Currenda 9/2017

29 sierpnia 2017|09:32

(…) Od najdawniejszych czasów chrześcijanie (…) przyzywają orędownictwa Maryi. Doświadczenie wiary poucza nas, że odwoływanie się do Jej wstawiennictwa można wiele u Boga wyprosić. Szczególnymi miejscami, w których to się dokonuje są sanktuaria z łaskami słynącymi wizerunkami Matki Bożej.
Takie miejsca znajdują się także a terenie naszej Archidiecezji Poznańskiej. Jednym z nich jest diecezjalne sanktuarium w Buku. Tam – w świątyni parafialnej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w głównym ołtarzu – znajduje się otoczony szczególnym kultem mieszkańców miasta, parafii i regionu obraz Maryi zwany Matką Bożą Literacką.
Początki Jej kultu w Buku sięgają XIV wieku. Kroniki podają, że w roku 1576 istniało tam „Bractwo Literackie”, które opiekowało się cudownym obrazem. To właśnie od tego bractwa pochodzi przydomek nadany cudownemu wizerunkowi. W 1698 roku ówczesny biskup diecezji – po wysłuchaniu opinii specjalnej komisji – potwierdził nadprzyrodzony charakter łask wypraszanych przed bukowskim obrazem oraz prawdziwość cudów doznawanych tam przez wiernych za przyczyną Maryi.
(…) Zwyczaj wieńczenia królewską koroną obrazu Najświętszej Maryi Panny jest przejawem szczególnej czci dla wizerunku Bogarodzicy. Koronacja nie jest tylko zewnętrznym obrzędem mającym na celu nadanie splendoru danemu sanktuarium. Wręcz przeciwnie, jest ona ważnym wydarzeniem, poprzez które – jako wspólnota Kościoła – pragniemy jeszcze ściślej związać się z naszą niebieską Matką.
(…) Koronacja cudownego wizerunku Matki Bożej Literackiej będzie miała miejsce w Buku na stadionie miejskim dnia 10 września 2017 roku. Będzie to obrzęd na prawie diecezjalnym, z użyciem koron poświęconych przez papieża Franciszka na Jasnej Górze w lipcu 2016 roku. (…) Uroczystość ta jest bardzo ważna nie tylko dla bukowskiej parafii, ale dla całej Archidiecezji Poznańskiej. (…) Zjednoczmy się w szacunku i czci dla Maryi, naszej duchowej Matki

(List pasterski Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego przed uroczystością koronacji wizerunku Matki Bożej Literackiej w Buku)

KOMUNIKATY

►Koronacja obrazu Matki Bożej Literackiej Buk, 10 września 2017

Serdecznie zapraszamy członków Akcji Katolickiej na uroczystości koronacji Matki Bożej Literackiej do Buku. Koronacja odbędzie się 10 września br. podczas Mszy Świętej o godzinie 12:00 na stadionie miejskim w Buku. Zgłoszenia  http://sanktuarium-buk.pl/pl/rejestracja Prosimy o zabranie sztandarów. Dojazd do Buku we własnym zakresie. Z Poznania można udać się do Buku pociągiem rezerwując wcześniej bezpłatny bilet koronacja@buk.gmina.pl Prosimy o zabranie flag lub innych emblematów z logo Akcji Katolickiej.

►FORUM DUSZPASTERSKIE 23 września 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Poznańskim Forum Duszpasterskim w sobotę, 23września br.
Godz. 9.30 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. kard. Roberta Saraha w kościele św. Rocha w Poznaniu.

Aula Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2.
11:15 – Otwarcie sesji

  • Słowo wprowadzające – Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP
  • Duch Świętości w Kościele – Kardynał Robert Sarah
  • Założenia Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce na 2017-2019 – Arcybiskup Wiktor Skworc Metropolita Katowicki, Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP

13:15 – Przerwa na kawę
14:10 – Interludium muzyczne
14:20 – Tajemnica namaszczenia – Ksiądz Krzysztof Porosło, Kraków

  • Napełnieni Duchem Świętym – dyskusja panelowa moderator – Ksiądz Krystian Sammler, Poznań
    Uczestnicy: Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego; Ojciec Marek Myśliński CSSp, Bydgoszcz Julia Chmielińska; Wojciech Ostrowski, Poznań 16:00 – Zakończenie sesji

Wpisowe wynosi 10 zł od osoby. Wpłaty wpisowego można dokonać w biurze DIAK w Poznaniu lub przelewem na konto DIAK Poznań, Bank PEKAO S.A. II O Poznań, nr 10 1240 1763 1111 0000 1812 9605 dopisując w tytule przelewu „Sesja”.
Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy PT Prezesów o zgłoszenie członków POAK łącznie pocztą elektroniczną na adres: akcjakatolicka@archpoznan.pl lub diak@poznan.ak.org.pl albo faxem: 61/ 852 97 66 wraz z wpłatą w biurze lub na konto do 15 września br.

►Nowenna do Św. Jana Pawła II

Przed nami ostatni etap przygotowań do ustanowienia Św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Pragniemy się do tej uroczystości przygotować duchowo. Od 2 października przez dziewięć kolejnych dni w godzinach wieczornych będziemy odmawiać specjalnie przygotowaną nowennę. Tekst nowenny został przesłany mailem.
Przypominamy (tym, którzy tego nie uczynili) o przekazaniu do DIAK dodatkowej składki w wysokości 1 zł od członka na pokrycie kosztów związanymi z ustanowieniem św. Jana Pawła II patronem AK.

►Materiały z rekolekcji

Materiały: Rekolekcje „DLA” AKCJI I „O” AKCJI można nabyć w biurze. Bardzo prosimy o zapoznanie się z tymi tekstami podczas spotkań formacyjnych.

