy jego dobór na określone okazje.

e) W rocznym programie pracy oddziałów Akcji Katolickiej winny znaleźć się wizyty w instytucjach kultury: muzea, filharmonie, teatry, kina, gdzie obcując z literaturą, sztuką i muzyką uczestnicy mogliby nasycać się pięknem i dobrem, które zostały zapisane w dziełach artystycznych człowieka.

f) W pracy oddziałów Akcji Katolickiej warto sięgać do dobrych książek, opisujących właściwe zachowanie w różnych sytuacjach życia. Niezwykle cenne jest sięganie do historycznych opisów życia i kultury polskiej np. Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Wrocław 1970; Stanisław Krajski, Savoire vivre jako sztuka życia, Kraków 2016

Króluj nam Chryste! – ks. Roman

2019 lipiec currenda s. 1

AK_Katecheza_2019_07_Currenda