Category Archives: Currenda

75 post(s) found

CURRENDA 11/2013

23 października 2013|20:56

(…) w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, obcho-dzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszech-świata. Już w zapowiedzi Jego przyjścia na świat jed-norodzony Syn Ojca, narodzony z Dziewicy Maryi, jest nazywany «królem», w sensie mesjańskim, czyli dzie-dzicem tronu Dawida, zgodnie z obietnicami proroków […]

CURRENDA 10/2013

27 września 2013|20:34

  (…) Jeśli modlitwa stanowi „duszę” ekumenicznej odnowy i dążenia do jedności, to w niej też zakorzenia się i z niej czerpie moc to wszystko, co Sobór określa jako „dialog”. Określenie to nie pozostaje zapewne bez związku ze współczesną myślą […]

CURRENDA 09/2013

15 września 2013|23:38

(…) Życie pokazuje, że obecnie wychowanie skierowane jest przede wszystkim na wartości praktyczne, materialne i sprawiające przyjemność. Wydaje się, że problemem jest również brak zgodności między wartościami deklarowanymi i rzeczywiście przekazywanymi, co wywołuje dezorientację wśród dzieci i młodzieży. Sytuacja taka prowadzi z kolei do […]

CURRENDA 07-08/2013

1 sierpnia 2013|23:57

(…) trwajcie na drodze wiary z mocną nadzieją w Panu. Na tym polega tajemnica naszej drogi! On daje nam odwagę, by iść pod prąd. Nie ma takich trudności, ucisków, niezrozumienia, które mogłyby nas przerażać, jeśli trwamy zjednoczeni z Bogiem, tak […]

CURRENDA 06/2013

21 maja 2013|12:28

(…) działalność pierwszej wspólnoty Kościoła we wszystkich wymiarach życia społecznego była kontynuacją Chrystusowej misji niesienia światu nowej sprawiedliwości – sprawiedliwości Królestwa Bożego. (…) jesteśmy wezwani, by żyć tym samym życiem i tym samym Duchem. Jest wielkim zadaniem naszego pokolenia, wszystkich […]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8