CURRENDA 2/2014

16 stycznia 2014|00:23

1. Chrzest jest sakramentem, na którym budowana jest nasza wiara i który wszczepia nas jako żywe członki w Chrystusa i Jego Kościół. Wraz z Eucharystią i Bierzmowaniem przynależy on do tzw. sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, które stanowią jak gdyby jedno wielkie wydarzenie sakramentalne upodabniające nas do Pana i czyniące nas żywym znakiem Jego obecności i miłości.
Ale może zrodzić się w nas pytanie: czy Chrzest jest naprawdę konieczny, by żyć jako chrześcijanie i pójść za Jezusem? Czy nie jest w istocie zwykłym obrzędem, formalnym aktem Kościoła? Pouczające jest w tym względzie to, co pisze apostoł Paweł: „Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca” (Rz 6,3-4). Nie jest to więc formalność! Jest to akt, który dogłębnie dotyka naszego istnienia. Dziecko ochrzczone różni się od dziecka nie-ochrzczonego. Poprzez Chrzest zostajemy zanurzeni w tym niewyczerpanym źródle życia, jakim jest śmierć Jezusa, będąca największym aktem miłości w całej historii. Dzięki tej miłości możemy żyć nowym życiem, nie we władzy zła, grzechu i śmierci, ale w komunii z Bogiem i braćmi.
(…) Przestańmy uważać go jedynie za wydarzenie, które dokonało się w przeszłości, i to nawet nie z naszej woli, ale z woli naszych rodziców, dlatego też nie ma ono żadnego wpływu na teraźniejszość. Tymczasem jesteśmy wezwani, by żyć naszym Chrztem każdego dnia, jako rzeczywistością aktualną w naszym życiu. Jeśli udaje się nam iść za Jezusem i trwać w Kościele, pomimo naszych ograniczeń, słabości i grzechów, to dzieje się to jedynie dzięki sakramentowi, przez który staliśmy się nowymi stworzeniami i zostaliśmy przyobleczeni w Chrystusa. To właśnie na mocy Chrztu, uwolnieni od grzechu pierworodnego, zostaliśmy wszczepieni w relację Jezusa z Bogiem Ojcem; niesiemy nową nadzieję, nadzieję pójścia drogą zbawienia przez całe życie. (…)

Środowa Audiencja Generalna z Ojcem Świętym Franciszkiem, 8 stycznia 2014

KOMUNIKATY

SPOTKANIE SZKOLENIOWE
Serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowe szczególnie przedstawicieli z nowych oddziałów. Kolejne spotkanie odbędzie się w czwartek, 27 lutego 2014 r. o godz. 17.00 w biurze DIAK w Poznaniu, ul. Ostrów Tumski 9.
Bardzo prosimy o zgłoszenie się do dnia 14 lutego 2014 do biura w godz. urzędowania ( tel. 61/852 97 66) lub mailowo diak@poznan.ak.org.pl

SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI POAK
Przypominamy, że do dnia 18 stycznia należy przekazać do biura DIAK sprawozdanie z działalności POAK za 2013 rok.

XII BAL KARNAWAŁOWY
Po raz dwunasty organizujemy BAL KARNAWAŁOWY. Bawić się będziemy w sobotę, 22 lutego 2014 r. od godz. 19.00 do 3.00 w Sali Balowej w Domu Żołnierza w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1.
Serdecznie zapraszamy członków Akcji Katolickiej, a za Waszym pośrednictwem także naszych przyjaciół i sympatyków. Cena 300 zł od pary.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 604 434 885 lub 602 330 694 lub (61) 852 97 66 w godzinach urzędowania w biurze DIAK.
Zgłoszenia przyjmujemy do 6 lutego 2014 r. Zapraszamy!

KALENDARZ II ARCHIDIECEZJALNEGO PRZEGLĄDU POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
Informujemy, że po raz kolejny organizujemy Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej. Bardzo prosimy PT Prezesów o aktywne włączenie się szczególnie w organizację etapu szkolnego.
Działania przebiegać będą wg harmonogramu:
1. Przesłanie informacji do szkół i zamieszczenie na stronie www AK do 16 lutego 2014
2. Zalecany etap szkolny – do 22 marca 2014
3. Zgłoszenia do etapu diecezjalnego – 24 marca do 11 kwietnia 2014
4. Przesłuchania – 6 i 7 maja 2014
5. Koncert Galowy – 17 maja 2014 godz. 11.00

DO NABYCIA W BIURZE DIAK

  • Wydawnictwa z serii Biblioteka DIAK Poznań
  • W TROSCE O CZŁOWIEKA I DOBRO WSPÓLNE

