Currenda 7-8/2017

29 czerwca 2017|22:36

(…) Pragnę z całego serca, aby turystyka była zawsze sposobnością do owocnych spotkań: do spotkania z Bogiem, który w stworzeniu i w dziełach ludzkich ukazuje nam swoją miłość i opatrzność; do spotkania z sobą samym, w postawie milczącej refleksji i wsłuchania się w głos własnego wnętrza; do spotkania z innymi, które pozwoli budować zgodne współistnienie między ludźmi i narodami”( Jan Paweł II Orędzie na XXI Światowy Dzień Turystyki)
( …) wypoczynek, jeśli nie ma się stać jałową bezczynnością, która wywołuje uczucie nudy, musi być źródłem duchowego wzbogacenia, zapewniać większą wolność, umożliwiać kontemplację i sprzyjać braterskiej wspólnocie. Dlatego spośród różnych form ludzkiej kultury oraz rozrywek, jakie proponuje społeczeństwo, wierni winni wybierać te, które najbardziej odpowiadają życiu zgodnemu z nakazami Ewangelii (…).
(…) Cykl pracy i odpoczynku, wpisany w ludzką naturę jest zgodny z wolą samego Boga, co poświadcza opis z Księgi Rodzaju (por. 2, 2-3, Wj 20,8-11): odpoczynek jest rzeczą „świętą”, pozwala bowiem człowiekowi wyrwać się z rytmu ziemskich zajęć, czasem nazbyt go pochłaniających, i na nowo sobie uświadomić, że wszystko jest dziełem Boga (…).
(List Apostolski DIES DOMINI)

KOMUNIKATY

►PUBLIKACJA „Dla” Akcji Katolickiej i „O” Akcji Katolickiej

Pod takim tytułem ukazała się publikacja zawierająca zapis rekolekcji wygłoszonych dla członków Zarządów Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej przez ks. prałata Józefa Niżnika w czterech miejscach naszej Ojczyzny: w Płocku, Toruniu, Kaliszu i Busku Zdrój.
Zarząd DIAK zamówił dla każdego POAK po 3 egzemplarze z przeznaczeniem: jeden egzemplarz dla księdza asystenta, drugi dla prezesa, trzeci do wykorzystania przez członków oddziału. Koszt 3 egzemplarzy wynosi 15 zł. Prosimy o przekazanie tej należności na konto z dopiskiem materiały o Akcji Katolickiej lub opłacenie w biurze przy odbiorze. O terminie odbioru powiadomimy mailem lub telefonicznie. Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią tej publikacji.

►FORUM DUSZPASTERSKIE 23 września 2017 r.

Informujemy, że kolejna sesja przygotowana w ramach Forum Duszpasterskiego odbędzie się w sobotę, 23 września br. Rozpocznie się w kościele św. Rocha o godz. 9.30 Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem i z homilią ks. kardynała Roberta Saraha z Watykanu. Po Eucharystii obrady w auli Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej.
Sesje rozpocznie słowo wstępne ks. abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, przewodniczącego KEP.
Następnie wykład okolicznościowy „Duch Świętości w Kościele” wygłosi kardynał Robert Sarah. Założenia Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2017-2019 przybliży ks. abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP.
Po przerwie na kawę, w drugiej części sesji, po referacie wprowadzającym ks. Krzysztofa Porosło pt. „Tajemnica namaszczenia”, odbędzie się dyskusja panelowa wokół tematu sesji.
Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Wpisowe, podobnie jak w latach ubiegłych, wynosi 10 zł od osoby. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie i wpłatę wpisowego (na konto z dopiskiem „Sesja”) od wszystkich członków oddziału łącznie.

►PIELGRZYMKA 3-6 sierpnia 2017.

W dniach 3-6 sierpnia br., w roku setnej rocznicy ob-jawień fatimskich, członkowie i sympatycy Akcji Ka-tolickiej pielgrzymować będą do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanym. W Sanktuarium na Krzeptówkach, w Polskiej Fatimie pragniemy powie-rzać Maryi wszystkich członków i asystentów Akcji Katolickiej oraz nasze rodziny i parafie.
Chcemy za Jej wstawiennictwem modlić się o rozwój naszego Stowarzyszenia, o umocnienie i odpowie-dzialne wypełnianie powierzonej nam przez Kościół misji. . Poza zwiedzaniem Zakopanego nawiedzimy również Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej i Sanktu-arium św. Brata Alberta w Krakowie.

►GODZINY PRACY BIURA DIAK
Informujemy, że w okresie wakacyjnym, tj. w lipcu i sierpniu biuro DIAK będzie nieczynne

►NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK
Bank PEKAO S.A. II/o Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

Słowo Krajowego Asystenta Kościelnego AK, Bp. Mirosława Milewskiego
podczas Mszy św. przed Szczytem Jasnej Góry

Ogólnopolska Pielgrzymka AK na Jasną Górę 2017
Czytania ze wspomnienia bł. Bogumiła, biskupa (1 Kor 12, 31 – 13, 3; Mt 16, 24-27)

Ekscelencje, Księża Biskupi! Czcigodni Bracia w Kapłaństwie Chrystusowym! Kochane Osoby Życia Konsekrowanego! Mam tu na myśli zwłaszcza zawsze gościnnych Ojców Paulinów, kustoszy tego narodowego sanktuarium!

