Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Rada wybrała ze swego grona 5 osobową Komisję Rewizyjną, której zadaniem jest kontrolowanie działalności Zarządu. Komisja spotyka się, wg potrzeby, co najmniej raz w roku.

SKŁAD OSOBOWY:

 • Małgorzata Bratek
 • Helena Gałkowska,
 • Marian Hasiński
 • Krzysztof Kozłowski,
 • Magdalena Wojciechowska

ZADANIA KOMISJI REWIZYJNEJ ZGODNIE ZE STATUTEM:

Art. 31

1.Komisja Rewizyjna Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej składa się z pięciu członków.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Zarządu Diecezjalnego Instytutu,
 • przedkładanie Radzie i Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
 • składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Radzie Diecezjalnego Instytutu,
 • występowanie do Rady Diecezjalnego Instytutu z wnioskami dotyczącymi absolutorium dla Zarządu Diecezjalnego Instytutu,
 • występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego zebrania Rady Diecezjalnego Instytutu.


Art. 45

1. Komisja Rewizyjna Parafialnego Oddziału składa się z trzech członków.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału należy:

 • przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności finansowej zarządu POAK występowanie do Walnego Zebrania i Zarządu POAK z wnioskami pokontrolnymi oraz z żądaniem usunięcia uchybień,
 • składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
 • występowanie do Walnego Zebrania POAK z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla Zarządu POAK,
 • występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania POAK.