Spotkanie z bł. Natalią Tułasiewicz

28 kwietnia 2019|23:37

CHCĘ NIEŚĆ CHRYSTUSA WSZYSTKIM LUDZIOM

Konferencja poświęcona bł. Natalii Tułasiewicz

W dniu 5 kwietnia br. w parafii pw. Imienia Maryi w Poznaniu-Smochowicach odbyło się spotkanie z niezwykłą Osobą, która wciąż nie wszystkim jest znana. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprosił na konferencję poświęconą bł. Natalii Tułasiewicz, nauczycielce polonistce, poetce, nowoczesnej, nieprzeciętnej świętej, która swą drogę do świętości odnajdywała w misji świeckiego apostoła, głoszącego Chrystusa w każdych okolicznościach i warunkach życia. Prelekcję wygłosiła prof. Barbara Judkowiak, z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, od wielu lat zaangażowana w dzieło ukazywania bł. Natalii światu, m. in. dzięki organizowanym wystawom poświęconym Błogosławionej, licznym wystąpieniom, ale przede wszystkim przez duży wkład pracy włożony w opracowanie zachowanych dokumentów i materiałów.

„W istocie bowiem każdy z nas jest ogniwem w łańcuchu przyczyn i skutków, które sięgają nieskończoności. […] W takiej perspektywie sens osobistego życia można zamknąć w słowach: «Żyj tak, jakby tylko od jakości twojego życia zależał los świata, módl się tak, jakby tylko od twojej modlitwy zależały dzieje pokoju i wojny». […]”

Bł. Natalia Tułasiewicz żyła świadomością Bożej obecności w życiu; wybierając drogę apostołowania w świecie chciała nieść Chrystusa każdemu, również do środowisk trudnych, także tym, którzy o Bogu słuchać nie chcieli. Pragnęła ustanawiać Królestwo Boże na ziemi poprzez przebóstwienie codzienności, znajdując okazje do kształtowania siebie oraz innych w trudnej nieraz wędrówce ku świętości. Wymagała od siebie, uważając, że im więcej człowiek umie, im więcej otrzymał, tym większa odpowiedzialność na nim ciąży, również odpowiedzialność za innych.

„Muszę być święta, nowoczesną świętą, teocentryczną humanistką”

Bł. Natalia w sposób radykalny i konsekwentny realizowała swój plan życiowy; uważała, iż świętość osiąga się w życiu codziennym, w zwykłych sytuacjach. Chłonna wiedzy, świata, ludzi, kochająca przyrodę i podróże zafascynowana kulturą, sztuką, muzyką, otwarta na dialog ze wszystkimi ludźmi, także niewierzącymi, chciała być świętą w balowej sukni i narciarskim stroju.

„Chcę nieść Chrystusa, który obrał serce moje za mieszkanie dla siebie, chcę Go nieść wszystkim ludziom spotykanym na ulicach, w tramwaju, w urzędach, w sklepach, w restauracjach, kinach, teatrach, wszędzie! (…) umartwię się chętnie w każdej dziedzinie, która mi tę pracę ułatwi, ale odrzucę każde takie umartwienie, które by mię zawracało z wyznaczanej mi przez Opatrzność drogi. Nie wyrzekam się zatem turystyki, teatru, kina, książek, studiów ustawicznych, dyskusyj, koncertów, wystaw obrazów, podróży.”

Jej radykalizm i nieustanne szukanie odpowiedzi na pytanie o wolę Bożą w Jej życiu, skierowały bł. Natalię na drogę heroizmu; w 1943 roku zgłosiła się jako wolontariusz do Niemiec na roboty w roli konspiracyjnego pełnomocnika Delegatury Rządu i wysłannika Wydziału Duszpasterskiego podziemnej organizacji „Zachód”. Gotowa złożyć Bogu ofiarę z życia, wyjechała do fabryki w Hanowerze, by pomagać robotnicom przymusowym. W ciężkich warunkach, po wielu godzinach pracy, realizowała posługę religijno-społeczną. Jej ofiara została ostatecznie przez Boga przyjęta w obozie w Ravensbrück, gdzie została zagazowana 31 marca 1945 r.

Bł. Natalia pozostaje dla nas wzorem świeckiego apostoła, pokazuje, jak może wyglądać życie nas, ludzi świeckich, jeżeli zechcemy naprawdę być świadkami Chrystusa we współczesnym świecie.

„[…] Właśnie my, świeccy, w życiu tkwiący, a równocześnie uderzający taranem naszej żarliwości duchowej o niebo, […] my stoimy dziś w pierwszych szeregach kadr rycerzy Chrystusowych. […] Nie lękam się tej służby, choć ona żąda najwyższego wysiłku, świętości.”

„Być w życiu dla Chrystusa, życie przetwarzać, życie zwyciężać dla Niego nie ucieczką od życia, ale przebóstwieniem codzienności, oto hasło naszych czasów!”

W spotkaniu uczestniczyła również Natalia Tułasiewicz-Wala, wnuczka brata bł. Natalii, która aktualnie sprawuje pieczę nad rodzinnym archiwum pamiątek i materiałów dotyczących bł. Natalii, jak również interesuje się wszelkimi wydarzeniami, związanymi z jej niezwykłą Ciocią.

                                                                                                Beata Jańczak

POAK przy parafii pw. Imienia Maryi w Poznaniu