Drodzy Bracia i Siostry, zgromadzeni na tej Świętej, Jasnej Górze Zwycięstwa! Szczególnie pozdrawiam członków Akcji Katolickiej, przybyłych ze wszystkich stron naszej Ojczyzny do tronu Królowej Polski, w roku jubileuszu trzechsetlecia koronacji Jej cudownej Ikony!

1. W tym roku mija 150 lat od narodzin Akcji Katolickiej we Włoszech, co zapoczątkowało wielki ruch współpracy świeckich i duchownych w wielu krajach świata, a po I wojnie światowej także w Polsce. Nie zapominamy, że 95 lat temu Papież Pius XI w swojej programowej encyklice Ubi arcano Dei z dn. 23 grudnia 1922 r. określił cele i zadania Akcji Katolickiej, która ma „odbudowywać Królestwo Chrystusowe na ziemi”. W kwietniu br. papież Franciszek z okazji wspomnianego jubileuszu spotkał się z przedstawicielami włoskiej Akcji Katolickiej i podkreślił, że również dla niego rocznica ta ma w pewnym sensie wymiar rodzinny, gdyż jego ojciec i babcia także należeli do tego stowarzyszenia. Franciszek przypomniał w tym przemówieniu cztery filary Akcji Katolickiej, a są nimi: modlitwa, formacja, poświęcenie i apostolat, z których jeden lub inny, zależnie od czasów, był mniej lub bardziej podkreślany. Dziś zaś widać wyraźnie – mówił Papież – „że apostolstwo misyjne potrzebuje modlitwy, formacji i poświęcenia” (Watykan, 27 kwietnia 2017 r.).

Nie możemy pozostać głuchymi na to słowo Następcy św. Piotra. W czasie naszego dzisiejszego pięknego spotkania spójrzmy zatem, jaki jest stan tych filarów w naszym posługiwaniu.

2. Pierwszy filar to modlitwa. Nasza gorliwość wymaga zaplecza modlitwy w parafiach i diecezjach. Jeśli nasze pomysły nie będą się rodziły na kolanach, w naszych kościołach parafialnych i katedralnych, nie mamy szansy na ich owocne zrealizowanie. Pokazuje to nam dzisiejszy patron, bł. Bogumił, biskup i patron archidiecezji gnieźnieńskiej, którego nie można nie wspomnieć w roku 600-lecia prymasostwa. Zrezygnował z urzędu biskupa, ponieważ chciał jako pustelnik, przez post i modlitwę, polecać Bogu swój Kościół. Jeżeli dziś patrzymy na małe zaangażowanie świeckich w sprawy wiary, może potrzeba jeszcze bardziej przekonującego świadectwa naszej modlitwy i naszego postu? Czy inni widzą, że pościmy w piątki? – nie dlatego, że czynilibyśmy to na pokaz, ale dla świadectwa, dla zbudowania innych, bo wiara wyraża się w konkrecie życia.

3. Drugi filar to formacja. Z woli Konferencji Episkopatu Polski w październiku ubiegłego roku zostałem powołany na urząd krajowego asystenta Akcji Katolickiej. Odczytuję to zadanie jako zaszczyt, ponieważ urodziłem się i jestem biskupem w diecezji, w której Akcja Katolicka tworzona była z potrzeby serca wiernych i jej wielkiego pasterza, dziś bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, męczennika II wojny światowej. Jego duchowa troska o Akcję w latach 30. ubiegłego stulecia jest w przedziwny sposób aktualna także dzisiaj. W 1931 r. abp Nowowiejski u zarania tej organizacji opisywał jej potrzebę, a te słowa odnosimy i do naszych czasów: „Brak ducha katolickiego w życiu codziennym i rozluźnienie obyczajów chrześcijańskich uwidacznia się wszędzie. Wre walka o nierozerwalność małżeństwa, rozluźniają się węzły życia rodzinnego, zgorszenie panoszy się na ulicach i w książkach. Zrzucić z siebie te okowy nowoczesnego pogaństwa i życie stosować do wiary, usunąć niekonsekwencje życiowe i wyrobić prawość sumienia; zorganizować się w Kościele przez Akcję Katolicką pod hasłem ‘Bóg z nami’! Jego wolę i naukę w życiu wprowadzać, oto zadanie nasze” (Listy z Tumskiego Wzgórza, t. II, s. 185). Aby jednak nieść tego katolickiego ducha, właściwe patrzenie na człowieka, postawę otwartości i miłości, trzeba być uformowanym i ciągle poddawać się formacji. Już dziś dziękuję za dzieło przygotowywanych corocznie pomocy, katechez, spotkań, sympozjów i konkursów, które uwrażliwiają i Was – Członków Akcji, i innych na katolickiego ducha, na patrzenie na świat w perspektywie wiary. Nie zapominajcie jednak, Moi Kochani, o formacji Waszego ducha, o sakramencie pokuty i o częstej Komunii św., by to, co czynicie w świecie, nie było zwykłą filantropią. Pan nas dziś pyta: „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16, 26).

