Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Rada wybrała ze swego grona 5 osobową Komisję Rewizyjną, której zadaniem jest kontrolowanie działalności Zarządu. Komisja spotyka się, wg potrzeby, co najmniej raz w roku.

SKŁAD OSOBOWY:

  • Małgorzata Bratek
  • Helena Gałkowska,
  • Marian Hasiński
  • Beata Jańczak
  • Zygmunt Pirogowicz

ZADANIA KOMISJI REWIZYJNEJ ZGODNIE ZE STATUTEM:

Art. 31

1. Komisja Rewizyjna DIAK składa się od trzech do pięciu członków.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej DIAK należy:

1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Zarządu DIAK, z uwzględnieniem zgodności z planem finansowym, rzetelności i prawidłowości dokumentacji finansowej;

2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli realizacji przez Zarząd uchwał Rady DIAK;

3) przedkładanie Radzie i Zarządowi DIAK protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;

4) składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Radzie DIAK;

5) występowanie do Rady DIAK z wnioskami dotyczącymi absolutorium dla Zarządu DIAK.

3. Komisja Rewizyjna DIAK ze swego grona wybiera przewodniczącego i sekretarza.