DYŻUR KSIĘDZA ASYSTENTA
Drugi czwartek miesiąca 15.15 – 16.15 lub po uzgodnieniu telefonicznym: 691 026 140

GODZINY PRACY BIURA DIAK
wtorek 14.30 ÷ 18.00
czwartek 13.00 ÷ 17.00

DYŻURY SKARBNIKA ZARZĄDU DIAK
ostatni czwartek miesiąca 16.30 ÷ 17.30

NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK
Bank PEKAO S.A. II o. Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

 

Słowo ks. Asystenta

Katecheza 3:

Chrystus jako wykonawca woli Ojca Niebieskiego

Jeśli Bóg jest jeden, to dlaczego w trzech osobach?

Pismo Święte świadczy, że jest jeden Bóg. Objawia się On jednak w trzech osobach. Każda z nich ma swoje zadanie: Ojciec stworzył świat i człowieka; Syn go odkupił, a Duch prowadzi ludzkość drogami tej ziemi do wieczności. Po odejściu Syna do Ojca jest On pocieszycielem i przewodnikiem każdego z nas.

Co wiemy o Bogu Ojcu i jego relacji do człowieka?

Stary Testament nie tylko ukazuje Boga Ojca, który stworzył świat i człowieka, ale także – zwłaszcza po grzechu pierworodnym, mimo jego niewierności – opiekuje się swoim ludem. Ostatecznie zsyła na świat swojego jednorodzonego Syna, by ten uczynił człowieka synem Bożym i go odkupił. To wszystko pokazuje, jak Bóg ukochał człowieka. Nie tylko go stworzył, ale pragnie, by żył on wiecznie.

Skąd wiemy, że Jezus jest Synem Bożym, skoro nie znamy Ojca?

Świadczy o tym Pismo Święte. Zapowiada go Stary Testament, zwłaszcza prorok Izajasz. W Nowym Testamencie znajdujemy wiele tekstów, dzięki którym mamy pewność, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Są to między innymi:
– J 8, 42 – „Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz on mnie posłał”.
– J 7, 28-29 – „Prawdziwy jest ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On mnie posłał”.
– J 5, 36 – „Dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał”.
– J 4,34 – „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło”.
– J 17, 18 – „Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem”.
– Rz 8, 32 – „On, (Bóg), który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał…”.

Jaki jest nadrzędny cel posłania Syna przez Ojca na świat?

Jezus został posłany na świat przez Ojca, by odkupił, zbawił i wyzwolił człowieka z grzechu. Ma On, razem z Duchem Świętym, jednoczyć ludzi i całe stworzenia z Ojcem. Świadczy On również o jedności w Trójcy Świętej i miłości Boga do nas.

Czy jest możliwe poznanie Boga Ojca bez Syna Bożego?

Boga nikt nigdy nie oglądał. Wyobrażamy Go sobie, czyniąc podobieństwo do ojców ziemskich. Pełne jednak poznanie Boga Ojca nie jest możliwe bez Syna Bożego. To On o Nim świadczy. Poznanie Chrystusa jest jedyną drogą do Ojca. Trzeba więc wierzyć w Jezusa i naśladować Go.
Na czym polega naśladowanie Chrystusa?
Polega ono na życiu zgodnym z przykazaniami Bożymi i w ufnym zawierzeniu się Bogu w Synu przez Ducha Świętego pomimo życiowych przeciwności. Przykazania są znakiem i wyrazem zbawczego planu Ojca. Są prawdziwym dobrem człowieka. Najważniejszym przykazaniem, jakie daje Chrystus, jest przykazanie miłości Boga i bliźniego, także nieprzyjaciół. Syn Boży uczy nas posłuszeństwa wobec woli Bożej. A w posłuszeństwie Bogu chodzi o naszą dobrowolną odpowiedź na Miłość Ojca, uosobioną w Jezusie Chrystusie i rozlaną w naszych sercach przez Ducha Świętego, by czynić nas narzędziami miłości Bożej w świecie.

Pytania, dyskusja:
1. Jak wyobrażam sobie Boga Ojca? Kim On dla mnie jest?
2. Kiedy najbardziej Jezus jest wykonawcą woli Ojca?
3. Czy staram się rozeznawać wolę Boga względem mnie? W jaki sposób to czynię?
4. W jakich sytuacjach życiowych najtrudniej jest mi zaufać Bogu?
5. Jakie przymioty Boga powinienem szczególnie w sobie rozwijać jako ojciec (matka) w stosunku do swoich dzieci?

Ks. Krzysztof