►GODZINY PRACY BIURA DIAK

wtorek 13.00 ÷ 16.00
czwartek 13.00 ÷ 17.00

►NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK

Bank PEKAO S.A. II/o Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

Ks. Wiesław Łużyński, Katecheza IX / 2017:
Consecratio mundi (odnowa porządku doczesnego w duchu Ewangelii) dążeniem do zrównoważonego rozwoju,
humanizacji świata oraz ugruntowywaniem sfer sacrum i sanctum.

I. Wprowadzenie:
Chrześcijanie są obywatelami dwóch światów. Jesteśmy ochrzczeni, staliśmy się członkami wspólnoty wierzących, mamy żyć nowym życiem dziecka Bożego, a poprzez zamieszkanie, wykonywanie zawodu, rolę wypełnianą w społeczeństwie jesteśmy zanurzeni w tym świecie. Ta sytuacja powoduje wyraźne napięcie. Jest ono tym większe, im bardziej ten świat oddala się od Boga, a wierzący jest w swoich przekonaniach wierny przesłaniu Ewangelii.
Dla chrześcijan nie ma jakiejś trzeciej drogi, czegoś pomiędzy wiernością Ewangelii a życiem według ducha tego świata. Nie może być tu mowy o kompromisach. Chrześcijanin żyjący w tym świecie powinien żyć według Ewangelii, by pozostać wiernym, musi nieustannie dążyć do świętości.

II. Sekularyzacja i dechrystianizacja a Nowa ewangelizacja:
Pięknie o owej obecności chrześcijan w świecie oraz o ich twórczej i przemieniającej roli pisze anonimowy autor w liście do Diogneta (dzieło z II w. a Chr., wybrane fragmenty):
„Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem […]. Mieszkają w miastach greckich i barbarzyńskich, jak komu wypadło, stosują się do miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież samym swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz nie do uwierzenia prawa, jakimi się rządzą […]. Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowo narodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie jedno łoże. Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Słuchają ustalonych praw, a własnym życiem zwyciężają prawa. Kochają wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują […]. Jednym słowem: czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie”.
Należy zauważyć, że chrześcijanin, żyjąc w świecie nie tylko przemienia świat, ale doświadcza wpływu, a nawet nacisku tego świata. Dlatego warunkami niezbędnym do utrzymania tej chrześcijańskiej tożsamości oraz ożywienia działań apostolskich są:

1. Stała formacja człowieka wierzącego (dzień, tydzień, rok).
W rytmie dnia uświęceniu służy codzienna modlitwa. W rytmie tygodniowym życie chrześcijanina uświęca Eucharystia. Wszelkie dzieła apostolskie mają wypływać z Komunii Świętej i udziału we mszy świętej. W cyklu rocznym rytm życia chrześcijańskiego wyznacza rok kościelny.

2. Światło świata.
Ewangelicznie – chrześcijanie mają być światłem świata. Wiara ma ich przynaglać, by różnego rodzaju wydarzenia na polu społecznym, kulturowym, gospodarczym i politycznym interpretowali i przeżywali w duchu chrześcijańskim. Ich aktywność w świecie powinna motywować chrześcijańska hierarchia wartości.

3. Postawa profetyczna.
Funkcję tę pełni przede wszystkim hierarchia kościelna, głosząc naukę na temat zamysłu Bożego wobec człowieka w różnych dziedzinach życia. Profetyczną rolę w społeczeństwie odgrywają także teologowie, filozofowie i inni ludzie nauki będący chrześcijanami. Ich profetyzm wyraża się w wierności Magisterium Kościoła, w nieuleganiu aktualnym prądom indywidualizmu i relatywizmu. Ponadto rolę profetyczną pełnią wszyscy ochrzczeni, gdy postępują zgodnie ze swoim dobrze uformowanym sumieniem chrześcijańskim.

III. Wnioski i nasze zadania:

  • Ważne jest, aby chrześcijanie, a zwłaszcza członkowie Akcji Katolickiej, tworzyli środowiska wiary, środowiska, które są w stanie pomóc żyć po chrześcijańsku. Parafialny oddział Akcji Katolickiej powinien być wspólnotą do-brze znających się i współpracujących osób. Oddział ma stanowić dla nas pomoc, by żyć po chrześcijańsku. Ma być wsparciem dla wierzącego, by w sytuacjach konfliktu wartości potrafił wybierać to, co Boże.
  • Akcja Katolicka powinna proponować współpracę innym wspólnotom, by dzięki wspólnemu wysiłkowi oddziaływać na lokalną społeczność oraz szersze społeczeństwo, by konsekrować i przemieniać środowiska naszego życia. Można dzięki temu tworzyć środowiska przeniknięte Ewangelią. Zadaniem stowarzyszenia jest tworzenie tam, gdzie to możliwe, przedszkoli, świetlic, szkół, w których oprócz przekazu rzetelnej wiedzy obecne będzie również wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich.
  • Ważnym zadaniem członków stowarzyszenia jest proponowanie i popieranie osób godnych zaufania, chrześcijan na stanowiska ważne dla dobra wspólnego społeczeństwa. Istotnym zadaniem członków stowarzyszenia jest aktywny udział w wyborach prezydenckich lub parlamentarnych. Nie mogą oni tworzyć list wyborczych w ramach stowarzyszenia. Mogą jednak i powinni być aktywni w partiach, których program mieści się w chrześcijańskiej hierarchii wartości.

Króluj nam Chryste! – ks. Roman

wrzesień 2017 currenda