4. Trzeci filar naszej pracy to poświęcenie, ofiara. Papież Franciszek we wspomnianym przemówieniu tłumaczył: „Akcja Katolicka, która będzie bardziej popularna, bardziej zakorzeniona [w ludzkich sprawach], będzie miała problemy, ponieważ będą chciały być jej członkami osoby, które, jak się wydaje, nie nadają się do tego: rodziny, w których rodzice nie mają ślubu kościelnego; mężczyźni i kobiety z trudną przeszłością albo tacy, którzy nadal przeżywają problemy, jednak walczą; ludzie młodzi zdezorientowani czy poranieni. To wyzwanie, aby Akcja Katolicka okazała kościelną czułość matki; przyjmowała wszystkich i towarzyszyła im w drodze życia z krzyżami, jakie niosą oni na ramionach. Wszyscy mogą uczestniczyć w waszym ruchu wychodząc od tego, co mają i z tym, co potrafią” (Watykan, 27 kwietnia 2017 r.).

Nie zamykajmy naszych wspólnot, a nade wszystko naszych serc i umysłów na innych ludzi, także tych myślących inaczej od nas. Dziś Akcja Katolicka potrzebuje pasjonatów, którzy będą chcieli poświęcić czas drugiemu człowiekowi. W tym właśnie wyraża się nasze podstawowe powołanie do miłości, którą opisuje w odczytanym przed chwilą ponadczasowym Hymnie św. Paweł. Członek Akcji Katolickiej to człowiek cierpliwy, życzliwy, bez poklasku, uprzejmy, hojny… – i tak dalej moglibyśmy wymieniać Pawłowe określenia. Dziś, chyba bardziej niż kiedykolwiek, potrzeba Waszego, Bracia i Siostry, zaangażowania w życie publiczne, w sprawy społeczne Kościoła i narodu. Jeśli Waszej obecności zabraknie w sferze roztropnej troski o dobro wspólne, czyli w życiu politycznym, samorządowym, szkolnym, to te wymiary zostaną pozbawione istotnego wkładu myśli i dziedzictwa chrześcijańskiego, które buduje nasz świat od ponad dwóch tysiącleci. Bez Waszego wniknięcia w struktury życia społecznego może zabraknąć w nich prawdziwych wartości, jak prawda, dobro i piękno, które od wieków niesiemy jako chrześcijanie, a także „wartości nienegocjowalnych”, o których wielokrotnie przypominał nam Benedykt XVI: ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety oraz prawa rodziców do edukacji dzieci w zakresie przekazu moralności.

5. Ostatni filar naszej pracy to apostolat, ewangelizacja. Papież Franciszek w bardzo jasny sposób wytłumaczył włoskiej Akcji Katolickiej to zadanie: „(…) Nie siadajcie wygodnie na kanapie, bo od tego się tyje i rośnie poziom cholesterolu. Wspominanie długiej drogi życia pomaga nabrać świadomości, że jest się ludem w drodze i że mamy się troszczyć o wszystkich, pomagając każdemu rozwijać się w swym człowieczeństwie i w wierze” (Watykan, 30 kwietnia 2017 r.).

Bycie Apostołem to, Moi Drodzy, nade wszystko praca w Waszych parafiach, w Waszych małych wspólnotach, gdzie macie swoje miejsce w ławce kościoła parafialnego, swoje zwyczaje świąteczne, gdzie znacie każdą ulicę, wieś, sąsiadów i ich problemy. Miejcie zatem oczy szeroko otwarte i rozmawiajcie z Waszymi duszpasterzami o problemach Waszych wspólnot. Zastanawiajcie się, co zrobić, aby całe rodziny w niedzielę przyszły do parafii, a nie do supermarketu na zakupy. Wtedy spełnicie swoją apostolską misję.

6. Kochani Bracia i Siostry! Cztery filary naszej działalności to: modlitwa, formacja, poświęcenie i apostolat. Bez któregoś z nich budynek Akcji Katolickiej będzie tylko prowizorycznym barakiem. Dziś polecam raz jeszcze Was wszystkich – Krajowy Instytut Akcji, Instytuty Diecezjalne i wszystkie Parafialne Oddziały Matce Kościoła, tak jak to uczyniłem wczoraj, w czasie godziny Apelu. Niech i Waszymi będą słowa Maryi o gotowości do służby Kościołowi, które wyraziliśmy także w Psalmie responsoryjnym: „Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę!” (Ps 40, 8). Maryjo, my, członkowie Akcji Katolickiej, jeszcze raz tu, na tej Świętej Górze, Ciebie zapewniamy: jesteśmy, pamiętamy, czuwamy!

lipiec sierpien currenda MM